Педагогија

Докторске студије педагогије (2014)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - педагогија
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области педагогије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Изборне предмете студент бира из других студијских програма са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором и у зависности од теме докторске дисертације, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ докторских студија педагогије јесте оспособљавање за теоријски, истраживачки и практични рад у области педагогије, за праћење савремених токова и критичко сагледавање промена у теорији и пракси васпитања и образовања, компетентно процењивање њихових ефеката и значаја за развој ове делатности и стицање највишег степена академског образовања – научног назива доктора наука у области педагогије. Циљеви докторских студија педагогије јесу: * оспособљавање за разумевање и критичко преиспитивање педагошке науке и васпитања и образовања као облика друштвене праксе; * оспособљавање за контекстуални и интердисциплинарни приступ у проучавању педагошких феномена; * оспособљавање за самостално решавање практичних проблема у области васпитања и образовања; * развијање истраживачке радозналости, научне отворености, критичког става према теоријским налазима и истраживачким резултатима, развијање спремности за сталним преиспитивањем могућности и домета педагошке науке, за сагледавање вредности и ограничења васпитне праксе, као и упорности у трагању за научном истином; * оспособљавање за самостално организовање и остваривање научних истраживања; * оспособљавање за укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте; * развијање свести о потреби континуираног професионалног развоја; * развијање академских и професионалних вештина неопходних за развој и популаризацију педагошке науке и унапређивање васпитно-образовне праксе.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм докторских студија обухвата један обавезни наставни предмет и пет изборних предмета (које студент бира од 22 понуђених), студијски истраживачки рад, израду пријаве теме докторске дисертације, одбрану предлога теме докторске дисертације, израду докторске дисертације и одбрану докторске дисертације. Обавезни предмет је Теоријско-методолошки проблеми педагогије. Изборни предмети сврстани су у два изборна блока (по један блок за непарне и један за парне семестре) и студент из непарног блока бира два, а из парног блока бира три предмета. Од укупног броја бодова који припадају предметима предвиђеним студијским програмом (60 ЕСПБ), изборни предмети имају 50 ЕСПБ (83,33%). Програмом је предвиђен студијски истраживачки рад предметни и у функцији израде докторске дисертације. Израда и одбрана докторске дисертације завршни је део студијског програма докторских студија педагогије. Начин извођења студија и бодовна вредност предмета: Докторске студије педагогије трају три школске године, тј. шест семестара. Докторске студије имају 180 ЕСПБ (60 годишње; 30 у семестру). Обавезни предмет и изборни предмети имају по 10 ЕСПБ (укупно 60). Осим предавања, у прва три семестра предвиђени су и часови за студијски истраживачки рад (који је везан за предмете), као и за студијски истраживачки рад у функцији израде дисертације (у првом семестру – избор теме и израда библиографије; у другом семестру – израда пројекта истраживања; у трећем семестру – одбрана предлога теме докторске дисертације). Студијски истраживачки рад у 4. 5. и 6. семестру непосредно је у функцији израде дисертације – реализација истраживања, обрада података, интерпретација добијених резултата и писање извештаја о истраживању. Методе извођења наставе су: предавања, семинари, дискусије, рад у групама, менторски рад, консултације, студијски истраживачки рад. Бодовна вредност докторске дисертације: Израда и одбрана докторске дисертације, укључујући и студијски истраживачки рад у функцији израде докторске дисертације: 120 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Не предвиђају се посебни предуслови за упис предмета, осим услова утврђених законом.

