Археологија

Мастер академске студије археологије (2009/2010)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер археолог
Услови уписа: завршене основне академске студије археологије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије археологије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма мастер академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за археологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: У договору са ментором студент може изабрати предмете из других студијских програма, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Мастер академске студије археологије усмерене су на развијање општих и специфичних знања и способности, неопходних за учешће у процесу археолошких истраживања. Циљеви студија су: * продубљивање основних теоријско-методолошких сазнања из области археологије и сродних дисциплина; * стицање специфичних знања и вештина из уско специјализованих области археологије; * развијање професионалног приступа истраживању; * оспособљавање за практичну примену стечених знања; * развијање креативних способности, академских и професионалних вештина; * припрема за научно-истраживачки рад и даље професионално усавршавање на докторским студијама.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Структура програма мастер академских студија археологије сачињена је тако да се надовеже на структуру основних студија археологије и студентима омогући даљу специјализацију у одабраној области, као и флексибилно повезивање са сродним областима истраживања, сходно појединачним потребама истраживања. Посебне области и дисциплине археологије заступљене на основним студијама (теорија и методологија, праисторија, класична археологија, средњи век, археологија Блиског Истока, египтологија, физичка антропологија, археозоологија) заступљене су и на овом нивоу образовања. Курикулум се састоји из: • једног главног курса, који кандидат/кандидаткиња бира с обзиром на планирану област специјализације; • једног обавезног курса у чијем извођењу учествују сви наставници Одељења, који омогућава сврсисходно повезивање релевантних области истраживања; • изборних курсева који омогућавају продубљивање знања у одређеној области (после назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе); • менторског рада у току наставе, као и у функцији израде завршног рада; • самосталног истраживачког рада кандидата/кандидаткиње. Први семестар овог једногодишњег програма превасходно је посвећен настави, док се у другом семестру акценат ставља на менторски и самосталан рад, и израду завршног рада. Настава се одвија кроз предавања, вежбе, семинаре, менторски и самосталан рад студената, што омогућава стицање теоријских и практичних знања предвиђених циљевима и исходима програма. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ: За студијски истраживачки рад предвиђено је 10 ЕСПБ и 20 ЕСПБ за завршни рад. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Савладавањем програма мастер академских студија археологије студент стиче следеће опште способности: * анализа и синтеза археолошких података; * повезивање различитих теоријских концепата са њиховом применом у теренским истраживањима; * продубљивање критичког мишљења и самостални приступ стручним проблемима; * примена комплексних теоријских концепата у археолошким истраживањима; * развој способности руковођења теренским археолошким истраживањима и способности сарадње са стручњацима других профила. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: * продубљено познавање одабране области археолошког истраживања и способност мулти- и интердисциплинарног приступа у решавању истраживачких задатака; * самостално планирање и спровођење археолошког истраживања и повезивање основних знања из различитих области и њихове примене; * самостално формулисање научно-истраживачких проблема; * познавање и праћење текуће стручне и научне литературе и способност примене у сопственом раду; * савладавање специфичних и сложенијих вештина за обраду различитих врста археолошког материјала; * креативна иновација у примени информационо-комуникационих технологија у археолошким истраживањима.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Archaeologia analecta 1 2 + 2 6
Главни предмет (6 ЕСПБ)
Античка топографија Србије 1 2 + 2 6
Археологија Блиског истока: рана развојна динамика и теоријски концепти 1 2 + 2 6
Биоархеологија 1 2 + 2 6
Династички Египат: свети и световни простори 1 2 + 2 6
Илири и Трачани у предримско доба 1 2 + 2 6
Класична археологија и антропологија 1 2 + 2 6
Методологија археозоолошких истраживања II 1 2 + 2 6
Методологија археолошких истраживања - интерпретација 1 2 + 2 6
Национална археологија средњег века - методи истраживања и проучавања 1 2 + 2 6
Општа археологија раног средњег века III 1 2 + 2 6
Рана праисторија Европе 1 2 + 2 6
Социокултурна еволуција у археологији и антропологији 1 2 + 2 6
Изборни курсеви (18 ЕСПБ)
Анализе у археологији 1 2 + 2 6
Археологија идентитета 1 2 + 2 6
Археологија ловачкосакупљачких заједница 1 2 + 2 6
Еволуција човека 1 2 + 2 6
Општа археологија раног средњег века IV 1 2 + 2 6
Организација римског лимеса у Србији 1 2 + 2 6
Палеодемографија 1 2 + 2 6
Праисторијско рударство и металургија 1 2 + 2 6
Романизација и урбанизација 1 2 + 2 6
Савремени методи детекције 1 2 + 2 6
Словени између Византије и Мађарске 1 2 + 2 6
Словени средишњих области Југоисточне Европе у 9 - 10. столећу 1 2 + 2 6
  Сем СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 2 20 10
Завршни рад - мастер 2 0 20

 

↑↑↑