Археологија

Основне академске студије археологије (2006)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани археолог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Полагање одговарајућих испита неопходних за упис на студије археологије
Циљ: Основне академске студије археологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештина неопходних за професионално бављење археологијом, као и за даље образовање и стручно усавршавање у области археологије и других сродних дисицплина. Циљеви студија су: * Овладавање основним теоретским сазнањима и практичним вештинама из археологије и сродних дисциплина. * Упознавање са актуелним тенденцијама у истраживању прошлости. * Развијање критичког мишљења и примена стечених знања у различитим пољима професионалног рада. * Овладавање знањима и вештинама као предуслов за наставак стручног усавршавањa. * Разумевање значаја прошлости за учење о садашњости и будућности.

Компетенције: Савладавањем програма oсновних студија археологије студент стиче следеће опште способности: * анализа примарних археолошких података; * овладавање методама теренских истраживања и основама теоријског приступа; * развој критичког мишљења и способности разумевања стручних проблема; * примена знања у условима теренског и лабораторијског рада; * развоја способности за тимски рад; * усвајање принципа професионалне етике. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: * опште познавање и разумевањe археолошке струке и сродних дисциплина; * познавање археологије Балканског полуострва и простора Средоземља; * савладавање основних вештина обраде различитих врста археолошких материјала (камен, керамика, метал, кост и др.); * сагледавање могућности за интердисциплинарно повезивање археологије и различитих природних и друштвених наука; * примене информационо-комуникационих технологија у археолошкој струци.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Увод у културну историју Месопотамије 1 2 + 0 3
Археологија Палестине: епипалеолит - бронзано доба 1 2 + 0 3
Класична археологија Грчке - историја дисциплине 1 2 + 0 3
Класична археологија Грчке - хронологија и стил 2 2 + 0 3
Увод у културу и археологију Египта 2 2 + 0 3
Археологија Египта: пре- и ранодинастички период 2 2 + 0 3
Увод у студије археологије 1, 2 2 + 0 8
Основе методологије археолошких истраживања 1, 2 2 + 0 8
Археологија палеолита, мезолита и неолита 1, 2 2 + 0 6
Млађе праисторијске културе на Балкану 1, 2 2 + 0 6
Археологија у пракси 1, 2 0 + 8 8
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Латински језик 3, 4 2 + 2 6
Физичка антропологија - остеоархеологија 3, 4 2 + 0 6
Национална археологија средњег века 3, 4 2 + 0 6
Археологија раног средњег века 3 2 + 0 6
Археологија римског периода 3 2 + 0 3
Археологија римских провинција на Балкану 4 2 + 0 3
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 2 + 2 8
Француски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Немачки језик 2 3, 4 2 + 2 8
Руски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Италијански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Шпански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Опциони обавезни предмет (7 ЕСПБ)
Историја старе Грчке и Старог истока 3, 4 2 + 0 7
Историја старог Рима и античка историја наших земаља 3, 4 2 + 0 7
Културна историја средњовековне Европе 3, 4 2 + 0 7
Изборни предмети (15 ЕСПБ)
Датовање за археологе 3 2 + 2 4
Насељавање и економија у палеолиту и мезолиту 3 2 + 2 4
Култ и иконографија у римско доба 3 2 + 2 3
Египат и окружење: међуодноси у IV миленијуму п.н.е. 3 2 + 2 4
Порекло Словена 3 2 + 2 5
Археологија и социјална антропологија 4 2 + 2 5
Насеља и економија у неолиту 4 2 + 2 4
Археологија и писани извори 4 2 + 2 4
Келти и Скордисци 4 2 + 2 4
Схватања о загробном животу у старом Египту 4 2 + 2 4
