Археологија

Основне академске студије археологије (2009/2010)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани археолог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Прелазак се остварује у складу са одредбама Статута Факултета. Студент треба да има одговарајући број положених испита који одговарају испитима овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСПБ, или да положи недостајуће испите за упис у одређену годину студија.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент бира предмете из других студијских програма у складу са одредбама Правилника о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Основне академске студије археологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештина неопходних за професионално бављење археологијом, као и за даље образовање и стручно усавршавање у области археологије и других сродних дисицплина. Циљеви студија су: * Овладавање основним теоретским сазнањима и практичним вештинама из археологије и сродних дисциплина. * Упознавање са актуелним тенденцијама у истраживању прошлости. * Развијање критичког мишљења и примена стечених знања у различитим пољима професионалног рада. * Овладавање знањима и вештинама као предуслов за наставак стручног усавршавањa. * Разумевање значаја прошлости за учење о садашњости и будућности.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Структура програма основних студија археологије одређена је с обзиром на: • савремено стање и захтеве археолошке струке уопште, као и у специфичном културном контексту наше земље; • принципе савременог европског система високог образовања, оличене у Болоњској декларацији; • потенцијале и специјализације наставника и сарадника Одељења за археологију и могућности повезивања са другим одељењима Филозофског факултета; • вишедеценијску традицију наставе археологије на нашој школи. Циљ студијског програма остварује се кроз структуру програма која подразумева: • обавезне курсеве из посебних области археологије (теорија и методологија, праисторија, класична археологија, средњи век, физичка антропологија, археозоологија) у трајању од два семестра током почетних година студија; • изборне курсеве који пружају детаљнија знања из појединих области археологије; • обавезне курсеве из области и дисциплина изван археологије, неопходне за основно образовање у области (страни језик, историја, класични језици, музеологија и херитологија); • богату изборну листу курсева са свих других одељења Филозофског факултета, која омогућава стицање широког општег образовања у области друштвених наука и хуманистичких дисциплина. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. У погледу пропорционалне заступљености теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних усвојена структура је у складу са већим бројем студијских програма археологије на европским универзитетима. С обзиром да је овај програм студија једини студијски програм из археологије у нашој земљи, он обухвата све основне области археологије те су том погледу разликује од студијских програма који су уже специјализовани и који се могу наћи на универзитетима оних земаља у којима студије археологије постоје на великом броју универзитета. Модел по коме основне студије трају четири године, а дипломске једну, не одговара у потпуности специфичностима високог образовања у области археологије и није уобичајен на универзитетима у Европи и свету. Одељење за археологију се у овом смислу повиновало одлукама Филозофског факултета и других виших инстанци. Како било, постојећа структура основних и мастер студија (4+1) омогућава релативно лак прелаз на структуру 3+2, која ће у далеко већој мери одговарати захтевима и задацима високог образовања у области археологије. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Основне академске студије археологије организоване су по семестрима, трају осам семестара, односно четири године. Настава се одвија кроз предавања, вежбе, семинаре и самосталан рад студената, што омогућава стицање теоријских и практичних знања предвиђених циљевима и исходима програма. