Археологија

Основне академске студије археологије (2014)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани археолог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Основне академске студије археологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештина неопходних за професионално бављење археологијом, као и за даље образовање и стручно усавршавање у области археологије и других сродних дисицплина. Циљеви студија су: - Овладавање основним теоретским сазнањима и практичним вештинама из археологије и сродних дисциплина. - Упознавање са актуелним тенденцијама у истраживању прошлости. - Развијање критичког мишљења и примена стечених знања у различитим пољима професионалног рада. - Овладавање знањима и вештинама као предуслов за наставак стручног усавршавањa. - Разумевање значаја прошлости за учење о садашњости и будућности. - Оспособљавање за презентацију циљева и достигнућа археологије широј јавности
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Структура програма основних студија археологије одређена је с обзиром на: - савремено стање и захтеве археолошке струке уопште, као и у специфичном културном контексту наше земље; - принципе савременог европског система високог образовања, оличене у Болоњској декларацији; - потенцијале и специјализације наставника и сарадника Одељења за археологију и могућности повезивања са другим одељењима Филозофског факултета; - вишедеценијску традицију наставе археологије на нашој школи. Циљ студијског програма остварује се кроз структуру програма која подразумева: - обавезне курсеве из посебних области археологије (теорија и методологија, праисторија, класична археологија, средњи век, физичка антропологија, археозоологија) у трајању од два семестра током почетних година студија; - изборне курсеве који пружају детаљнија знања из појединих области археологије; - обавезне курсеве из области и дисциплина изван археологије, неопходне за основно образовање у области (страни језик, историја, класични језици, музеологија и херитологија); - богату изборну листу курсева са свих других одељења Филозофског факултета, која омогућава стицање широког општег образовања у области друштвених наука и хуманистичких дисциплина. У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. У погледу пропорционалне заступљености теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних усвојена структура је у складу са већим бројем студијских програма археологије на европским универзитетима. С обзиром да је овај програм студија једини студијски програм из археологије у нашој земљи, он обухвата све основне области археологије те су том погледу разликује од студијских програма који су уже специјализовани и који се могу наћи на универзитетима оних земаља у којима студије археологије постоје на великом броју универзитета. Модел по коме основне студије трају четири године, а дипломске једну, не одговара у потпуности специфичностима високог образовања у области археологије и није уобичајен на универзитетима у Европи и свету. Одељење за археологију се у овом смислу повиновало одлукама Филозофског факултета и других виших инстанци. Како било, постојећа структура основних и мастер студија (4+1) омогућава релативно лак прелаз на структуру 3+2, која ће у далеко већој мери одговарати захтевима и задацима високог образовања у области археологије.

Компетенције: Опште и предметно-специфицне компетенције студената Савладавањем програма oсновних студија археологије студент стиче следеће опште способности: - анализа примарних археолошких података; - овладавање методама теренских истраживања и основама теоријског приступа; - развој критичког мишљења и способности разумевања стручних проблема; - примена знања у условима теренског и лабораторијског рада; - развоја способности за тимски рад; - усвајање принципа професионалне етике. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: - опште познавање и разумевањe археолошке струке и сродних дисциплина; - познавање археологије Балканског полуострва и простора Средоземља; - савладавање основних вештина обраде различитих врста археолошких материјала (камен, керамика, метал, кост и др.); - сагледавање могућности за интердисциплинарно повезивање археологије и различитих природних и друштвених наука; - примене информационо-комуникационих технологија у археолошкој струци. Опис исхода учења Након завршетка основних студија археологије студент: - Поседује општа знања о материјалној култури људских заједница у прошлости, са посебним нагласком на територију централног Балкана; - Поседује практична знања и вештине потребне за обраду археолошког материјала и израду документације; - Поседује способности и вештине потребне за израду стручних радова и предуслове за даље научно усавршавање; - Поседује способности да стечена знања примени у различитим радним окружењима: музеји, установе заштите, културне и образовне установе. - Поседује знање о значају археологије у савременом друштву, као и важности правилне промоције археологије јавности
