Педагогија

Основне академске студије педагогије (2021)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани педагог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Основне академске студије педагогије усмерене су на стицање професионалних компетенција неопходних за рад у области васпитања и образовања, за даље образовање и за континуирано стручно усавршавање Циљеви основних академских студија педагогије су:- овладавање педагошким појмовима, принципима и законитостима васпитно-образовног процеса;- упознавање са становиштима педагошке науке о битним питањима теорије и праксе васпитања и образовања и значаја њиховог критичког преиспитивања; - упознавање са актуелним тенденцијама развоја васпитно-образовних институција и образовног система у нашој средини и европским земљама;- стицање професионалних знања и уверења неопходних за разумевање односа између права на образовање, ормативно-правне регулативе и реалних образовних перспектива; - развијање критичког мишљења и креативних способности, као и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање разноврсних послова у различитим подручјима рада педагога;- развијање професионалног приступа у успостављању и реализацији односа са различитим актерима и у различитим подручјима педагошког рада;- развијање академских и професионалних вештина студената неопходних за студирање, професионално деловање и континуирано стручно усавршавање.- оспособљавање за разумевање феномена васпитања и образовања у светлу раних идеја, класичних и савремених педагошких теорија и концепција;- оспособљавање за разумевање културе детињства и услова одрастања деце и младих у савременом друштвеном и културном контексту; - оспособљавање за разумевање потенцијала образовања као друштвене праксе у трансформисању друштва и културе;- оспособљавање за разумевање развоја, организације и начина функционисања институционалног васпитања и образовања, као и специфичности васпитно-образовног процеса на појединим институционалним нивоима (предшколско, основно, средње и високо), у породици и различитим облицима неформалног образовања;- оспособљавање за истраживање васпитно-образовне праксе и за коришћење резултата истраживања у разумевању праксе, као и у вођењу промена у васпитно-образовној пракси у циљу развијања квалитета образовања и васпитања; - оспособљавање за промовисање вредности образовања у стручној и академској заједници и друштвеној јавности;- оспособљавање за партнерско учешће у планирању, програмирању, реализацији и евалуацији различитих подручја васпитно-образовне праксе; - оспособљавање за израду и реализацију образовних програма намењених деци, младима и породици у циљу унапређивања њихове понуде;- оспособљавање за креирање, реализацију и евалуацију развојних пројеката и програма обука.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем.Студијски програм педагогије заснован је на сазнањима развијеним у оквиру различитих педагошких дисциплина (опште педагогије, историје педагогије, методологије педагошких истраживања, предшколске педагогије, школске педагогије, дидактике) и дисциплина других наука релевантних за педагошка питања (андрагогије, психологије, социологије, филозофије. антропологије).Студијски програм обухвата 34 обавезних и девет изборних предмета, укључујући и страни језик. Обавезни предмети су из следећих група предмета: а) академско-општеобразовне (Општа психологија, Основи психологије личности, Увод у развојну психологију, Увод у педагошку психологију, Развојна психологија, Увод у филозофију); б) теоријско-методолошке (Увод у педагогију, Општа педагогија, Историја педагошких идеја, Методологија педагошких истраживања, Савремени педагошки правци, Логика са општом методологијом); в) научно-стручне (Основи педагошке науке, Систем васпитања и образовања, Развој педагогије у Срба, Историја школства у Србији, Породична педагогија, Предшколска педагогија, Теорија дечјег вртића, Системи и програми предшколског васпитања, Школска педагогија, Школски системи европских земаља, Општа дидактика, Дидактички правци и модели наставе, Андрагогија, Педагошка психологија); г) стручно-апликативне (Дечја игра и стваралаштво, Методика рада школског педагога, Развијање и евалуација програма, Kурикулум и планирање наставе, Праћење и оцењивање у настави, Професионалне вештине, Статистика у истраживању образовања).Понуђено је 30 изборних предмета који су сврстани у седам изборних позиција из области педагогије и страних језика. Са сваке позиције студент бира по један предмет. У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. Студентима је обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године. Програмом је предвиђена и стручна пракса студената. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија.

