Археологија

Докторске академске студије археологије (2021)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - археологија
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области археологије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за археологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљеви докторских студија засновани су на потребама друштва и струковне заједнице. Узимајући у обзир савремене истраживачке тенденције саме дисциплине. То су: - Развијање креативних способности и аналитичких техника за истраживање прошлости. - Развијање академских и професионалних знања и вештина. - Развијање свести о потреби континуираног професионалног развоја и подстицање научне отворености и истраживачке радозналости. - Подстицање на укључење у националне и међународне истраживачке пројекте. - Развијање способности руковођења истраживачким пројектима. - Примена интердисциплинарних метода у истраживању и тумачењу прошлости.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Структура програма докторских студија археологије прати и развија образац постављен на дипломским академским студијама, отварајући више могућности за самосталан истраживачки рад кандидата/кандидаткиња. Посебне области археолошког истраживања заступљене на основним и дипломским академским студијама (теорија и методологија, праисторија, класична археологија, средњи век, археологија Блиског Истока, египтологија, физичка антропологија, археозоологија) заступљене су и на овом нивоу образовања. Курикулум се састоји из: - једног главног курса, који кандидат/киња бира с обзиром на планирану област специјализације; - једног обавезног курса у чијем извођењу учествују сви наставници Одељења, који омогућава сврсисходно повезивање релевантних области истраживања; - изборних курсева који омогућавају продубљивање знања у одређеној области; - менторског рада у току наставе, као и у функцији израде докторског рада; - самосталног истраживачког рада кандидата/кандидаткиње. Прва три семестра програма посвећена су настави, док су последња три семестра посвећена менторском и самосталном истраживачком раду и изради завршног рада. С обзиром да на високошколским институцијама у Европи које изводе програме докторских студија из археологије није оубичајена пракса одржавања активне наставе на овом нивоу студија, није могуће понудити компатибилне примере из других академских средина. На другој страни, Одељење за археологију прихватило је структуру која је у примени на читавом Филозофском факултету у Београду и која омогућује повезивање међу појединим програмима, на тај начин одржавајући тенденцију ка мулти- и интердицсиплинарном истраживачком раду у области хуманистичких и друштвених дисциплина. Начин извођења студија – бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са европским системом преноса бодова Настава се одвија кроз предавања, семинарe, студијски истраживачки рад – менторски и самосталан рад студената, што омогућава стицање теоријских и практичних знања предвиђених циљевима и исходима програма. Бодовна вредност докторске дисертације: 180 ЕСПБ.

Компетенције: Програм докторских студија археологије омогућава студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да: - самостално решавају практичне и теоријске проблеме у одабраној области археологије и организују и остварују развојна и научна истраживања; - могу да се укључе у остварење међународних научних пројеката; - могу да развијају нове методе археолошких истраживања; - критички мисле, делују креативно и независно; - поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе; - презентују резулатате истраживања на научно релевантни начин научној и стручној јавности у различитим формама (публиковање, предавања, научни скупови); - доприносе подизању свести о значају археолошког истраживања и заштите културне баштине за одрживи развој заједнице. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције: - темељно познавање одабране области археолошког истраживања; - темељно познавање теоријско-методолошких аспеката археолошких истраживања; - продубљена способност мулти- и интердисциплинарног приступа у решавању научних задатака; - способност креативног доприноса савременим достигнућима у струци; - самостално креирање, планирање и руковођење сложеним археолошким пројектима.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Archaeologia analecta докторскеpdf 1 5 + 0 10
Главни предмет докторске арх (бира се 1 од 15)
Метална доба Југоисточне Европеpdf 1 5 + 0 10
Античка топографија и демографија у Србијиpdf 1 5 + 0 10
Археологија античког Медитеранаpdf 1 5 + 0 10
Културни идентитет пре- и ранодинастичког Блиског истока: археолошки контекст, трансформација и интерпретацијаpdf 1 5 + 0 10
Археологија Блиског истока између теорије и праксеpdf 1 5 + 0 10
Епистемологија у теорији археологијеpdf 1 5 + 0 10
Медитеран у касноантичком и раносредњовековном периоду. Археолошка сведочанстваpdf 1 5 + 0 10
Квантитативне анализе у археологијиpdf 1 5 + 0 10
Рана праисторија Евроазије IIpdf 1 5 + 0 10
Студије људско-животињских односа у археологијиpdf 1 5 + 0 10
Методологија физичке антропологије 2pdf 1 5 + 0 10
Историографија и антропологија археологијеpdf 1 5 + 0 10
Материјална култура у пуном и позном средњем веку IIpdf 1 5 + 0 10
Археологија технологијеpdf 1 5 + 0 10
Неолит: изабране темеpdf 1 5 + 0 10
Пријава дисертације 1 докторске арх 1 0+10 10
Изборни предмети 2 семестар докторске арх (бира се 2 од 11)
Археологија југоисточне Европе од 9. до 12. векаpdf 2 5 + 0 10
Археологија палеобалканских народаpdf 2 5 + 0 10
Археологија пејзажаpdf 2 5 + 0 10
Биоархеологија 3pdf 2 5 + 0 10
Експериментална археологијаpdf 2 5 + 0 10
Интердисциплинарна истраживања палеолита и мезолитаpdf 2 5 + 0 10
Interpretatio Graeca, Romana et Orientalispdf 2 5 + 0 10
Материјална култура у касноантичком периодуpdf 2 5 + 0 10
Неолит: друштвена и културна динамикаpdf 2 5 + 0 10
Тафономска анализа археозоолошког материјалаpdf 2 5 + 0 10
Технологија и магија у археолошкој интерпретацијиpdf 2 5 + 0 10
СИР 1 докторске арх 2 0+10 10
       
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмети 3 семестар докторске арх (бира се 2 од 11)
Античко рударство и металургијаpdf 3 5 + 0 10
Археологија југоисточне Европе од 13. до 15. векаpdf 3 5 + 0 10
Археофаунa Србијеpdf 3 5 + 0 10
Археологија посмртних ритуалаpdf 3 5 + 0 10
Биоархеологија децеpdf 3 5 + 0 10
Класична археологија Грчке - постколонијална перспективаpdf 3 5 + 0 10
Културне интеракције у бронзаном добу Европеpdf 3 5 + 0 10
Материјална култура у раносредњевековном периодуpdf 3 5 + 0 10
Праисторијска географија Балкана - палеолит и мезолитpdf 3 5 + 0 10
Римска економија у Србијиpdf 3 5 + 0 10
Трговина и размена у археологијиpdf 3 5 + 0 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације арх 3 0+10 10
СИР 2 докторске арх 4 0+10 20
Израда дисертације 1 арх 4 0+10 10
       
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
СИР 3 докторске арх 5,6 0+10 25
Израда дисертације 2 арх 5.6 0+10 25
Одбрана докторске дисертације арх 6   10

 

↑↑↑