Педагогија

Мастер академске студије педагогије (2006)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер педагог
Услови уписа: Завршене основне академске студије педагогије на којима је остварено 240 бодова или завршене основне студије педагогије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са једног смера мастер академских студија педагогије на други смер ових студија ако је на смеру који је уписао положио најмање два испита. Испит из Методологије педагошких истраживања и Страног језика положен на једном смеру признаће се као одговарајући и на другим смеровима. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент у договору са ментором бира предмет са других смерова студија педагогије или предмет из програма других студијских група, који је релевантан за тему завршног рада, а у складу са Правилником о изборним предметима.
Циљ: Мастер академске студије педагогије усмерене су на развијање општих и специфичних знања, способности и вештина потребних за самостално обављање посла педагога и оспособљавање за истраживачки рад у области васпитања и образовања. Циљеви мастер академских студија педагогије јесу: * овладавање системом знања из области педагошке науке и сродних дисциплина; * упознавање са различитим теоријским приступима у педагогији, системима формалног и неформалног образовања, идејама и мерама за унапређивање васпитно-образовне праксе; * оспособљавање за разумевање савремених тенденција у развијању педагошких идеја, теорија и концепција; * оспособљавање за критичко сагледавање васпитно-образовне праксе и њених теоријских основа; * оспособљавање за преиспитивање различитих димензија и значења односа теорије и праксе у васпитању и образовању; * оспособљавање за разумевање различитих епистемолошких основа педагошких истраживања и за осмишљавање и реализацију врсте истраживања примерене специфичностима проблема који се истражује; * оспособљавање за идентификовање, елаборирање и решавање практичних проблема у области васпитања и образовања; * оспособљавање за развијање и евалуацију различитих врста програма; * оспособљавање за успешно деловање у васпитно-образовној пракси пружањем професионалне помоћи и подршке деци, ученицима, васпитачима и наставницима у конципирању, организовању и реализацији васпитно-образовног рада; * развијање професионалног приступа у односима са различитим актерима и у различитим подручјима педагошког рада; * оспособљавање за практичну примену стечених знања, креативан рад у обављању сложених задатака у оквиру професије педагога и критичко процењивање и унапређивање васпитно-образовног рада; * оспособљавање за аналитичко-истраживачки и инструктивно-саветодавни рад у установама васпитања и образовања; * развијање креативних способности, академских и професионалних вештина неопходних за професионално деловање.

Компетенције: По завршетку мастер академских студија педагогије мастер педагог стиче опште способности да: * критички анализира и целовито сагледава педагошку теорију и васпитно-образовну праксу; * примењује методе и поступке научног истраживања; * унапређује васпитно-образовну праксу уочавањем проблема, реализовањем истраживања и коришћењем резултата истраживања; * критички преиспитује и примењује стечена знања и вештине у пракси; * има развијене комуникационе способности и спремност за сарадњу са окружењем; * на јасан и убедљив начин саопштава разултате својих и других истраживања академској и широј јавности на националном и међународном нивоу; * доприноси популаризацији и актуелизацији просветних питања; * има активан однос према развоју професије, учествује на стручним скуповима и у активностима професионалних удружења. По завршетку мастер студија педагогије мастер педагог стиче следеће предметно-специфичне способности: * темељно познаје и разуме проблеме основних педагошких дисциплина; * решава конкретне педагошке проблеме уз употребу научних метода и поступака; * интегрише знања из области педагошких дисциплина и дисциплина других наука, расуђује на основу доступних информација и решава сложене проблеме у области васпитања и образовања; * систематски прати савремена достигнућа и примењује новине у области васпитања и образовања; * креира стратегију развоја и програм делатности институције у којој ради; * користи информационо-комуникационе технологије у овладавању знањима из области педагогије.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети на свим смеровима
Методологија педагошких истраживања 1 2 + 2 6
Страни језик (5 ЕСПБ)
Енглески језик 1 2 + 2 5
Француски језик 1 2 + 2 5
Немачки језик 1 2 + 2 5
Руски језик 1 2 + 2 5
Италијански језик 1 2 + 2 5
Шпански језик 1 2 + 2 5
Смер: Теорија васпитања
Општа педагогија

1

3 + 2 13

2

2 + 2
Савремене концепције васпитања 1 3 + 2 6
Смер: Историја педагогије
Општа историја педагогије 1 3 + 2 13

2

2 + 2
Национална историја педагогије 1 3 + 2 6
Смер: Дидактика
Савремене дидактичке теорије 1 3 + 2 13

2

2 + 2
Настава и учење 1 3 + 2 6
Смер: Предшколска педагогија
Савремена питања предшколског васпитања 1 3 + 2 13

2

2 + 2
Методе рада предшколског педагога 1 3 + 2 6
Смер: Школска педагогија
Теорија институционалног образовања 1 3 + 2 13

2

2 + 2
Развој школе и школског система 1 3 + 2 6
Смер: Ваншколска педагогија
Социјална педагогија 1 3 + 2 13

2

2 + 2
Домска педагогија 1 3 + 2 6
Смер: Неформално образовање
Слободно време и образовање 1 3 + 2 13

2

2 + 2
Медији и образовање 1 3 + 2 6
Смер: Управљање у образовању
Просветна политика и школско законодавство 1 3 + 2 13

2

2 + 2
Управљање и руковођење у образовању 1 3 + 2 6
Смер: Породична педагогија
Васпитање у породици 1 3 + 2 13

2

2 + 2
Социологија породице 1 3 + 2 6
Изборни предмети (5 ЕСПБ)
На свим смеровима обавезан је један изборни предмет. Студент у договору са ментором бира предмет са других смерова студија педагогије или предмет из других студијских група, који је релевантан за тему завршног (master) рада.
Изборни предмет 2 2 + 0 5
Завршни рад (мастер рад)

1

1 + 1 25

2

0 + 14
Додатне информације:

Страни језик
Студент полаже испит из страног језика који одабере (енглески, немачки, руски, француски, италијански, шпански), с тим што то може бити и језик који је полагао на основним студијама.

Изборни предмет
Студент у договору са ментором бира предмет са других смерова студија педагогије или предмет из других студијских група, који је релевантан за тему завршног (master) рада.
Напомена
Смерови на којима ће настава бити организована утврђују се на почетку сваке школске године, у зависности од интересовања студената и у складу са могућностима Одељења за педагогију и андрагогију.
Начин полагања испита
На свим смеровима дипломских студија педагогије - master, предвиђене су следеће испитне активности:
- усмени испит за главни предмет смера, други предмет смера и изборни предмет;
- израда и одбрана пројекта master рада и усмени испит за предмет Методологија педагошких истраживања;
- колоквијум и усмени испит за предмет Страни језик;
- израда и усмена одбрана завршног (master) рада.
↑↑↑