Класичне науке

Докторске академске студије класичних наука (2021)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - класичне науке
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области класичних наука (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи с других на овај програм ако положи диференцијалне испите. Ове утврђује Веће Одељења за класичне науке на основу увида у садржај студијског програма са којег је студент заинтересован да пређе. Процедура преласка утврђена је статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ програма докторских судија на Одељењу за класичне науке јесте да кандидати продубе знања из ужих области, да усаврше методе истраживања, покажу креативност у приступу темама које су одабрали за докторску дисертацију, да се упознају са најновијим резултатима науке којом се баве, да развију способност одабира и критичког процењивања релевантне литературе, да и сами дају допринос развоју науке, да се оспособе да резултате својих истраживања представе јасно и прегледно. Програм докторских студија на Одељењу за класичне науке има за циљ да развије компетентне стручњаке за поједине уже области класичних наука, оспособљене за даље перманентно усавршавање и самосталан научноистраживачки рад.
Докторске студије класичних наука трају шест семестара. Самостални истраживачки рад протеже се на свих 6 семестара и носи укупно 60 ЕСПБ. Израда пријаве дисертације траје 2 семестра и носи 10 ЕСПБ. Одбрана предлога теме, у трећем семестру, носи 10 ЕСПБ. Током прва три семестра студент слуша и полаже и укупно 6 изборних предмета, сваки по 10 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета утврђени су у програмима предмета. Осим у оквиру наставе, сарадња ментора и кандидата одвија се кроз консултације. Изради дисертације посвећена су последња три семестра; израда и одбрана дисертације укупно носе 40 ЕСПБ.

Компетенције: Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне истраживачке способности које су подређене квалитетном обављању стручне и научне делатности.Доктор класичних наука оспособљен је да се самостално бави научноистраживачким радом у некој од ужих области класичних наука, пре свега на универзитетима, у институтима и другим научним институцијама, поред осталог учествујући у одговарајућим научним пројектима. Компетентан је да сарађује у међународном контексту, те да у својству наставника и/или истраживача преноси своје знање и искуство на млађе генерације.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмети 1 (бира се 2 од 9)
Књижевност ране Византијеpdf 1 5 + 0 10
Античка и светска књижевност: компаративни аспектиpdf 1 5 + 0 10
Библијски јеврејски језикpdf 1 5 + 0 10
Грци и римска књижевност републиканског добаpdf 1 5 + 0 10
Индоевропска лингвистикаpdf 1 5 + 0 10
Реторика, образовање и књижевност у антициpdf 1 5 + 0 10
Увод у изучавање византијске историографијеpdf 1 5 + 0 10
Хеленска и римска књижевност: проблеми изучавањаpdf 1 5 + 0 10
Античка научна књижевност у ширем компаративном контекстуpdf 1 5 + 0 10
СИР 1 1   10
Изборни предмети 2 (бира се 2 од 9)
Проблеми превођења са класичних језика pdf 2 5 + 0 10
Античка књижевност и друштвени кодекси pdf 2 5 + 0 10
Византијска учена књижевност pdf 2 5 + 0 10
Византијска хагиографија: настанак и развој жанраpdf 2 5 + 0 10
Преглед класичне метрике pdf 2 5 + 0 10
Увод у индоиранску лингвистику pdf 2 5 + 0 10
Хришћански латинитет pdf 2 5 + 0 10
Класични језици у контакту pdf 2 5 + 0 10
Грчки роман - од антике до раног модерног добаpdf 2 5 + 0 10
СИР 2 2   10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
СИР 3 3   10
Изборни предмети 3 (бира се 2 од 9)
Античка критика и књижевна теорија pdf 3 5 + 0 10
Античко наслеђе у српској књижевности и култури pdf 3 5 + 0 10
Византијска епистолографија pdf 3 5 + 0 10
Византијска народна књижевност pdf 3 5 + 0 10
Еп и историографија у антици pdf 3 5 + 0 10
Језик и стил Цицеронове прозе pdf 3 5 + 0 10
Латинска епиграфска поезија pdf 3 5 + 0 10
Од личности до књижевног лика pdf 3 5 + 0 10
Упоредна историја религијаpdf 3 5 + 0 10
 
Израда дисертације 1 4   10
СИР 4 4   10
Одбрана предлога теме дисертације 4   10
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Израда дисертације 2 5   15
СИР 5 5   15
 
Израда дисертације 3 6   10
Одбрана докторске дисертације 6   20

 

↑↑↑