Археологија

Докторске студије археологије (2009/2010)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - археолошке науке
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области археологије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за археологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљеви докторских студија засновани су на потребама друштва и струковне заједнице, узимајући у обзир савремене истраживачке тенденције саме дисциплине. То су: * Развијање креативних способности и аналитичких техника за истраживање прошлости. * Развијање академских и професионалних знања и вештина. * Развијање свести о потреби континуираног професионалног развоја и подстицање научне отворености и истраживачке радозналости. * Подстицање на укључење у националне и међународне истраживачке пројекте. * Развијање способности руковођења истраживачким пројектима. * Примена интердисциплинарних метода у истраживању и тумачењу прошлости.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Структура програма докторских студија археологије прати и развија образац постављен на дипломским академским студијама, отварајући више могућности за самосталан истраживачки рад кандидата/кандидаткиња. Посебне области археолошког истраживања заступљене на основним и дипломским академским студијама (теорија и методологија, праисторија, класична археологија, средњи век, археологија Блиског Истока, египтологија, физичка антропологија, археозоологија) заступљене су и на овом нивоу образовања. Курикулум се састоји из: • једног главног курса, који кандидат/киња бира с обзиром на планирану област специјализације; • једног обавезног курса у чијем извођењу учествују сви наставници Одељења, који омогућава сврсисходно повезивање релевантних области истраживања; • изборних курсева који омогућавају продубљивање знања у одређеној области (после назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе); • менторског рада у току наставе, као и у функцији израде докторског рада; • самосталног истраживачког рада кандидата/кандидаткиње. Прва три семестра програма посвећена су настави, док су последња три семестра посвећена менторском и самосталном истраживачком раду и изради завршног рада. С обзиром да на високошколским институцијама у Европи које изводе програме докторских студија из археологије није уобичајена пракса одржавања активне наставе на овом нивоу студија, није могуће понудити компатибилне примере из других академских средина. На другој страни, Одељење за археологију прихватило је структуру која је у примени на читавом Филозофском факултету у Београду и која омогућује повезивање међу појединим програмима, на тај начин одржавајући тенденцију ка мулти- и интердицсиплинарном истраживачком раду у области хуманистичких и друштвених дисциплина. Начин извођења студија – бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом преноса бодова: Настава се одвија кроз предавања, семинарe, студијски истраживачки рад – менторски и самосталан рад студената, што омогућава стицање теоријских и практичних знања предвиђених циљевима и исходима програма. Бодовна вредност докторске дисертације: 120 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Програм докторских студија археологије омогућава студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да: * самостално решавају практичне и теоријске проблеме у одабраној области археологије и организују и остварују развојна и научна истраживања; * могу да се укључе у остварење међународних научних пројеката; * могу да развијају нове методе археолошких истраживања; * критички мисле, делују креативно и независно; * поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе; * презентују резулатате истраживања на научно релевантни начин научној и стручној јавности у различитим формама (публиковање, предавања, научни скупови); * доприносе подизању свести о значају археолошког истраживања и заштите културне баштине за одрживи развој заједнице. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције: * темељно познавање одабране области археолошког истраживања; * темељно познавање теоријско-методолошких аспеката археолошких истраживања; * продубљена способност мулти- и интердисциплинарног приступа у решавању научних задатака; * способност креативног доприноса савременим достигнућима у струци; * самостално креирање, планирање и руковођење сложеним археолошким пројектима.
ПРВА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Archaeologia analecta 1 5 + 0 10
Главни предмет (10 ЕСПБ)
Античка демографија у Србији 1 5 + 0 10
Археозоологија II 1 5 + 0 10
Археологија манастира 6. до 17. столећа 1 5 + 0 10
Археологија палеолита, мезолита и неолита II 1 5 + 0 10
Биоархеологија 1 5 + 0 10
Динстички Египат: континуитет и метаморфозе 1 5 + 0 10
Епистемологија у теорији археологије 1 5 + 0 10
Информационе технологије у археологији 1 5 + 0 10
Класична археологија Грчке - постколонијална перспектива 1 5 + 0 10
Културни идентитет пре- и ранодинастичког Блиског истока: археолошки контекст, трансформација и интерпретација 1 5 + 0 10
Метална доба Југоисточне Европе 1 5 + 0 10
Општа археологија раног средњег века V 1 5 + 0 10
Основе квантитативног приступа у археологији 1 5 + 0 10
Изборни у II семестру (20 ЕСПБ)
Археологија палеобалканских народа 2 5 + 0 10
Археологија пејзажа 2 5 + 0 10
Археолошка грађа палеолита, мезолита и неолита 2 5 + 0 10
Коштане алатке 2 5 + 0 10
Материјална култура раног средњег века 2 5 + 0 10
Накит 6 - 17. столећа 2 5 + 0 10
Општа археологија раног средњег века VI 2 5 + 0 10
Палеодемографија 2 5 + 0 10
Римска економија у Србији - пољопривреда 2 5 + 0 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 1, 2 0 + 10 10
Израда пријаве дисертације 1, 2 0 + 0 10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Изборни у III семестру (20 ЕСПБ)
Археологија размене и трговине 3 5 + 0 10
Археологија свакодневног живота у старом Египту 3 5 + 0 10
Археофауне Србије 3 5 + 0 10
Грнчарија 6 - 17. столећа 3 5 + 0 10
Еволуција човека 3 5 + 0 10
Материјална култура касног средњег века 3 5 + 0 10
Насеобинске мреже и насеља у средњем веку 3 5 + 0 10
Римска економија у Србији - трговина и занатство 3 5 + 0 10
Римско рударство у Србији 3 5 + 0 10
Тафономска анализа археозоолошког материјала 3 5 + 0 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 3, 4 0 + 15 15
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3 0 + 0 5
Израда дисертације 4 0 + 0 20
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 5, 6 0 + 20 20
Израда дисертације 5 0 + 0 20
Одбрана докторске дисертације 6 0 + 0 20

 

↑↑↑