Археологија

Мастер академске студије археологије (2014)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер археолог
Услови уписа: Завршене основне академске студије археологије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије археологије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Циљ: Дипломске академске студије археологије усмерене су на развијање општих и специфичних знања и способности, неопходних за учешће у процесу археолошких истраживања. Циљеви студија су: - продубљивање основних теоријско-методолошких сазнања из области археологије и сродних дисциплина; - стицање специфичних знања и вештина из уско специјализованих области археологије; - развијање професионалног приступа истраживању; - оспособљавање за практичну примену стечених знања; - развијање креативних способности, академских и професионалних вештина; - припрема за научно-истраживачки рад и даље професионално усавршавање на докторским студијама.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Структура програма дипломских академских студија археологије сачињена је тако да се надовеже на структуру основних студија археологије и студентима омогући даљу специјализацију у одабраној области, као и флексибилно повезивање са сродним областима истраживања, сходно појединачним потребама истраживања. Посебне области и дисциплине археологије заступљене на основним студијама (теорија и методологија, праисторија, класична археологија, средњи век, археологија Блиског Истока, египтологија, физичка антропологија, археозоологија) заступљене су и на овом нивоу образовања. Курикулум се састоји из: - једног главног курса, који кандидат/кандидаткиња бира с обзиром на планирану област специјализације; - једног обавезног курса у чијем извођењу учествују сви наставници Одељења, који омогућава сврсисходно повезивање релевантних области истраживања; - изборних курсева који омогућавају продубљивање знања у одређеној области; - менторског рада у току наставе, као и у функцији израде дипломског рада; - самосталног истраживачког рада кандидата/кандидаткиње. Први семестар овог једногодишњег програма превасходно је посвећен настави, док се у другом семестру акценат ставља на менторски и самосталан рад, и израду завршног рада. Настава се одвија кроз предавања, вежбе, семинаре, менторски и самосталан рад студената, што омогућава стицање теоријских и практичних знања предвиђених циљевима и исходима програма. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ бодовима За студијски истраживачки рад предвиђено је 10 ЕСПБ и 20 ЕСПБ за завршни рад.

Компетенције: Опште и предметно-специфицне компетенције студената Савладавањем програма дипломских студија археологије студент стиче следеће опште способности: - анализа и синтеза археолошких података; - повезивање различитих теоријских концепата са њиховом применом у теренским истраживањима; - продубљивање критичког мишљења и самостални приступ стручним проблемима; - примена комплексних теоријских концепата у археолошким истраживањима; - развој способности руковођења теренским археолошким истраживањима и способности сарадње са стручњацима других профила. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: - продубљено познавање одабране области археолошког истраживања и способност мулти- и интердисциплинарног приступа у решавању истраживачких задатака; - самостално планирање и спровођење археолошког истраживања и повезивање основних знања из различитих области и њихове примене; - самостално формулисање научно-истраживачких проблема; - познавање и праћење текуће стручне и научне литературе и способност примене у сопственом раду; - савладавање специфичних и сложенијих вештина за обраду различитих врста археолошког материјала; - креативне иновације у примени информационо-комуникационих технологија у археолошким истраживањима. Опис исхода учења - продубљивање посебних знања из изабраног ужег поља археолошког истраживања; - стицање предуслова за даље научно усавршавање; - стицање способности за критичку анализу културних појава и процеса у прошлости; - стицање способности за перцепцију и критичку анализу културних појава и процеса у савременом окружењу; - стицање способности за интердисциплинарно повезивање са хуманистичким и другим сродним пољима истраживања; - стицање способности примене знања у различитим радним окружењима: музеји, установе заштите, културне и образовне установе.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмет (6 ЕСПБ)
Archaeologia analecta 1 2 + 2 6
Главни предмет (6 ЕСПБ)
Археологија Блиског истока: рана развојна динамика и теоријски концепти 1 2 + 2 6
Династички Египат: свети и световни простори 1 2 + 2 6
Илири и Трачани у предримско доба 1 2 + 2 6
Класична археологија и антропологија 1 2 + 2 6
Материјална култура у пуном и позном средњем веку I 1 2 + 2 6
Материјална култура у раном средњем веку II 1 2 + 2 6
Методологија археозоолошких истраживања II 1 2 + 2 6
Методологија физичке антропологије 1 2 + 2 6
Неолит југоисточне Европе 1 2 + 2 6
Природне науке у археологији 1 2 + 2 6
Рана европска праисторија 1 2 + 2 6
Семинар из средњовековне археологије 1 2 + 2 6
Социокултурна еволуција у археологији и антропологији 1 2 + 2 6
Изборни курсеви (18 ЕСПБ)
Археологија идентитета 1 2 + 2 6
Археологија ловачкосакупљачких заједница 1 2 + 2 6
Балканске провинције империје - завичаји римских царева 1 2 + 2 6
Балканско залеђе античке грчке културе 1 2 + 2 6
Биоархеологија 2 1 2 + 2 6
Етницитет, етногенеза и варварство у археологији 1 2 + 2 6
Неолитско наслеђе: значај, заштита и презентација 1 2 + 2 6
Општа археологија пуног и позног средњег века 1 2 + 2 6
Општа археологија раног средњег века 1 2 + 2 6
Праисторијско рударство и металургија 1 2 + 2 6
Ранословенска археологија 1 2 + 2 6
Романизација и урбанизација 1 2 + 2 6
Студије керамике 2 1 2 + 2 6
Технологија и друштво источног Средоземља од неолита до гвозденог доба 1 2 + 0 6
СИР 2   10
Дипломски рад 2   20

 

↑↑↑