Компетенције: Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу националног оквира квалификација.Опис По завршетку основних академских студија дипломирани педагог стиче следеће опште способности:- разуме, анализира и процењује педагошка сазнања и идеје;- познаје актуелно стање и кретања како у области теорија образовања, тако и образовне политике и других друштвених процеса који утичу на систем образовања;- примењује стечена знања у сагледавању, критичком преиспитивању и унапређивању професионалне праксе;- разуме и примењује различите методолошке оријентације и приступе у истраживању васпитно-образовне праксе;- влада вештинама конструктивне комуникације и гради сарадничке односе делујући као део професионалне заједнице;- руководи се етичким начелима своје професије разумевајући њен друштвени значај и одговорност.По завршетку основних академских студија дипломирани педагог стиче следеће предметно-специфичне способности:- разуме и влада основним педагошким појмовима и процесима;- познаје и разуме развој педагошких идеја и доводи их у везу са савременим токовима у образовању; - уме да развија и евалуира различите образовне програме;- учествује у развијању васпитно-образовне праксе кроз сарадњу, размену и заједничко истраживање са различитим актерима васпитно-образовног процеса;- интердисциплинарно приступа проблемима васпитања и образовања;- примењује педагошка знања, професионалне вештине и способности у различитим педагошким контекстима;користи стручну литературу, прати и примењује иновације у области васпитања и образовања и употребе савремене информационе технологије.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Општа психологијаpdf 1 3 + 1 5
Увод у педагогијуpdf 1 4 + 2 5
Увод у филозофијуpdf 1 2 + 2 5
Историја педагошких идејаpdf 1, 2 3 + 2 10
Систем васпитања и образовањаpdf 1 2 + 2 5
Страни језик 1 (ПЕ, АН) (бира се 1 од 6)
Енглески језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Обавезни предмети
Логика са општом методологијомpdf 2 2 + 2 5
Основи педагошке наукеpdf 2 2 + 2 5
Основе психологије личностиpdf 2 3 + 1 5
Професионалне вештинеpdf 2 1 + 3 4
Увод у развојну психологију (ПЕ)pdf 2 2 + 2 5
 
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Увод у педагошку психологијуpdf 3 2 + 2 4
Развојна психологија (ПЕ)pdf 3 2 + 2 5
Развој педагогије у Србаpdf 3 2 + 2 5
Породична педагогијаpdf 3 2 + 2 5
Андрагогијаpdf 3 2 + 2 4
Страни језик 2 (ПЕ, АН) (бира се 1 од 6)
Енглески језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Шпански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Француски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Италијански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Немачки језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Руски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2)
Ваншколска педагогијаpdf 3 2 + 2 5
Теорије детињстваpdf 3 2 + 2 5
Обавезни предмети
Педагошка психологијаpdf 4 2 + 2 5
Општа педагогијаpdf 4 4 + 2 6
Историја школства у Србијиpdf 4 2 + 2 5
Савремени педагошки правциpdf 4 2 + 2 5
Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2)
Рад с даровитим ученицимаpdf 4 2 + 2 5
Васпитање кроз уметност и спортpdf 4 2 + 2 5
 
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Статистика у истраживању образовањаpdf 5 2 + 2 5
Методологија педагошких истраживањаpdf 5, 6 1 + 3 10
Предшколска педагогијаpdf 5 2 + 2 5
Школска педагогијаpdf 5 2 + 2 5
Општа дидактикаpdf 5 3 + 2 5
Стручна пракса 1pdf 5 0 + 0 1
Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3)
Образовање и медијиpdf 5 2 + 2 5
Школска педагогија (одабране теме)pdf 5 2 + 2 5
Комуникација и конструктивно решавање сукобаpdf 5 2 + 2 5
Обавезни предмети
Теорија дечјег вртићаpdf 6 3 + 2 5
Школски системи европских земаљаpdf 6 2 + 2 5
Дидактички правци и модели наставеpdf 6 2 + 2 5
Стручна пракса 2pdf 6 0 + 0 4
Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3)
Основи социјалне психологијеpdf 6 2 + 2 5
Дигиталне технологије у образовањуpdf 6 2 + 2 5
Васпитање у наставиpdf 6 2 + 2 5
 
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Развијање и евалуација програмаpdf 7 2 + 3 6
Методика рада школског педагогаpdf 7 2 + 2 5
Системи и програми предшколског васпитањаpdf 7 3 + 2 5
Приступи курикулуму и планирању наставеpdf 7 2 + 2 5
Стручна пракса 3pdf 7   2
Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3)
Методе истраживања у педагогијиpdf 7 1 + 3 5
Евалуација школског радаpdf 7 2 + 2 5
Интерактивна наставаpdf 7 2 + 2 5
Обавезни предмети
Дечја игра и стваралаштвоpdf 8 2 + 2 5
Праћење и оцењивање у наставиpdf 8 2 + 2 5
Инклузивно образовањеpdf 8 2 + 2 5
Изборни предмет 6 (бира се 1 од 3)
Историја уџбеникаpdf 8 2 + 2 5
Дигиталне технологије у образовањуpdf 8 2 + 2 5
Методе рада предшколског педагогаpdf 8 2 + 3 5
Обавезни предмети
Стручна пракса 4pdf 8   6
Изборни предмет 7 (бира се 1 од 3)
Језик и образовањеpdf 8 2 + 2 6
Образовна политикаpdf 8 2 + 2 6
Увод у социјалну педагогијуpdf 8 2 + 2 6

 

↑↑↑