Археологија

Основне академске студије археологије (2021)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани археолог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Основне академске студије археологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештина неопходних за професионално бављење археологијом, као и за даље образовање и стручно усавршавање у области археологије и других сродних дисицплина. Циљеви студија су: - Овладавање основним теоретским сазнањима и практичним вештинама из археологије и сродних дисциплина. - Упознавање са актуелним тенденцијама у истраживању прошлости. - Развијање критичког мишљења и примена стечених знања у различитим пољима професионалног рада. - Овладавање знањима и вештинама као предуслов за наставак стручног усавршавањa. - Разумевање значаја прошлости за учење о садашњости и будућности. - Оспособљавање за презентацију циљева и достигнућа археологије широј јавности.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Структура програма основних студија археологије одређена је с обзиром на: - савремено стање и захтеве археолошке струке уопште, као и у специфичном културном контексту наше земље; - принципе савременог европског система високог образовања, оличене у Болоњској декларацији; - потенцијале и специјализације наставника и сарадника Одељења за археологију и могућности повезивања са другим одељењима Филозофског факултета; - вишедеценијску традицију наставе археологије на нашој школи. Циљ студијског програма остварује се кроз структуру програма која подразумева: - обавезне курсеве из посебних области археологије (теорија и методологија, праисторија, класична археологија, средњи век, физичка антропологија, археозоологија) у трајању од два семестра током почетних година студија; - изборне курсеве који пружају детаљнија знања из појединих области археологије; - обавезне курсеве из области и дисциплина изван археологије, неопходне за основно образовање у области (страни језик, историја, класични језици, музеологија и херитологија); - богату изборну листу курсева са свих других одељења Филозофског факултета, која омогућава стицање широког општег образовања у области друштвених наука и хуманистичких дисциплина. У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. У погледу пропорционалне заступљености теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних усвојена структура је у складу са већим бројем студијских програма археологије на европским универзитетима. С обзиром да је овај програм студија једини студијски програм из археологије у нашој земљи, он обухвата све основне области археологије те су том погледу разликује од студијских програма који су уже специјализовани и који се могу наћи на универзитетима оних земаља у којима студије археологије постоје на великом броју универзитета. Модел по коме основне студије трају четири године, а дипломске једну, не одговара у потпуности специфичностима високог образовања у области археологије и није уобичајен на универзитетима у Европи и свету. Одељење за археологију се у овом смислу повиновало одлукама Филозофског факултета и других виших инстанци. Како било, постојећа структура основних и мастер студија (4+1) омогућава релативно лак прелаз на структуру 3+2, која ће у далеко већој мери одговарати захтевима и задацима високог образовања у области археологије.

