Педагогија

Докторске студије педагогије (2007)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - педагошке науке
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије - мастер из области педагогије, просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) и познавање једног страног (светског) језика.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других сродних студијских програма уколико положи диференцијалне испите које утврђује Одељење на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази, и зависно од тога које је дипломске академске студије-мастер претходно завршио.
Начин избора предмета из других студијских програма: Изборне предмете 2, 3 и 4 студент бира из других студијских програма: изборни предмет 2 са листе изборних предмета докторских студија Филозофског факултета, а изборне предмете 3 и 4 са листе изборних предмета докторских студија Филозофског факултета и/или Универзитета у Београду, у договору са ментором и у зависноти од теме докторске дисертације.
Циљ: Циљ докторских студија педагогије јесте оспособљавање за теоријски, истраживачки и практични рад у области педагогије, за праћење савремених токова и критичко сагледавање промена у теорији и пракси васпитања и образовања, компетентно процењивање њихових ефеката и значаја за развој ове делатности и стицање највишег степена академског образовања – научног назива доктора наука у области педагогије. Циљеви докторских студија педагогије јесу: * оспособљавање за разумевање и критичко преиспитивање педагошке науке и васпитања и образовања као облика друштвене праксе; * оспособљавање за контекстуални и интердисциплинарни приступ у проучавању педагошких феномена; * практичних проблема у области васпитања и образовања; * развијање истраживачке радозналости, научне отворености, критичког става према теоријским налазима и истраживачким резултатима, развијање спремности за сталним преиспитивањем могућности и домета педагошке науке, за сагледавање вредности и ограничења васпитне праксе, као и упорности у трагању за научном истином; * оспособљавање за самостално организовање и остваривање научних истраживања; * оспособљавање за укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте; * развијање свести о потреби континуираног професионалног развоја; * развијање академских и професионалних вештина неопходних за развој и популаризацију педагошке науке и унапређивање васпитно-образовне праксе.

Компетенције: По завршених докторских студија студија доктор педагогије поседује знања, вештине, развијене способности и компетенције да: * самостално решава практичне и теоријске проблеме у области педагогије и развија васпитно-образовну праксу уз употребу научних метода и поступака; * самостално идентификује истраживачка питања, дефинише истраживачке проблеме, планира и реализује истраживање користећи одговарајуће квантитативне и квалитативне методе и поступке; * иницира и укључује се у остваривање националних и међународних научних и развојних пројеката у области теорије и праксе васпитања и образовања; * критички анализира, процењује и примењује нова педагошка сазнања и идеје; * поштује принципе етичког кодекса добре научне и наставне праксе; * комуницира на професионалном нивоу приликом саопштавања научноистраживачких резултата; * презентује резултате својих научних истраживања на националним и међународним научним скуповима и у научној периодици и промовише и преноси академској заједници и широј јавности стручна знања и идеје, као и остварења значајна за друштвени и културни напредак; * ради као члан истраживачког тима; * оригиналним истраживачким радом постиже резултате који проширују границе сазнања у педагогији. По завршетку докторских студија доктор педагогије стиче следеће предметно-специфичне компетенције: * темељно познаје и разуме теоријско-методолошке проблеме педагошке науке; * темељно познаје и примењује различите епистемолошко-методолошке приступе и критички преиспитује њихове предности и ограничења у истраживању васпитања и образовања; * сагледава и разуме проблеме васпитања и образовања у друштвеном, културном и институционалном контексту; * познаје теоријско-методолошке основе развијања васпитно-образовних програма; * тумачи васпитно-образовне феномене и развија васпитно-образовну праксу интегришући сазнања из различитих области педагогије и критички преиспитујући различите педагошке теорије и правце; * повезује знања из различитих подручја педагошке науке, као и из других наука и користи их у решавању проблема у области васпитања и образовања; * разуме и продуктивно користи савремена знања у области педагогије; * користи резултате истраживања за унапређивање васпитно-образовне праксе, промовисање педагошких сазнања и развијање педагошке науке.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Теоријско-методолошки проблеми педагогије 1 4 + 3 10
Друштво, култура и образовање 1 4 + 3 10
Изборни предмет 1 (10 ЕСПБ)
Студент бира један од наведених педагошких предмета
Индивидуалне и социјалне концепције васпитања 1 3 + 3 10
Педагошки класици 1 3 + 3 10
Моделовање процеса наставе и учења 1 3 + 3 10
Језик, писменост и школски курикулум 1 3 + 3 10
Проблеми високошколске наставе 1 3 + 3 10
Породични односи и васпитање 1 3 + 3 10
Савремени проблеми предшколског васпитања 1 3 + 3 10
Системна проучавања школе 1 3 + 3 10
Приступи у образовању наставника 1 3 + 3 10
Изборни предмет 2 (10 ЕСПБ)
Студент бира предмет са листе изборних предмета докторских студија Филозофског факултета, у договору са ментором и у зависности од теме докторске дисертације.
Изборни предмет 2 2 3 + 3 10
Истраживања у педагогији (10 ЕСПБ)
Студент бира један предмет од наведених
Акциона истраживања 2 4 + 3 10
Квалитативна истраживања 2 4 + 3 10
Квантитативна истраживања 2 4 + 3 10
Теоријска, историјска и компаративна истраживања 2 4 + 3 10
Посебне педагошке дисциплине (10 ЕСПБ)
Студент бира један од наведених предмета у зависности од усмерења, тј. изабране области докторских студија.
Развијање курикулума у дечјем вртићу 2 4 + 3 10
Теорије интелектуалног развоја и васпитања 2 4 + 3 10
Историја васпитања у Срба 2 4 + 3 10
Настава у социокултурном контексту 2 4 + 3 10
Правци развоја система образовања 2 4 + 3 10
Теорија и пракса породичног васпитања 2 4 + 3 10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3 0 + 0 10
Изборни предмет 3 (10 ЕСПБ)
Студент бира са листе изборних предмета докторских студија Филозофског факултета и/или Универзитета у Београду, у договору са ментором и у зависности од теме докторске дисертације.
Изборни предмет 3 3 3 + 3 10
Изборни предмет 4 (10 ЕСПБ)
Студент бира са листе изборних предмета докторских студија Филозофског факултета и/или Универзитета у Београду, у договору са ментором и у зависности од теме докторске дисертације.
Изборни предмет 4 3 3 + 3 10
Израда докторске дисертације 1 4 0 + 0 30
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Израда докторске дисертације 2 5 0 + 0 30
Финална израда и предаја докторске дисертације 6 0 + 0 15
Одбрана докторске дисертације 6 0 + 0 15

 

↑↑↑