Компетенције: По завршетку докторских студија доктор педагогије поседује знања, вештине, развијене способности и компетенције да: * самостално решава практичне и теоријске проблеме у области педагогије и развија васпитно-образовну праксу уз употребу научних метода и поступака; * самостално идентификује истраживачка питања, дефинише истраживачке проблеме, планира и реализује истраживање користећи одговарајуће квантитативне и квалитативне методе и поступке; * иницира и укључује се у остваривање националних и међународних научних и развојних пројеката у области теорије и праксе васпитања и образовања; * критички анализира, процењује и примењује нова педагошка сазнања и идеје; * поштује принципе етичког кодекса добре научне и наставне праксе; * комуницира на професионалном нивоу приликом саопштавања научноистраживачких резултата; * презентује резултате својих научних истраживања на националним и међународним научним скуповима и у научној периодици и промовише и преноси академској заједници и широј јавности стручна знања и идеје, као и остварења значајна за друштвени и културни напредак; * ради као члан истраживачког тима; * оригиналним истраживачким радом постиже резултате који проширују границе сазнања у педагогији. По завршетку докторских студија доктор педагогије стиче следеће предметно-специфичне компетенције: * темељно познаје и разуме теоријско-методолошке проблеме педагошке науке; * темељно познаје и примењује различите епистемолошко-методолошке приступе и критички преиспитује њихове предности и ограничења у истраживању васпитања и образовања; * сагледава и разуме проблеме васпитања и образовања у друштвеном, културном и институционалном контексту; * познаје теоријско-методолошке основе развијања васпитно-образовних програма; * тумачи васпитно-образовне феномене и развија васпитно-образовну праксу интегришући сазнања из различитих области педагогије и критички преиспитујући различите педагошке теорије и правце; * повезује знања из различитих подручја педагошке науке, као и из других наука и користи их у решавању проблема у области васпитања и образовања; * разуме и продуктивно користи савремена знања у области педагогије; * користи резултате истраживања за унапређивање васпитно-образовне праксе, промовисање педагошких сазнања и развијање педагошке науке.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмет
Теоријско-методолошки проблеми педагогије 1 5 + 0 10
Изборни предмет 1-3 (10 ЕСПБ)
Индивидуалне и социјалне концепције васпитања 1 5 + 0 10
Историја филозофских идеја 1 5 + 0 10
Настава у социокултурном контексту 1 5 + 0 10
Педагошки класици 1 5 + 0 10
Приступи у образовању наставника 1 5 + 0 10
Развој школе и школског система 1 5 + 0 10
Савремена питања у предшколској педагогији 1 5 + 0 10
Теорија и пракса породичног васпитања 1 5 + 0 10
Изборни предмет 2 и 3 (20 ЕСПБ)
Акциона истраживања 2 5 + 0 10
Васпитање игром и уметношћу 2 5 + 0 10
Демократија и дијалог у образовању - идеологија, теорија и могућности праксе* 2 5 + 0 10
Историја васпитања у Срба 2 5 + 0 10
Квалитативна истраживања 2 5 + 0 10
Квантитативна истраживања 2 5 + 0 10
Комбиновање квантитавне и квалитативне методологије у истраживању 2 5 + 0 10
Култура и људски развој 2 5 + 0 10
Обезбеђивање квалитета школског учења и наставе 2 5 + 0 10
Политичка психологија 2 5 + 0 10
Правци развоја школских система 2 5 + 0 10
Проблеми високошколске наставе 2 5 + 0 10
Психологија помирења и грађења мира 2 5 + 0 10
Теорије интелектуалног развоја и васпитања 2 5 + 0 10
Теоријска и историјска педагошка истраживања 2 5 + 0 10
Филозофска логика и сазнање 2 5 + 0 10
СИР 1,2   10
Израда пријаве дисертације 1,2   10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмет 4 (10 ЕСПБ)
Индивидуалне и социјалне концепције васпитања 3 5 + 0 10
Настава у социокултурном контексту 3 5 + 0 10
Педагошки класици 3 5 + 0 10
Приступи у образовању наставника 3 5 + 0 10
Развој школе и школског система 3 5 + 0 10
Савремена питања у предшколској педагогији 3 5 + 0 10
Теорија и пракса породичног васпитања 3 5 + 0 10
Филозофија и посебне науке 3 5 + 0 10
Филозофија психологије и филозофија образовања 3 5 + 0 10
Изборни предмет 5 (10 ЕСПБ)
Акциона истраживања 4 5 + 0 10
Васпитање игром и уметношћу 4 5 + 0 10
Историја васпитања у Срба 4 5 + 0 10
Демократија и дијалог у образовању - идеологија, теорија и могућности праксе* 4 5 + 0 10
Квалитативна истраживања 4 5 + 0 10
Квантитативна истраживања 4 5 + 0 10
Култура и људски развој 4 5 + 0 10
Обезбеђивање квалитета школског учења и наставе 4 5 + 0 10
Правци развоја школских система 4 5 + 0 10
Проблеми високошколске наставе 4 5 + 0 10
Теорије интелектуалног развоја и васпитања 4 5 + 0 10
Теоријска и историјска педагошка истраживања 4 5 + 0 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3   10
СИР 3,4   20
Израда дисертације 1 4   10
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Израда дисертације 2 5,6   20
СИР 5,6   20
Одбрана докторске дисертације 5,6   20

* Предавања ће држати гостујући професора др Ана Марјановић Шејн, Честнат Хил Колеџ, Филаделфија, САД

↑↑↑