Компетенције: Опште и предметно-специфицне компетенције студената Савладавањем програма oсновних студија археологије студент стиче следеће опште способности: - анализа примарних археолошких података; - овладавање методама теренских истраживања и основама теоријског приступа; - развој критичког мишљења и способности разумевања стручних проблема; - примена знања у условима теренског и лабораторијског рада; - развоја способности за тимски рад; - усвајање принципа професионалне етике. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: - опште познавање и разумевањe археолошке струке и сродних дисциплина; - познавање археологије Балканског полуострва и простора Средоземља; - савладавање основних вештина обраде различитих врста археолошких материјала (камен, керамика, метал, кост и др.); - сагледавање могућности за интердисциплинарно повезивање археологије и различитих природних и друштвених наука; - примене информационо-комуникационих технологија у археолошкој струци. Опис исхода учења Након завршетка основних студија археологије студент: - Поседује општа знања о материјалној култури људских заједница у прошлости, са посебним нагласком на територију централног Балкана; - Поседује практична знања и вештине потребне за обраду археолошког материјала и израду документације; - Поседује способности и вештине потребне за израду стручних радова и предуслове за даље научно усавршавање; - Поседује способности да стечена знања примени у различитим радним окружењима: музеји, установе заштите, културне и образовне установе. - Поседује знање о значају археологије у савременом друштву, као и важности правилне промоције археологије у јавности.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Археологија неолитаpdf 1 2 + 0 3
Археологија Палестине: епипалеолит - бронзано добаpdf 1 2 + 0 4
Методологија археолошких истраживања 1pdf 1 2 + 0 4
Рана праисторија и еволуција човека 1pdf 1 2 + 2 4
Археологија у праксиpdf 1, 2 0 + 0 8
Основе класичне археологије Грчкеpdf 1, 2 2 + 2 8
Увод у студије археологијеpdf 1, 2 2 + 2 8
Страни језик 1 (АР, КН) (бира се 1 од 6)
Енглески језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Обавезни предмети
Археологија Египта: пре- и ранодинастички периодpdf 2 2 + 0 4
Методологија археолошких истраживања 2pdf 2 2 + 0 4
Неолит на централном Балкануpdf 2 2 + 0 3
Рана праисторија и еволуција човека 2pdf 2 2 + 2 4
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Академске вештине архpdf 3 2 + 2 4
Археологија и социјална антропологија - историја идејаpdf 3 2 + 0 4
Археологија касне антикеpdf 3 2 + 2 4
Етноархеологијаpdf 3 2 + 0 4
Археологија римског периодаpdf 3 2 + 2 4
Бакарно и бронзано доба југоисточне Европеpdf 3 2 + 2 4
Физичка антропологијаpdf 3 2 + 2 4
Увод у касну праисторију Месопотамијеpdf 3 2 + 0 3
Страни језик 2 (АР, ИУ) (бира се 1 од 6)
Енглески језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Шпански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Француски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Италијански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Немачки језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Руски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Обавезни предмети
Археозоологија Ipdf 4 2 + 0 3
Археологија раног средњег векаpdf 4 2 + 2 4
Археологија римских провинција на Балкануpdf 4 2 + 2 4
Египат: увод у археологију династичког периодаpdf 4 2 + 0 4
Гвоздено доба на Балкануpdf 4 2 + 2 4
Социјална антропологија за археологеpdf 4 2 + 0 4
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Археозоологија IIpdf 5 2 + 2 4
Археологија животне срединеpdf 5 2 + 0 4
Национална археологија средњег векаpdf 5,6 2 + 2 10
Обавезни изборни са класичних наука (бира се 1 од 3)
Грчки језикpdf 5, 6 2 + 2 8
Латински језикpdf 5, 6 2 + 2 8
Преглед језика старога светаpdf 5, 6 2 + 2 8
Изборни предмети у V и VII семестру арх (бира се 3 од 18)
Античка нумизматикаpdf 5 2 + 2 4
Археологија и писани извориpdf 5 2 + 0 4
Археологија и покретне сликеpdf 5 2 + 0 4
Археологија и псеудоархеологијаpdf 5 2 + 0 4
Археологија привреде у касној антици и раном средњем векуpdf 5 2 + 0 4
Археолошка налазишта: насеље и град средњег векаpdf 5 2 + 0 4
Археометалургија на блиском истоку: технологије, ритуали, друштвоpdf 5 2 + 0 4
Бронзано доба Егејеpdf 5 2 + 2 4
Египат и окружење: међуодноси у IV миленијуму п.н.е.pdf 5 2 + 0 4
Модели насељавања у палеолиту и мезолитуpdf 5 2 + 0 4
Грци и други - колонизација, хеленизацијаpdf 5 2 + 0 4