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (54 ЕСПБ)
Археологија палеолита и мезолита 1 2 + 2 5
Археологија Палестине: епипалеолит - бронзано доба 1 2 + 0 4
Методологија археолошких истраживања 1 1 2 + 0 4
Археологија у пракси 1, 2 1 + 3 10
Основе класичне археологије Грчке 1, 2 2 + 2 8
Увод у студије археологије 1, 2 2 + 2 10
Археологија Египта: пре- и ранодинастички период 2 2 + 0 4
Археологија неолита 2 2 + 2 5
Методологија археолошких истраживања 2 2 2 + 0 4
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (46 ЕСПБ)
Археологија римског периода 3 2 + 0 5
Бакарно и бронзано доба југоисточне Европе 3 2 + 0 4
Египат: увод у археологију династичког периода 3 2 + 0 4
Физичка антропологија 3 2 + 2 5
Средњовековна археологија 1 3, 4 2 + 2 10
Археозоологија 4 2 + 0 5
Археологија римских провинција на Балкану 4 2 + 1 5
Гвоздено доба на Балкану 4 2 + 1 4
Материјална култура и промене у друштву династичког Египта 4 2 + 0 4
Историја - изборни (6 ЕСПБ)
Културна историја средњег века 500-1000. године 3 2 + 2 6
Од државе до царства: Стари исток у време II миленијума 3 2 + 2 6
Византијска цивилизација 3, 4 2 + 0 6
Културна историја средњег века 1000-1500. године 4 2 + 2 6
Културна историја старог Египта 4 2 + 2 6
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (28 ЕСПБ)
Археологија животне средине 5 2 + 0 4
Студије керамике 5 2 + 0 5
Средњовековна археологија 2 5, 6 2 + 2 10
Биоархеологија 6 2 + 0 4
Научни метод у археологији са основама статистике 6 2 + 2 5
стари језик (8 ЕСПБ)
Старословенски језик 2 5 2 + 2 5
Грчки језик 5, 6 2 + 2 8
Латински језик 5, 6 2 + 2 8
Старословенски језик 1 6 2 + 0 3
изборни предмети у V и VII семестру (12 ЕСПБ)
Античка нумизматика 5 2 + 0 4
Археозоологија палеолита 5 1 + 3 4
Археологија и писани извори 5 2 + 1 4
Археологија и псеудоархеологија 5 2 + 1 4
Археологија и социјална антропологија - историја идеја 5 2 + 0 4
Археологија између природе и културе 5 2 + 0 4
Археологија насеља и утврђења у пуном и позном средњем веку 5 2 + 0 4
Археологија насеља и утврђења у раном средњем веку 5 2 + 0 4
Археологија некропола у пуном и позном средњем веку 5 2 + 0 4
Археологија привреде у раном средњем веку 5 2 + 1 4
Археометалургија: технологије, ритуали и друштво - Пример Блиског истока од бакарног до гвозденог доба 5 2 + 0 4
Бронзано доба Егеје 5 2 + 1 4
Грци и други - колонизација, хеленизација 5 2 + 0 4
Египат и окружење: међуодноси у IV миленијуму п.н.е. 5 2 + 1 4
Економија и друштво раних земљорадника и сточара 5 2 + 1 4
Мегалити у праисторији Европе 5 2 + 0 4
Методологија археозоолошких истраживања 5 1 + 4 4
Методологија за праисторичаре 1 5 2 + 1 4
Насељавање и економија у палеолиту и мезолиту 5 2 + 1 4
Неолитски артефакти: израда, намена и значење 5 2 + 1 4
Палеодемографија 5 2 + 1 4
Праисторијска технологија: артефакти од окресаног камена 5 2 + 1 4
Примена биомолекуларних анализа у археозоологији: днк и стабилни изотопи 5 2 + 0 4
Римска освајања на Балкану 5 2 + 1 4
Слика и реч - египатска иконографија 5 2 + 1 4
Уметност, друштво и религија у палеолиту 5 2 + 1 4
изборни предмети у VI и VIII семестру (12 ЕСПБ)
Археологија Америчког југозапада 6 2 + 0 4
Археологија и покретне слике 6 2 + 0 4
Археологија привреде у пуном и позном средњем веку 6 2 + 0 4
Археологија цркава и манастира у пуном и позном средњем веку 6 2 + 0 4
Археологија цркава и некропола у раном средњем веку 6 2 + 0 4
Египат и други 6 2 + 0 4
Келти и Скордисци 6 2 + 0 4
Класично наслеђе у савременој српској култури 6 2 + 0 4
Коштане алатке 6 1 + 4 4
Култ и иконографија у римско доба 6 2 + 0 4
Култна места у млађој праисторији Балкана 6 2 + 0 4
Људи и животиње у прошлости на тлу Србије: интерпретација биометријских података 6 2 + 0 4
Материјална култура у раном средњем веку I 6 2 + 0 4
Настанак и развој полиса 6 2 + 1 4
Неолитске и постнеолитске заједнице на централном Балкану 6 2 + 0 4
Основе библијске археологије 6 2 + 0 4
Палеолит и мезолит Балкана 6 2 + 0 4
