Археологија

Мастер академске студије археологије (2006)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер археолог
Услови уписа: Завршене основне студије археологије и услови утврђени Статутом Филозофског факултета. Предуслови за упис главног предмета (major): сагласност наставника на том предмету (ментора).
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: промена главног предмета је могућа током првих шест недеља зимског семестра. Предуслови: - да је студент тај предмет од почетка семестра похађао као изборни предмет - сагласност ментора на новоизабраном главном предмету за школску 2006/2007. није предвиђен прелазак са других студијских група
Начин избора предмета из других студијских програма: Уз сагласност ментора, студент може да се определи за један изборни предмет из других студијских програма (са мастер или основних студија).
Циљ: Мастер академске студије археологије усмерене су на развијање општих и специфичних знања и способности, неопходних за учешће у процесу археолошких истраживања. Циљеви студија су: * продубљивање основних теоријско-методолошких сазнања из области археологије и сродних дисциплина; * стицање специфичних знања и вештина из уско специјализованих области археологије; * развијање професионалног приступа истраживању; * оспособљавање за практичну примену стечених знања; * развијање креативних способности, академских и професионалних вештина; * припрема за научно-истраживачки рад и даље професионално усавршавање на докторским студијама.

Компетенције: Савладавањем програма мастер академских студија археологије студент стиче следеће опште способности: * анализа и синтеза археолошких података; * повезивање различитих теоријских концепата са њиховом применом у теренским истраживањима; * продубљивање критичког мишљења и самостални приступ стручним проблемима; * примена комплексних теоријских концепата у археолошким истраживањима; * развој способности руковођења теренским археолошким истраживањима и способности сарадње са стручњацима других профила. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: * продубљено познавање одабране области археолошког истраживања и способност мулти- и интердисциплинарног приступа у решавању истраживачких задатака; * самостално планирање и спровођење археолошког истраживања и повезивање основних знања из различитих области и њихове примене; * самостално формулисање научно-истраживачких проблема; * познавање и праћење текуће стручне и научне литературе и способност примене у сопственом раду; * савладавање специфичних и сложенијих вештина за обраду различитих врста археолошког материјала; * креативна иновација у примени информационо-комуникационих технологија у археолошким истраживањима.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Главни (обавезни) предмет (10 ЕСПБ)
Методологија археолошких истраживања - интерпретација 1 2 + 0 10
Социокултурна еволуција у археологији и антропологији 1 2 + 0 10
Рана праисторија Европе 1 2 + 0 10
Историјат истраживања млађих праисторијских култура на Балкану 1 2 + 0 10
Египат: рана културна динамика 1 2 + 0 10
Палестина: рана културна динамика 1 2 + 0 10
Египтологија и друштвене науке 1 2 + 0 10
Класична археологија и антропологија 1 2 + 0 10
Романизација и урбанизација у римским провинцијама на тлу Србије 1 2 + 0 10
Општа археологија раног средњег века II 1 2 + 0 10
Национална археологија средњег века - методи истраживања и проучавања 1 2 + 0 10
Изборни предмети (20 ЕСПБ)
Савремени методи детекције 1 2 + 0 5
Физичко - хемијске анализе 1 2 + 0 5
Археозоологија 1 2 + 2 5
Студије материјалне културе палеолитa, мезолитa и неолитa 1 2 + 0 5
Археологија ловачкосакупљачких заједница 1 2 + 0 5
Основи типологије керамике и металних предмета 1 2 + 0 5
Прве државе на Блиском истоку: формирање, чиниоци и процеси 1 2 + 0 5
Друштво и религија у старом Египту 1 2 + 0 5
Археологија идентитета 1 2 + 0 5
Interpretatio graeca; interpretatio romana; interpretatio orientalis 1 2 + 0 5
Varia archaeologicae antique 1 2 + 0 5
Античка топографија 1 2 + 0 5
Балканске провинције империје - завичаји римских царева 1 2 + 0 5
Организација и развој римског лимеса 1 2 + 0 5
Старохришћанска археологија југоисточне Европе 1 2 + 0 5
Археологија сеобе народа југоисточне Европе 1 2 + 0 5
Рановизантијска археологија југоисточне Европе 1 2 + 0 5
Археологија 7-10. в. југоисточне Европе 1 2 + 0 5
Старохришћанска археологија 1 2 + 0 5
Археологија сеобе народа 1 2 + 0 5
Рановизантијска археологија 1 2 + 0 5
Археологија 7-10. в. у Европи и на Средоземљу 1 2 + 0 5
Археологија привреде у раном средњем веку 1 2 + 0 5
Методологија археолошких истраживања раног средњег века 1 2 + 0 5
Завршни рад 2 + 30
Додатне информације:
Начин извођења студија:
предавања, семинари, вежбе, менторски рад
број часова: 2+0 недељно
Време за извођење појединих облика програма:
Сви предмети су једносеместрални (уколико у силабусу није другачије назначено) и изводе се у првом (зимском) семестру студија.
Други (летњи) семестар студија је предвиђен за израду завршног рада.
Додатне информације и правила:
Студент бира један обавезни (главни) предмет и четири изборна предмета.
Студент се за три од изборних предмета опредељује (пријављује) истовремено са избором главног (обавезног) предмета; за четврти изборни предмет се мора определити током прве три недеље првог семестра.
Студент се мора определити за најмање један изборни предмет из уже стручне области главног предмета.
У оквиру студијског програма, студент се може определити за неки од предмета из понуде обавезних предмета као изборни предмет; захтеви и оптерећење на том предмету ће за студента бити на одговарајући начин усклађени са оптeрећењем предвиђеним за изборне предмете (5 ЕСПБ).
Студент се опредељује за тему завршног рада пре истека првих осам недеља наставе у зимском семестру.

бодови (ЕСПБ):
- главни (обавезни) предмет: 10 бодова
- изборни предмети: по 5 бодова
- завршни рад: 30 бодова
укупно: 60 бодова
максимални број студената по ментору: 7

↑↑↑