Литичка технологијаpdf 5 2 + 0 4
Неолит: економија и друштвоpdf 5 2 + 0 4
Мегалити у праисторији Европеpdf 5 2 + 2 4
Методологија археозоолошких истраживања 1pdf 5 1 + 4 4
Примена биомолекуларних анализа у археозоологији: днк и стабилни изотопиpdf 5 2 + 0 4
Римска освајања на Балкануpdf 5 2 + 0 4
Уметност и симболизам у палеолитуpdf 5 2 + 0 4
Обавезни предмети
Биоархеологија 1pdf 6 2 + 2 5
Студије керамике 1pdf 6 2 + 0 5
Национална археологија средњег векаpdf 6 2 + 2 5
Изборни предмети VI и VIII семестар арх (бира се 3 од 18)
Археологија Америчког југозападаpdf 6 2 + 0 4
Археологија између природе и културеpdf 6 2 + 0 4
Археолошка налазишта: некрополе, цркве и манастириpdf 6 2 + 0 4
Археолошка сведочанства христијанизације у југоисточној Европиpdf 6 2 + 0 4
Археозоологија палеолита 1pdf 6 2 + 2 4
Хералдикаpdf 6 2 + 0 4
Келти и Скордисциpdf 6 2 + 2 4
Класично наслеђе у савременој српској културиpdf 6 2 + 0 4
Хоминини Балкана - плеистоценско прилагођавањеpdf 6 2 + 0 4
Коштане алаткеpdf 6 1 + 4 4
Култ и иконографија у римско добаpdf 6 2 + 0 4
Настанак и развој полисаpdf 6 2 + 0 4
Неолитски артефакти: израда, намена и значењеpdf 6 2 + 0 4
Основе библијске археологијеpdf 6 2 + 0 4
Палеолит и мезолит Балканаpdf 6 2 + 0 4
Прве државе на Блиском истоку: формирање, чиниоци и процесиpdf 6 2 + 0 4
Римска уметност у Србијиpdf 6 2 + 0 4
Технолошке иновације у млађој праисторији Блиског истокаpdf 6 2 + 0 4
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Научни метод у археологији са основама статистикеpdf 7 2 + 2 4
Археологија и јавностpdf 7, 8 2 + 2 8
Музеологија и херитологија (2021)pdf 7, 8 2 + 2 8
Археолошки практикумpdf 8 0 + 0 4
Изборни предмети V и VII семестар арх (бира се 3 од 18)
Античка нумизматикаpdf 7 2 + 2 4
Археологија и писани извориpdf 7 2 + 0 4
Археологија и покретне сликеpdf 7 2 + 0 4
Археологија и псеудоархеологијаpdf 7 2 + 0 4
Археологија привреде у касној антици и раном средњем векуpdf 7 2 + 0 4
Археолошка налазишта: насеље и град средњег векаpdf 7 2 + 0 4
Археометалургија на блиском истоку: технологије, ритуали, друштвоpdf 7 2 + 0 4
Бронзано доба Егејеpdf 7 2 + 2 4
Египат и окружење: међуодноси у IV миленијуму п.н.е.pdf 7 2 + 0 4
Модели насељавања у палеолиту и мезолитуpdf 7 2 + 0 4
Грци и други - колонизација, хеленизацијаpdf 7 2 + 0 4
Литичка технологијаpdf 7 2 + 0 4
Неолит: економија и друштвоpdf 7 2 + 0 4
Мегалити у праисторији Европеpdf 7 2 + 2 4
Методологија археозоолошких истраживања 1pdf 7 1 + 4 4
Примена биомолекуларних анализа у археозоологији: днк и стабилни изотопиpdf 7 2 + 0 4
Римска освајања на Балкануpdf 7 2 + 0 4
Уметност и симболизам у палеолитуpdf 7 2 + 0 4
Обавезни изборни са историје VII семестар арх (бира се 1 од 2)
Античка историографијаpdf 7 2 + 2 6
Културна историја средњег века 1pdf 7 2 + 2 6
Изборни предмети VI и VIII семестар арх (бира се 3 од 18)
Археологија Америчког југозападаpdf 8 2 + 0 4
Археологија између природе и културеpdf 8 2 + 0 4
Археолошка налазишта: некрополе, цркве и манастириpdf 8 2 + 0 4
Археолошка сведочанства христијанизације у југоисточној Европиpdf 8 2 + 0 4
Археозоологија палеолита 1pdf 8 2 + 2 4
Хералдикаpdf 8 2 + 0 4
Келти и Скордисциpdf 8 2 + 2 4
Класично наслеђе у савременој српској културиpdf 8 2 + 0 4
Хоминини Балкана - плеистоценско прилагођавањеpdf 8 2 + 0 4
Коштане алаткеpdf 8 1 + 4 4
Култ и иконографија у римско добаpdf 8 2 + 0 4
Настанак и развој полисаpdf 8 2 + 0 4
Неолитски артефакти: израда, намена и значењеpdf 8 2 + 0 4
Основе библијске археологијеpdf 8 2 + 0 4
Палеолит и мезолит Балканаpdf 8 2 + 0 4
Прве државе на Блиском истоку: формирање, чиниоци и процесиpdf 8 2 + 0 4
Римска уметност у Србијиpdf 8 2 + 0 4
Технолошке иновације у млађој праисторији Блиског истокаpdf 8 2 + 0 4
Обавезни изборни предмет са историје VIII семестар арх (бира се 1 од 2)
Увод у античке студијеpdf 8 2 + 2 6
Културна историја средњег века 2pdf 8 2 + 2 6

 

↑↑↑