Педагогија

Мастер академске студије педагогије (2009/2010)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер педагог
Услови уписа: завршене основне академске студије педагогије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије педагогије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент, у договору са ментором, може изабрати предмете из других студијских програма који су релевантни за тему завршног рада, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Мастер академске студије педагогије усмерене су на развијање општих и специфичних знања, способности и вештина потребних за самостално обављање посла педагога и оспособљавање за истраживачки рад у области васпитања и образовања. Циљеви мастер академских студија педагогије јесу: * овладавање системом знања из области педагошке науке и сродних дисциплина; * упознавање са различитим теоријским приступима у педагогији, системима формалног и неформалног образовања, идејама и мерама за унапређивање васпитно-образовне праксе; * оспособљавање за разумевање савремених тенденција у развијању педагошких идеја, теорија и концепција; * оспособљавање за критичко сагледавање васпитно-образовне праксе и њених теоријских основа; * оспособљавање за преиспитивање различитих димензија и значења односа теорије и праксе у васпитању и образовању; * оспособљавање за разумевање различитих епистемолошких основа педагошких истраживања и за осмишљавање и реализацију врсте истраживања примерене специфичностима проблема који се истражује; * оспособљавање за идентификовање, елаборирање и решавање практичних проблема у области васпитања и образовања; * оспособљавање за развијање и евалуацију различитих врста програма; * оспособљавање за успешно деловање у васпитно-образовној пракси пружањем професионалне помоћи и подршке деци, ученицима, васпитачима и наставницима у конципирању, организовању и реализацији васпитно-образовног рада; * развијање професионалног приступа у односима са различитим актерима и у различитим подручјима педагошког рада; * оспособљавање за практичну примену стечених знања, креативан рад у обављању сложених задатака у оквиру професије педагога и критичко процењивање и унапређивање васпитно-образовног рада; * оспособљавање за аналитичко-истраживачки и инструктивно-саветодавни рад у установама васпитања и образовања; * развијање креативних способности, академских и професионалних вештина неопходних за професионално деловање.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм обухвата један обавезни предмет (Методологија педагошких истраживања), четири изборна предмета (које студент бира од 16 понуђених), студијски истраживачки рад и израду завршног (мастер) рада. Већину предмета на студијском програму мастер студија чине изборни предмети, тако да студент избором предмета сам профилише своје студије, тј. опредељује се за ужу област коју ће изучавати (теорија васпитања, историја педагогије, дидактика, породична педагогија, предшколска педагогија, школска педагогија). Изборни предмети разврстани су у четири изборна блока. Из сваког блока студент бира по један предмет. Сви предмети су једносеместрални. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Студије трају једну школску годину: у првом и другом семестру по 20 часова активне наставе недељно. У првом семестру су часови предавања и вежби, а у другом студијски истраживачки рад и израда завршног (мастер) рада. Методе извођења наставе: предавања, вежбе, семинари, студијски истраживачки рад, дискусије, рад у групама, менторски рад, консултације. Бодовна вредност предмета: Укупан број ЕСПБ на студијском програму износи 60. Од укупног броја ЕСПБ на студијском програму изборним предметима припада 40%. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ: Бодовна вредност завршног рада – укључујући и студијски истраживачки рад у функцији израде завршног рада – износи 30 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Не предвиђају се посебни предуслови, осим оних утврђених законом.

Компетенције: По завршетку мастер академских студија педагогије мастер педагог стиче опште способности да: * критички анализира и целовито сагледава педагошку теорију и васпитно-образовну праксу; * примењује методе и поступке научног истраживања; * унапређује васпитно-образовну праксу уочавањем проблема, реализовањем истраживања и коришћењем резултата истраживања; * критички преиспитује и примењује стечена знања и вештине у пракси; * има развијене комуникационе способности и спремност за сарадњу са окружењем; * на јасан и убедљив начин саопштава разултате својих и других истраживања академској и широј јавности на националном и међународном нивоу; * доприноси популаризацији и актуелизацији просветних питања; * има активан однос према развоју професије, учествује на стручним скуповима и у активностима професионалних удружења. По завршетку мастер академских студија педагогије мастер педагог стиче следеће предметно-специфичне способности: * темељно познаје и разуме проблеме основних педагошких дисциплина; * решава конкретне педагошке проблеме уз употребу научних метода и поступака; * интегрише знања из области педагошких дисциплина и дисциплина других наука, расуђује на основу доступних информација и решава сложене проблеме у области васпитања и образовања; * систематски прати савремена достигнућа и примењује новине у области васпитања и образовања; * креира стратегију развоја и програм делатности институције у којој ради; * користи информационо-комуникационе технологије у овладавању знањима из области педагогије.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Методологија педагошких истраживања 1 2 + 2 6
Изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Детињство, култура и васпитање 1 2 + 2 6
Настава и учење 1 2 + 2 6
Општа историја педагогије 1 2 + 2 6
Савремене теорије васпитања 1 2 + 2 6
Изборни предмет 2 (6 ЕСПБ)
Морални развој и морално васпитање 1 2 + 2 6
Национална историја педагогије 1 2 + 2 6
Предшколска педагогија (одабране теме) 1 2 + 2 6
Школска педагогија (одабране теме) 1 2 + 2 6
Изборни предмет 3 (6 ЕСПБ)
Методе рада предшколског педагога 1 2 + 2 6
Педагошко саветовање и професионална оријентација 1 2 + 2 6
Породични односи и васпитање 1 2 + 2 6
Развој школе и школског система 1 2 + 2 6
Изборни предмет 4 (6 ЕСПБ)
Истраживање васпитно-образовне праксе 1 2 + 2 6
Компаративна педагогија 1 2 + 2 6
Писменост и школски курикулум 1 2 + 2 6
Развијање отвореног курикулума у дечјем вртићу 1 2 + 2 6
  Сем СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 2 20 10
Завршни рад - мастер 2 0 20

 

↑↑↑