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Савладавањем програма oсновних студија археологије студент стиче следеће опште способности: * анализа примарних археолошких података; * овладавање методама теренских истраживања и основама теоријског приступа; * развој критичког мишљења и способности разумевања стручних проблема; * примена знања у условима теренског и лабораторијског рада; * развоја способности за тимски рад; * усвајање принципа професионалне етике. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: * опште познавање и разумевањe археолошке струке и сродних дисциплина; * познавање археологије Балканског полуострва и простора Средоземља; * савладавање основних вештина обраде различитих врста археолошких материјала (камен, керамика, метал, кост и др.); * сагледавање могућности за интердисциплинарно повезивање археологије и различитих природних и друштвених наука; * примене информационо-комуникационих технологија у археолошкој струци.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Археологија палеолита и мезолита 1 2 + 2 5
Археологија Палестине: епипалеолит - бронзано доба 1 2 + 0 4
Класична археологија Грчке - историја дисциплине 1 2 + 0 4
Aрхеологија у пракси 1, 2 1 + 3 10
Основе методологије археолошких истраживања 1, 2 2 + 2 10
Увод у студије археологије 1, 2 2 + 0 8
Археологија Египта: пре- и ранодинастички период 2 2 + 0 4
Археологија неолита 2 2 + 2 5
Класична археологија Грчке - хронологија и стил 2 2 + 0 4
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Археологија римског периода 3 2 + 2 5
Бакарно и бронзано доба југоисточне Европе 3 2 + 2 5
Египат: увод у археологију династичког периода 3 2 + 0 4
Археологија раног средњег века 3, 4 2 + 0 8
Национална археологија средњег века 3, 4 2 + 2 10
Археологија римских провинција на Балкану 4 2 + 2 5
Гвоздено доба на Балкану 4 2 + 2 5
Династички Египат: материјална култура и промене у друштву 4 2 + 0 4
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Факултетски изборни предмети на другој години (6 ЕСПБ)
Европска уметност ренесансе и маниризма 3 2 + 2 4
Историјски увод у психологију 3 4 + 0 5
Методологија историје уметности 3 2 + 0 3
Методологија психолошких истраживања 3 4 + 0 4
Настанак и развој ране модерне уметности 3 2 + 2 4
Помоћне историјске науке 3 2 + 2 6
Први векови српске уметности (од покрштавања до 1219) 3 2 + 2 4
Психологија за наставнике 3 2 + 2 6
Ранохришћанска и рановизантијска уметност 3 2 + 2 4
Средњовековна архитектура у Србији 3 2 + 2 5
Теорије и методе истраживања друштва 3 2 + 2 3
Увод у студије британске културе 3 2 + 0 3
Увод у филозофију и критичко мишљење 3 2 + 2 7
Увод у филозофију религије 3 2 + 2 6
Уметност античке Грчке 3 2 + 2 5
Античка реторика 3, 4 2 + 2 10
Византијска филологија I 3, 4 2 + 2 11
Историја религија 3, 4 2 + 2 10
Увод у историју уметности I 3, 4 2 + 2 10
Архитектура Византије и Западне Европе у средњем веку 4 2 + 2 5
Историја џеза 4 2 + 2 4
Историјска географија 4 2 + 2 7
Основе педагогије са дидактиком 4 2 + 2 6
Основи економске социологије 4 2 + 2 4
Писање о уметности 4 2 + 0 4
Полност и култура 4 2 + 2 4
Руска култура 4 2 + 0 3
Социологија сазнања 1 4 2 + 0 3
Социологија свакодневног живота 4 1 + 1 3
Српска уметност у доба Немањића I 4 2 + 2 5
Статистика у друштвеним истраживањима - основе 4 2 + 2 4
Студије британске културе 4 2 + 0 3
Теорије моћи 4 2 + 1 3
Теорије уметности 4 2 + 0 5
Увод у етику 4 2 + 2 7
Увод у социологију 4 2 + 0 4
Увод у теорију друштва 4 2 + 2 4
Уметност античког Рима 4 2 + 0 3
Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи 4 2 + 2 5
Хеленистичка филозофија (Антички скептицизам) 4 2 + 2 6
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Археологија животне средине 5 2 + 0 4
Археологија Средоземља 5, 6 2 + 2 10
Физичка антропологија 5, 6 2 + 2 10
Археозоологија 6 2 + 0 4
Стари језик (8 ЕСПБ)
Старословенски језик 2 5 2 + 2 5
Грчки језик 5, 6 2 + 2 8
Латински језик 5, 6 2 + 2 8
Старословенски језик 1 6 2 + 0 3
Изборни предмети у V и VII семестру (12 ЕСПБ)
Античка нумизматика 5 2 + 0 4
Археологија и писани извори 5 2 + 0 4
Археологија и псеудоархеологија 5 2 + 0 4
Археологија између природе и културе 5 2 + 0 4
Археологија привреде у раном средњем веку 5 2 + 0 4