Ранословенска археологија 5. - 7. столећа 4 2 + 2 5
Римска освајања на Балкану 4 2 + 2 3
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Археологија животне средине 5, 6 2 + 0 6
Нумизматика 5, 6 2 + 0 6
Изборни предмети (40 ЕСПБ)
Физичка антропологија у праисторијском периоду 5 2 + 2 5
Уметност, друштво и религија у палеолиту 5 2 + 2 6
Археологија и псеудоархеологија 5 2 + 0 4
Мегалити у праисторији Европе 5 2 + 2 4
Настанак и развој полиса 5 2 + 2 4
Археолошка налазишта: град и насеља средњег века 5 2 + 2 7
Слика и реч - египатска иконографија 6 2 + 2 5
Бронзано доба Егеје 6 2 + 2 4
Основе библијске археологије 6 2 + 2 5
Праисторијско рударство и металургија 6 2 + 2 4
Грци и други - колонизација, хеленизација 6 2 + 2 5
Манастири, цркве и надгробни споменици - сакрална култура 6 2 + 2 7
Почеци циркулације новца на централнобалканском простору 6 2 + 2 3
Грчки језик 5, 6 2 + 2 6
Увод у старохришћанску археологију 5, 6 2 + 0 8
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Музеологија и заштита културних добара 7, 8 2 + 0 8
Изборни предмети (37 ЕСПБ)
Физичка антропологија у историјском периоду 7 2 + 2 5
Грчко наслеђе у савременој српској култури 7 2 + 2 5
Уметност у римским провинцијама централног Балкана 7 2 + 2 3
Словени средишњих области Југоисточне Европе у 9. - 10. столећу 7 2 + 2 6
Илири у предримско доба 7 2 + 2 4
Египат и други 7 2 + 2 5
Методологија за праисторичаре 7 2 + 2 5
Методологија археозоолошких истраживања 7 2 + 2 5
Културна динамика Блиског истока у праисторији и раној историји 8 2 + 2 5
Словени између Византије и Мађарске 8 2 + 2 7
Хералдика 8 2 + 2 5
Археологија Америчког југозапада 8 2 + 0 5
Археоостеологија-идентификација и анализа људских скелетних остатака 8 2 + 2 5
Археопетрологија 8 2 + 1 4
Античка топографија нашег простора у светлу средњовековне картографије 8 2 + 2 3
Неолитизација Балканског полуострва 8 2 + 2 6
Трачани у предримско доба 8 2 + 2 4
Тафономска анализа археозоолошког материјала 8 2 + 2 4
Коштане алатке 8 2 + 2 4
Иконографија на античком новцу 8 2 + 2 3
Општа археологија раног средњег века 7, 8 2 + 0 12
Старословенски језик 7, 8 2 + 0 3
Античка епиграфика 7, 8 2 + 0 6
Византијска цивилизација 7, 8 2 + 0 6
Завршни рад 8   15
Додатне информације:
Изборни предмети
Уместо највише једног двосеместралног или два једносеместрална изборна предмета предвиђена за VII и VIII семестар студент/студенткиња завршне године студија може, у договору са својим ментором и уз његову сагласност, да из понуде за II или III годину студија одслуша и полаже један двосеместрални или два једносеместрална изборна предмета релевантна за област завршног рада.
Рокови за опредељивање за изборне курсеве и за дипломско усмерење
Студенти/студенткиње се за изборне предметe опредељују у последњој недељи наставе претходног семестра. Студенту/студенткињи се оставља могућност да искључиво током прве недеље наставе промене курс уколико то допуштају капацитети.
Током V семестра студенти/студенткиње одлучују о области свог завршног рада и додељује им се ментор.
Начин полагања завршног рада
Студент/студенткиња стиче право да приступи одбрани завршног рада пошто је одслушао и положио све обавезне испите и стекао прописани број ESPB бодова, међу којима и испите из најмање пет (5) изборних предмета релевантних за област завршног рада, израдио и предао писмени рад и пошто је ментор одобрио усмену одбрану.
Информације о обавезној пракси
Током студија, студент/студенткиња мора да стекне 18 бодова на пракси. Од тога 8 бодова на првој години студија у оквиру предмета Археологија у пракси.
Преосталих 10 бодова студент/студенткиња стиче до тренутка уписа на IV годину (ови бодови се урачунавају у бодове за III годину студија, без обзира да ли су стечени током те године или раније). Начин обезбеђивања тих 10 бодова биће утврђен током студија.
↑↑↑