Педагогија

Мастер академске студије педагогије (2021)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер педагог
Услови уписа: Завршене основне академске студије педагогије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије педагогије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма мастер академских студија уколико положи диференцијалне испите које утврђује Одељење на основу увида у студијски програм са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Циљ: Мастер академске студије педагогије усмерене су на продубљивање општих и специфичних педагошких знања и даљи развој компетенција за професионално деловање педагога и за истраживачки рад у области васпитања и образовања. Циљеви мастер академских студија педагогије су оспособљавање студената за:* праћење и разумевање савремених тенденција у развијању педагошких идеја, теорија и концепција;* разумевање различитих теоријских приступа у педагогији и њиховог значења за критичко сагледавање и промену васпитно-образовне праксе у циљу грађења квалитета васпитања и образовања; * преиспитивање различитих димензија и значења односа теорије и праксе у васпитању и образовању; * разумевање епистемолошко-методолошких основа различитих педагошких истраживања и за осмишљавање и реализацију истраживања примереног специфичностима проблема који се истражује;* идентификовање, елаборирање и решавање практичних проблема у области васпитања и образовања развијањем креативних способности, академских и професионалних вештина неопходних за професионално деловање; * успешно деловање у васпитно-образовној пракси пружањем професионалне помоћи и подршке деци, ученицима и породици и развојем партнерства са васпитачима и наставницима у конципирању, организовању и реализацији васпитно-образовног процеса;* професионални приступ у односима са различитим актерима и у различитим подручјима педагошког рада;* припрему и реализацију аналитичког и истраживачког рада у пракси; * припрему и реализацију инструктивног и саветодавног рада у установама васпитања и образовања;* развијање, реализацију и евалуацију различитих врста развојних пројеката, образовних програма и обука.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм обухвата један обавезни предмет (Истраживања у педагогији), три изборна предмета (које студент бира од 16 понуђених предмета), студијски истраживачки рад и израду завршног (мастер) рада. Већину предмета на студијском програму мастер студија чине изборни предмети, тако да студент избором предмета сам профилише своје студије, тј. опредељује се за ужу област коју ће изучавати (теорија васпитања, историја педагогије, дидактика, породична педагогија, предшколска педагогија, школска педагогија). Изборни предмети сврстани су у један изборни блок, из којег студент бира три предмета. Сви предмети су једносеместрални. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Студије трају једну школску годину: у првом и другом семестру по 20 часова активне наставе недељно. У првом семестру су часови предавања и вежби, а у другом студијски истраживачки рад и израда завршног (мастер) рада. Методе извођења наставе су: предавања, вежбе, семинари, студијски истраживачки рад, дискусије, рад у групама, менторски рад, консултације. Бодовна вредност предмета: Укупан број ЕСПБ на студијском програму износи 60. Од укупног броја ЕСПБ на студијском програму изборним предметима припада 40%. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ: Бодовна вредност завршног рада – укључујући и студијски истраживачки рад у функцији израде завршног рада – износи 30 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Не предвиђају се посебни предуслови, осим оних утврђених законом.

Компетенције: По завршетку мастер академских студија педагогије мастер педагог стиче опште способности да:- критички анализира и целовито сагледава педагошку теорију и васпитно-образовну праксу; - разуме и примењује различите научно-истраживачке приступе у истраживању и мењању васпитно образовне праксе;- примењује стечена знања и вештине у пракси и критички их преиспитује;- руководи се принципима професионалне комуникације и делује у тиму као део професионалне заједнице;- на јасан и убедљив начин саопштава резултате својих и других истраживања академској и широј јавности на националном и међународном нивоу;- разуме исходе и факторе који условљавају образовну политику и оспособљен је за критичку анализу, истраживање и конструктивно ангажовање у развијању политике и праксе васпитања и образовања;- проактивно делује у анализи, истраживању и развијању образовне политике и праксе;- има активан однос према развоју професије, учествује на стручним скуповима и у активностима професионалних удружења;- развија своју професионалну праксу на друштвено одговоран начин и у складу са етичким начелима.По завршетку мастер академских студија педагогије мастер педагог стиче следеће предметно-специфичне способности: - темељно познаје и разуме проблеме основних педагошких дисциплина;- користи научно-истраживачке методе и поступке у циљу разумевања и мењања васпитно-образовне праксе;- интегрише знања из области педагошких дисциплина и дисциплина других наука, закључује на основу доступних информација и решава сложена питања у области васпитања и образовања;- систематски прати савремена достигнућа у васпитању и образовању и покреће промене у тој области;- учествује у креирању стратегије развоја институције у којој ради на основу сагледавања односа теорије, политике и праксе васпитања и образовања;-користи информационо-комуникационе технологије у свом професионалном деловању и континуираном стручном усавршавању.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Истраживањa у педагогијиpdf 1 2 + 3 9
Изборни предмет 1 (бира се 3 од 23)
Општа историја педагогијеpdf 1 3 + 2 7
Морални развој и морално васпитањеpdf 1 3 + 2 7
Национална историја педагогијеpdf 1 3 + 2 7
Породични односи и васпитањеpdf 1 3 + 2 7
Компаративна педагогијаpdf 1 3 + 2 7
Развијање квалитета наставеpdf 1 3 + 2 7
Учење у наставиpdf 1 3 + 2 7
Савремене теорије васпитањаpdf 1 3 + 2 7
Детињство, култура и образовањеpdf 1 2 + 3 7
Образовање на даљинуpdf 1 3 + 2 7
Образовна политика у предшколском васпитањуpdf 1 2 + 3 7
Развијање праксе дечјег вртићаpdf 1 2 + 3 7
Теоријска и емпиријска истраживања уџбеникаpdf 1 3 + 2 7
Педагогија аутономијеpdf 1 3 + 2 7
Дигитална писменост и образовањеpdf 1 3 + 2 7
Мерење у педагошким истраживањимаpdf 1 1 + 4 7
Методика наставе друштвено-хуманистичких предметаpdf 1 2 + 3 7
Педагошко саветовањеpdf 1 3 + 2 7
Истраживачки рад школског педагогаpdf 1 3 + 2 7
Управљање у образовањуpdf 1 2 + 3 7
Високошколско образовањеpdf 1 3 + 2 7
Евалуација рада наставникаpdf 1 3 + 2 7
Превенција антисоцијалног понашања ученикаpdf 1 3 + 2 7
 
Стручна пракса 2   6
Завршни рад - СИР 2   12
Завршни рад - израда и одбранаpdf 2   12

 

↑↑↑