Педагогија

Основне академске студије педагогије (2009/2010)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани педагог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Прелазак се остварује у складу са одредбама Статута Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент бира предмете из других студијских програма у складу са одредбама Правилника о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Основне академске студије педагогије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за професионални рад педагога у области васпитања и образовања, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија педагогије jeсу: * оспособљавање за разумевање феномена васпитања и образовања у светлу раних идеја, класичних и савремених педагошких теорија и концепција; * оспособљавање за разумевање културе детињства и услова одрастања деце и младих у савременом друштвеном и културном контексту; * развијање осетљивости за разумевање детињства и младости као продуката културе и позитивних ставова према улози младих у њеном трансформисању; * упознавање са становиштима педагошке науке о битним питањима теорије и праксе васпитања и образовања; * овладавање педагошким појмовима и чињеницама, познавање принципа и законитости васпитно-образовног процеса; * оспособљавање за разумевање специфичности васпитно-образовног процеса у целини и на појединим институционалним нивоима (предшколско, основно, средње и високо), у породици и различитим облицима неформалног образовања; * упознавање развоја, организације и начина функционисања институционалног васпитања и образовања; * упознавање са актуелним тенденцијама развоја васпитно-образовних институција и образовног система у нашој средини и европским земљама; * оспособљавање за истраживачки рад у различитим областима васпитно-образовне праксе и за коришћење резултата педагошких истраживања и истраживања из других научних области у разумевању и мењању праксе; * стицање знања, развијање осетљивости и професионалних ставова неопходних за разумевање односа између права на развој и образовање, нормативно-правне регулативе и реалних образовних перспектива; * оспособљавање за сарадњу са практичарима у планирању, програмирању, организацији, реализацији и евалуацији различитих облика васпитно-образовног рада; * развијање професионалног приступа у успостављању и реализацији односа са различитим актерима и у различитим подручјима педагошког рада; * развијање критичког мишљења и креативних способности, као и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање разноврсних послова у различитим подручјима рада педагога; * развијање академских и професионалних вештина студената неопходних за студирање, професионално деловање и континуирано стручно усавршавање.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм обухвата двадесет седам обавезних и осам изборних предмета, укључујући и страни језик. Обавезни предмети су из области: а) опште педагогије (Увод у педагогију, Основи педагошке науке, Општа педагогија, Систем васпитања и образовања, Савремени педагошки правци); б) историје педагогије (Историја педагошких идеја, Развој педагогије у Србији, Историја школства у Србији); в) методологије педагогије (Увод у педагошка истраживања, Методе и технике истраживања у образовању, Статистика у истраживању образовања); г) дидактике (Дидактика, Језик и образовање, Развијање и евалуација програма); д) школске педагогије (Школска педагогија, Методика рада школског педагога); као и Предшколска педагогија, Породична педагогија и Образовање одраслих. У обавезне предмете укључене су и психолошке дисциплине (Општа психологија, Основи психологије личности, Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Увод у педагошку психологију, Педагошка психологија), као и филозофске дисциплине (Увод у филозофију, Логика са општом методологијом). Понуђено је 37 изборних предмета који су сврстани у осам изборних блокова из области педагогије, психологије, филозофије, социологије, историје и страних језика. Из сваког блока студент бира по један предмет. Студентима је обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Програмом је предвиђена и стручна пракса студената. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Основне академске студије педагогије трају четири школске године, односно осам семестара. Методе извођења наставе: предавања, вежбе, семинари, дискусије, истраживања, рад у групама, менторски рад, консултације. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Укупан број ЕСПБ на студијском програму износи 240 (60 годишње; 30 у семестру), од тога изборним предметима припада 48 (20%). Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: По завршетку основних академских студија дипломирани педагог стиче следеће опште способности: * разуме, анализира и процењује педагошка сазнања и идеје; * примењује стечена знања у пракси и успешно решава, уз употребу релевантних поступака, конкретне проблеме у својој струци; * познаје врсту, организацију, методе и технике истраживања у области васпитања и образовања, уме да примени истраживачке инструменте, прикупи релевантне податке, обради их, анализира, изведе одговарајуће закључке, да резултате саопшти стручној јавности и примени их у васпитној-образовној пракси; * разуме и прихвата основна начела професионалне комуникације; * има активан и одговоран однос према сопственом професионалном развоју. По завршетку основних академских студија дипломирани педагог стиче следеће предметно-специфичне способности: * разуме и влада основним педагошким појмовима; * познаје и разуме развој педагошких идеја и доводи у везу са савременим токовима у образовању; * познаје основна начела израде програма васпитно-образовног рада; * има професионалан приступ послу и пружа помоћ и подршку наставницима у унапређивању наставе (примени савремених наставних метода и облика рада, поступака праћења и оцењивања рада ученика и коришћења нових информациних технологија); * интердисциплинарно приступа проблемима васпитања и образовања; * користи педагошка знања, професионалне вештине и способности у решавању конкретних стручних проблема; * користи стручну литературу, прати и примењује иновације у области васпитања и образовања уз употребу савремене информационе технологије.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Општа психологија 1 4 + 2 7
Статистика у истраживању образовања 1 2 + 2 6
Увод у педагогију 1 4 + 2 8
Увод у филозофију 1 2 + 2 6
Логика са општом методологијом 2 2 + 2 6
Основи педагошке науке 2 2 + 2 7
Основи психологије личности 2 4 + 2 7
Систем васпитања и образовања 2 2 + 2 7
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Породична педагогија 3 2 + 2 6
Увод у развојну психологију 3 3 + 3 6
Историја педагошких идеја 3, 4 2 + 2 14
Општа педагогија 3, 4 2 + 2 14
Развојна психологија 4 3 + 3 6
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Историја модерног европског образовања 4 2 + 2 6
Мотивација и емоције 4 4 + 0 4
Психологија породице 4 2 + 0 3
Социологија друштвених девијација - криминалитет 4 2 + 2 6
Социологија сазнања 1 4 2 + 0 3
Увод у етику 4 2 + 2 7
Увод у теорију друштва 4 2 + 2 4
Хеленистичка филозофија (Антички скептицизам) 4 2 + 2 6
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Развој педагогије у Србији 5 2 + 2 5
Увод у педагошка истраживања 5 2 + 2 5
Увод у педагошку психологију 5 2 + 2 4
Дидактика 5, 6 2 + 2 10
Предшколска педагогија 5, 6 2 + 2 10
Историја школства у Србији 6 2 + 2 5
Методе и технике истраживања у образовању 6 2 + 2 5
Педагошка психологија 6 2 + 2 5
Стручна пракса 1 6
*
5
Изборни предмет 2 (6 ЕСПБ)
Ваншколска педагогија 5 2 + 2 6
Компјутерски програми за обраду података 5 2 + 2 6
Концепције и стратегије разредне дисциплине 5 2 + 2 6
Методе рада предшколског педагога 5 2 + 2 6
Педагогија слободног времена 5 2 + 2 6
Професионалне вештине 5 2 + 2 6
Развој педагошког образовања у Србији 5 2 + 2 6
Реформни педагошки покрети у Србији крајем 19. и у првој половини 20. века 5 2 + 2 6
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Језик и образовање 7 2 + 2 6
Образовање одраслих 7 2 + 0 3
Савремени педагошки правци 7 2 + 2 6
Школска педагогија 7, 8 2 + 2 10
Методика рада школског педагога 8 2 + 2 5
Развијање и евалуација програма 8 2 + 2 4
Стручна пракса 2 8 * 4
Изборни предмет 3 (22 ЕСПБ)
Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама 7 2 + 2 6
Медији и образовање 7 2 + 2 6
Социјална педагогија 7 2 + 2 6
Афективни развој 7 2 + 2 4
Морални развој 7 2 + 2 4
Општа психопатологија 7 4 + 0 4
Психологија даровитости 7 2 + 2 4
Психопатологија деце и младих 1 7 2 + 2 4
Дечја игра и развијање стваралаштва 7 2 + 2 6
Евалуација школског образовања 8 2 + 2 6
Информационе технологије у образовању 8 2 + 2 6
Интерактивне методе у настави 8 2 + 2 6
Квалитет у образовању одраслих 8 1 + 4 6
Образовање и рекреација одраслих 8 1 + 4 6
Основи социјалне психологије 8 4 + 0 6
Праћење и оцењивање у настави 8 2 + 2 6
Програми грађанског васпитања 8 2 + 2 6
Професионални развој наставника 8 2 + 2 6
Психологија међуљудских односа на раду 8 2 + 2 6
Системи и програми предшколског васпитања 8 2 + 2 6
Увод у истраживања политике образовања 8 2 + 2 6
Управљање у образовању 8 2 + 2 6

* континуирана двонедељна пракса

↑↑↑