Археолошка налазишта: град и насеља средњег века 5 2 + 0 4
Археометалургија: технологије, ритуали и друштво - Пример Блиског истока од бакарног до гвозденог доба 5 2 + 0 4
Биоархеологија 5 2 + 0 4
Бронзано доба Егеје 5 2 + 0 4
Грци и други - колонизација, хеленизација 5 2 + 0 4
Датовање за археологе 5 2 + 0 4
Египат и окружење:међуодноси у IV миленијуму п.н.е. 5 2 + 0 4
Мегалити у праисторији Европе 5 2 + 0 4
Методологија археозоолошких истраживања 5 1 + 4 6
Методологија за праисторичаре 5 2 + 0 4
Модели сеоба 5 2 + 0 4
Насељавање и економија у палеолиту и мезолиту 5 2 + 0 4
Општа археологија раног средњег века 1 5 2 + 0 4
Порекло Словена 5 2 + 0 4
Праисторијска технологија: артефакти од окресаног камена 5 2 + 0 4
Примена биомолекуларних анализа у археозоологији: днк и стабилни изотопи 5 2 + 0 4
Римска освајања на Балкану 5 2 + 0 4
Слика и реч - египатска иконографија 5 2 + 0 4
Студије керамике 5 2 + 0 4
Увод у материјалну културу ране Византије 5 2 + 0 4
Увод у старохришћанску археологију 1 5 2 + 0 4
Уметност, друштво и религија у палеолиту 5 2 + 0 4
Изборни предмети у VI и VIII семестру (12 ЕСПБ)
Археологија и покретне слике 6 1 + 1 4
Археологија и социјална антропологија 6 2 + 0 4
Археолошка налазишта: манастири, цркве и гробља 6 2 + 0 4
Археолошки трагови процеса христијанизације 6 2 + 0 4
Археопетрологија 6 2 + 1 4
Грчко наслеђе у савременој српској култури 6 2 + 0 4
Египат и други 6 2 + 0 4
Економија и друштво у неолиту 6 2 + 0 4
Келти и Скордисци 6 2 + 0 4
Коштане алатке 6 1 + 4 6
Култ и иконографија у римско доба 6 2 + 0 4
Културне трансформације и интеракције у раној европској праисторији 6 2 + 0 4
Људи и животиње у прошлости на тлу Србије: интерпретација биометријских података 6 2 + 0 4
Настанак и развој полиса 6 2 + 0 4
Неолитизација Балканског полуострва 6 2 + 0 4
Општа археологија раног средњег века 2 6 2 + 0 4
Основе библијске археологије 6 2 + 0 4
Палеодемографија 6 2 + 0 4
Прве државе на Блиском истоку: формирање, чиниоци и процеси 6 2 + 0 4
Ранословенска археологија 5 - 7. столећа 6 2 + 0 4
Религија старог Египта 6 2 + 0 4
Римска уметност у Србији 6 2 + 0 4
Технолошке иновације у праисторији: концепти, примене и последице – Пример Блиског истока 6 2 + 0 4
Увод у старохришћанску археологију 2 6 2 + 0 4
Хералдика 6 2 + 0 4
Христијанизација и стварање средњовековних држава у југоисточној Европи. Археолошка сведочанства 6 2 + 0 4
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Aрхеолошки практикум 7, 8 0 + 6 14
Изборни предмети у V и VII семестру (12 ЕСПБ)
Античка нумизматика 7 2 + 0 4
Археологија и писани извори 7 2 + 0 4
Археологија и псеудоархеологија 7 2 + 0 4
Археологија између природе и културе 7 2 + 0 4
Археолошка налазишта: град и насеља средњег века 7 2 + 0 4
Археологија привреде у раном средњем веку 7 2 + 0 4
Археометалургија: технологије, ритуали и друштво - Пример Блиског истока од бакарног до гвозденог доба 7 2 + 0 4
Биоархеологија 7 2 + 0 4
Бронзано доба Егеје 7 2 + 0 4
Грци и други - колонизација, хеленизација 7 2 + 0 4
Датовање за археологе 7 2 + 0 4
Египат и окружење: међуодноси у IV миленијуму п.н.е. 7 2 + 0 4
Мегалити у праисторији Европе 7 2 + 0 4
Методологија археозоолошких истраживања 7 1 + 4 6
Методологија за праисторичаре 7 2 + 0 4
Модели сеоба 7 2 + 0 4
Насељавање и економија у палеолиту и мезолиту 7 2 + 0 4
Општа археологија раног средњег века 1 7 2 + 0 4
Порекло Словена 7 2 + 0 4
Праисторијска технологија: артефакти од окресаног камена 7 2 + 0 4
Примена биомолекуларних анализа у археозоологији: днк и стабилни изотопи 7 2 + 0 4
Римска освајања на Балкану 7 2 + 0 4
Слика и реч - египатска иконографија 7 2 + 0 4
Студије керамике 7 2 + 0 4
Увод у старохришћанску археологију 1 7 2 + 0 4
Уметност, друштво и религија у палеолиту 7 2 + 0 4
Изборни предмети у VI и VIII семестру (12 ЕСПБ)
Археологија Америчког југозапада 8 2 + 0 5
Археологија и покретне слике 8 1 + 1 4
Археологија и социјална антропологија 8 2 + 0 4
Археолошка налазишта: манастири, цркве и гробља 8 2 + 0 4
Археопетрологија 8 2 + 1 4
Грчко наслеђе у савременој српској култури 8 2 + 0 4
Египат и други 8 2 + 0 4
Економија и друштво у неолиту 8 2 + 0 4