Прве државе на Блиском истоку: формирање, чиниоци и процеси 6 2 + 0 4
Религија старог Египта 6 2 + 0 4
Социјална антропологија за археологе 6 1 + 1 4
Римска уметност у Србији 6 2 + 0 4
Технолошке иновације у праисторији: концепти, примене и последице – Пример Блиског истока 6 2 + 0 4
Увод у касну праисторију Месопотамије 6 2 + 0 4
Хералдика 6 2 + 0 4
Христијанизација и стварање средњовековних држава у југоисточној Европи. Археолошка сведочанства 6 2 + 0 4
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (20 ЕСПБ)
Археологија и јавност 7, 8 2 + 2 6
Археолошки практикум 7, 8 0 + 6 14
изборни предмети у V и VII семестру (12 ЕСПБ)
Античка нумизматика 7 2 + 0 4
Археозоологија палеолита 7 1 + 3 4
Археологија и писани извори 7 2 + 1 4
Археологија и псеудоархеологија 7 2 + 1 4
Археологија и социјална антропологија - историја идеја 7 2 + 0 4
Археологија између природе и културе 7 2 + 0 4
Археологија насеља и утврђења у пуном и позном средњем веку 7 2 + 0 4
Археологија насеља и утврђења у раном средњем веку 7 2 + 0 4
Археологија некропола у пуном и позном средњем веку 7 2 + 0 4
Археологија привреде у раном средњем веку 7 2 + 1 4
Археометалургија: технологије, ритуали и друштво - Пример Блиског истока од бакарног до гвозденог доба 7 2 + 0 4
Бронзано доба Егеје 7 2 + 1 4
Грци и други - колонизација, хеленизација 7 2 + 0 4
Египат и окружење: међуодноси у IV миленијуму п.н.е. 7 2 + 1 4
Економија и друштво раних земљорадника и сточара 7 2 + 1 4
Мегалити у праисторији Европе 7 2 + 0 4
Методологија археозоолошких истраживања 7 1 + 4 4
Методологија за праисторичаре 1 7 2 + 1 4
Насељавање и економија у палеолиту и мезолиту 7 2 + 1 4
Неолитски артефакти: израда, намена и значење 7 2 + 1 4
Палеодемографија 7 2 + 1 4
Примена биомолекуларних анализа у археозоологији: днк и стабилни изотопи 7 2 + 0 4
Праисторијска технологија: артефакти од окресаног камена 7 2 + 1 4
Римска освајања на Балкану 7 2 + 1 4
Слика и реч - египатска иконографија 7 2 + 1 4
Уметност, друштво и религија у палеолиту 7 2 + 1 4
изборни предмети у VI и VIII семестру (12 ЕСПБ)
Археологија Америчког југозапада 8 2 + 0 4
Археологија и покретне слике 8 2 + 0 4
Археологија привреде у пуном и позном средњем веку 8 2 + 0 4
Археологија цркава и манастира у пуном и позном средњем веку 8 2 + 0 4
Археологија цркава и некропола у раном средњем веку 8 2 + 0 4
Египат и други 8 2 + 0 4
Келти и Скордисци 8 2 + 0 4
Класично наслеђе у савременој српској култури 8 2 + 0 4
Коштане алатке 8 1 + 4 4
Култ и иконографија у римско доба 8 2 + 0 4
Култна места у млађој праисторији Балкана 8 2 + 0 4
Људи и животиње у прошлости на тлу Србије: интерпретација биометријских података 8 2 + 0 4
Материјална култура у раном средњем веку I 8 2 + 0 4
Настанак и развој полиса 8 2 + 1 4
Неолитске и постнеолитске заједнице на централном Балкану 8 2 + 0 4
Основе библијске археологије 8 2 + 0 4
Палеолит и мезолит Балкана 8 2 + 0 4
Прве државе на Блиском истоку: формирање, чиниоци и процеси 8 2 + 0 4
Религија старог Египта 8 2 + 0 4
Римска уметност у Србији 8 2 + 0 4
Социјална антропологија за археологе 8 1 + 1 4
Технолошке иновације у праисторији: концепти, примене и последице – Пример Блиског истока 8 2 + 0 4
Хералдика 8 2 + 0 4
Христијанизација и стварање средњовековних држава у југоисточној Европи. Археолошка сведочанства 8 2 + 0 4
Факултетски изборни предмети на четвртој години (8 ЕСПБ)
Античка историографија 7 2 + 2 6
Визуелна култура Европе у новом веку 7 2 + 0 5
Визуелна култура средњег века 7 2 + 0 3
Институције римске републике 7 2 + 2 6
Историјски увод у психологију 7 2 + 2 5
Студије британске културе 7 2 + 0 3
Увод у студије британске културе 7 2 + 0 3
Увод у филозофију и критичко мишљење 7 2 + 2 7
Увод у филозофију религије 7 2 + 2 6
Уметност српских земаља средњег века, одабране теме 7 2 + 0 3
Aрхитектура средњег века: токови, контекст, значење, рецепција 8 2 + 0 5
Античка и средњовековна топографија српских земаља према старим географским картама 8 2 + 2 6
Визуелна култура Балкана у новом веку 8 2 + 0 3
Историјска географија 8 3 + 1 7
Југословенска држава и идеје 20. века 8 2 + 2 6
Подунавске провинције у доба принципата 8 2 + 2 6
Уметност и култура 18. века 8 2 + 0 3
Уметност у 20. веку: идеје, значења, контексти 8 2 + 0 3
Хеленистичка филозофија 8 2 + 2 6
Музеологија - изборни (8 ЕСПБ)
Увод у студије баштине 7 2 + 0 5
Херитологија 7 2 + 2 3
Историјски модели музеализације 8 2 + 0 3
Музеологија 8 2 + 2 4
Херитолошке технологије 8 2 + 0 4

 

↑↑↑