Археологија

Докторске студије археологије (2007)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - археолошке науке
Услови уписа: услови утврђени статутом Универзитета и Факултета
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: услови и поступак утврђени статутом Факултета
Начин избора предмета из других студијских програма: у договору са ментором
Циљ: Циљеви докторских студија засновани су на потребама друштва и струковне заједнице, узимајући у обзир савремене истраживачке тенденције саме дисциплине. То су: * Развијање креативних способности и аналитичких техника за истраживање прошлости. * Развијање академских и професионалних знања и вештина. * Развијање свести о потреби континуираног професионалног развоја и подстицање научне отворености и истраживачке радозналости. * Подстицање на укључење у националне и међународне истраживачке пројекте. * Развијање способности руковођења истраживачким пројектима. * Примена интердисциплинарних метода у истраживању и тумачењу прошлости.

Компетенције: Програм докторских студија археологије омогућава студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да: * самостално решавају практичне и теоријске проблеме у одабраној области археологије и организују и остварују развојна и научна истраживања; * могу да се укључе у остварење међународних научних пројеката; * могу да развијају нове методе археолошких истраживања; * критички мисле, делују креативно и независно; * поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе; * презентују резулатате истраживања на научно релевантни начин научној и стручној јавности у различитим формама (публиковање, предавања, научни скупови); * доприносе подизању свести о значају археолошког истраживања и заштите културне баштине за одрживи развој заједнице. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције: * темељно познавање одабране области археолошког истраживања; * темељно познавање теоријско-методолошких аспеката археолошких истраживања; * продубљена способност мулти- и интердисциплинарног приступа у решавању научних задатака; * способност креативног доприноса савременим достигнућима у струци; * самостално креирање, планирање и руковођење сложеним археолошким пројектима.
Студијски програм Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Античка топографија Србије 1 2 + 0 10
Археозоологија II 1 1 + 3 10
Археологија палеолита, мезолита и неолита II 1 2 + 2 10
Епистемологија у теорији археологије 1 1 2 + 0 10
Класична археологија Грчке - постколонијална перспектива 1 2 + 0 10
Материјална култура и друштвене промене у старом Египту 1 2 + 0 10
Методологија археозоолошких истраживања II 1 1 + 3 10
Методологија и историја Средњовековне археологије 1 2 + 0 10
Методологија физичке антропологије 1 2 + 0 10
Пре- и ранодинастичка археологија Блиског истока 1 2 + 0 10
Рановизантијска материјална култура 1 2 + 0 10
Сеоба народа на југоистоку Европе 1 2 + 0 10
Структура сеоба и етничка атрибуција 1 2 + 0 10
Античко рударство и металургија 2 2 + 0 10
Епистемологија у теорији археологије 2 2 2 + 0 10
Културне групе средњовековног Балкана 2 2 + 0 10
Палеодемографија 2 2 + 0 10
Старохришћанска археологија 2 2 + 0 10
Метална доба Југоисточне Европе 2, 3 2 + 0 10
Процеси романизације у римским провинцијама на тлу Србије 3 2 + 0 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3 0 + 0 10
Израда докторске дисертације 1 4 0 + 0 30
Израда докторске дисертације 2 5 0 + 0 30
Финална израда и предаја докторске дисертације 6 0 + 0 15
Одбрана докторске дисертације 6 0 + 0 15
Изборни предмети
Словенска колонизација југоистока Европе 1 2 + 0 10
Биоархеологија 1 2 + 0 10
Познолатинска епиграфика 1 2 + 0 10
Пољопривреда у римским провинцијама на тлу Србије 1 2 + 0 10
Аутохтони култови у римским провинцијама на Централном Балкану 1 2 + 0 10
Дигитална археологија 1, 2 0 + 2 10
Тафономска анализа археозоолошког материјала 2 1 + 3 10
Коштане алатке 2 1 + 3 10
Постанак и развој човекове врсте 2 2 + 0 10
Археологија рода 2 2 + 0 10
Митологија, култ, магија и религија Блиског истока 2 2 + 0 10
Теме и проблеми у савременој египтологији 2 2 + 0 10
Археолошка грађа палеолита, мезолита и неолита 2 2 + 0 10
Касноантичка-рановизантијска архитектура 2 2 + 0 10
Рановизантијска нумизматика 2 2 + 0 10
Сеоба народа у Западној Европи 2 2 + 0 10
Сеоба народа у Источној Европи 2 2 + 0 10
Археологија раносредњовековних номада 2 2 + 0 10
Археологија Команске групе 2 2 + 0 10
Балкан у раном средњем веку 2 2 + 0 10
Рани средњи век на Јадрану 2 2 + 0 10
Материјална култура средњовековног Балкана 2 2 + 0 10
Средњовековна архитектура и пластика на Балкану 2 2 + 0 10
Историја сеобе народа 2 2 + 0 10
Еволуциона екологија 2 2 + 0 10
Античка демографија у Србији 2 2 + 0 10
Сахрањивање у античком периоду на тлу Србије 2 2 + 0 10
Значај воде у римским провинцијама на тлу Србије 2 2 + 0 10
Трговина и размена у археологији 3 2 + 0 10
Студије материјалне културе 3 2 + 0 10
Историјат археолошких истраживања Блиског истока 3 2 + 0 10
Друштвени аспекти културних промена у раној праисторији 3 2 + 0 10
Археофауне Србије 3 1 + 3 10
Антропостатистика 3 2 + 0 10
Оријентални култови у римским провинцијама на тлу Србије 3 2 + 0 10
Оставе новца у римском периоду на нашем тлу 3 2 + 0 10

 

↑↑↑