Келти и Скордисци 8 2 + 0 4
Коштане алатке 8 1 + 4 6
Култ и иконографија у римско доба 8 2 + 0 4
Културне трансформације и интеракције у раној европској праисторији 8 2 + 0 4
Људи и животиње у прошлости на тлу Србије: интерпретација биометријских података 8 2 + 0 4
Настанак и развој полиса 8 2 + 0 4
Општа археологија раног средњег века 2 8 2 + 0 4
Основе библијске археологије 8 2 + 0 4
Палеодемографија 8 2 + 0 4
Прве државе на Блиском истоку: формирање, чиниоци и процеси 8 2 + 0 4
Ранословенска археологија 5. - 7. столећа 8 2 + 0 4
Религија старог Египта 8 2 + 0 4
Римска уметност у Србији 8 2 + 0 4
Технолошке иновације у праисторији: концепти, примене и последице – Пример Блиског истока 8 2 + 0 4
Увод у старохришћанску археологију 2 8 2 + 0 4
Хералдика 8 2 + 0 4
Христијанизација и стварање средњовековних држава у југоисточној Европи. Археолошка сведочанства 8 2 + 0 4
Факултетски изборни предмети на четвртој години (8 ЕСПБ)
Античка историографија 7 2 + 2 6
Архивистика 7 2 + 2 6
Архитектура од ренесансе до постмодернизма 7 2 + 2 4
Демографија партнерства и рађања 7 1 + 1 3
Држава и друштво Кнежевине и Краљевине Србије 7 2 + 2 6
Друштвена историја Русије/Источне Европе у 20. веку 7 2 + 2 6
Европска уметност 19. века 7 2 + 2 4
Империје и нације у модерном свету 7 2 + 2 6
Институције Римске републике 7 2 + 2 6
Историја историје уметности 7 2 + 0 2
Историја Југославије: југословенска држава, друштво и култура 7 2 + 2 6
Од државе до царства: Стари исток у време II миленијума 7 2 + 2 6
Поетика српске уметности новог века 7 2 + 2 4
Психологија комуникације 7 2 + 0 3
Психологија религије 7 2 + 0 6
Родне студије I 7 2 + 2 3
САД - држава и друштво 7 2 + 2 4
Србија у међународним односима у 19. и почетком 20. века 7 2 + 2 6
Српска уметност у доба Немањића II 7 2 + 2 4
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века 7 2 + 2 6
Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века 7 2 + 2 6
Статус немуслимана и правни систем у Османском царству (15-18. век) 7 2 + 2 6
Уметност зрелог средњег века у Византији и западној Европи 7 2 + 2 4
Уметност после 1945 - модерна и постмодерна 7 2 + 2 4
Физиологија нервног система 7 2 + 0 3
Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века 7 2 + 2 4
Ваневропски свет у савременом добу 7, 8 2 + 1 9
Византијска филологија II 7, 8 2 + 2 10
Савремена историја Европе 7, 8 2 + 1 9
Увод у историју уметности II 7, 8 2 + 2 10
Архитектура у Србији од 18. до 20. века 8 2 + 2 5
Биолошка психологија 8 4 + 0 4
Генетика 8 3 + 0 3
Грчки полис и федерације од архајског до позно-хеленистичког периода 8 2 + 2 6
Друштвена историја Западне Европе у 20. веку 8 2 + 2 6
Друштвена историја САД у 20. веку 8 2 + 2 6
Европска уметност барока и рококоа 8 2 + 2 5
Жена у Византији (од 7. до 15. века) 8 2 + 2 6
Историја и теорија авангарди и неоавангарди 8 2 + 2 4
Историја модерног европског образовања 8 2 + 2 6
Историја политичких идеја (крај 18 - почетак 20. века) 8 2 + 2 6
Југословенска држава и идеје 20. века 8 2 + 2 6
Неуропсихологија 8 4 + 0 5
Основи уметности и визуелне културе новог века 8 2 + 0 2
Психолошке основе образовне политике 8 2 + 0 3
Савремени Балкан 8 2 + 2 6
Српска средњовековна уметност после пропасти Царства (1371-1690) 8 2 + 2 4
Статистика у психологији 1 8 4 + 2 6
Теме из модерне историје - Западна Европа, Средоземље и САД 8 2 + 2 6
Увод у проблеме политике 8 2 + 2 6
Уметност позног средњег века у Византији и западној Европи 8 2 + 2 4
Форме и функције српске уметности и визуелне културе 18. века 8 2 + 2 4
Централни Медитеран у позном средњем веку 8 2 + 2 6
Историја - изборни (6 ЕСПБ)
Друштвена структура грчког света од почетака до познохеленистичког периода 7 2 + 2 6
Културна историја средњег века 500-1000. године 7 2 + 2 6
Увод у античке студије 7 2 + 2 6
Византијска цивилизација 7, 8 2 + 0 6
Културна историја средњег века 1000-1500. године 8 2 + 2 6
Културна историја старог Египта 8 2 + 2 6
Подунавске провинције у доба Принципата 8 2 + 2 6
Музеологија - изборни (8 ЕСПБ)
Музеологија 7 2 + 2 4
Увод у студије баштине 7 2 + 2 5
Херитологија 7 2 + 2 3
Историјски модели музеализације 8 2 + 2 4
Херитолошке технологије 8 2 + 2 4

 

↑↑↑