Класичне науке

Мастер академске студије класичних наука (2009/2010)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер класични филолог
Услови уписа: завршене основне академске студије класичних наука (240 ЕСПБ) или завршене основне студије класичних наука у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма мастер академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за класичне науке на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: У договору са ментором студент може изабрати предмете из других студијских програма, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Употпуњавање основних и општих знања стечених на основним студијама класичних наука кроз увођење нових приступа и специјализовање за једну од области класичних наука. Формирање стручњака у области класичних наука који ће бити оспособљен за самостално перманентно усавршавање и отворен за могућност научноистраживачког рада.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Програм мастер академских студија класичних наука обухвата један обавезан предмет (Методологија научног рада) и 4 изборна од 16 понуђених изборних предмета. Студент бира између понуђених изборних предмета према својим интересовањима и у договору са ментором. Други семестар је предвиђен за студијски истраживачки рад и израду завршног рада. Студијски истраживачки рад подразумева истраживање и упоређивање извора и одговарајуће научне литературе, самостално и уз консултације са ментором, а сa циљем припреме и израде завршног рада. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Мастер академске студије класичних наука трају једну школску годину, односно два семестра и имају 60 ЕСПБ. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Сви предмети имају исту бодовну вредност – по 6 ЕСПБ. У другом семестру предвиђен је студијски истраживачки рад који носи 10 ЕСПБ и завршни рад са 20 ЕСПБ. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ: Студијски истраживачки рад носи 10 ЕСПБ, а завршни рад 20 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Мастер класични филолог поседује виши степен познавања класичних наука и посебно је упућен у неку од специјалности класичних наука чиме је оспособљен да са већом самосталношћу и компетентношћу ради како на пословима из матичне струке тако и на ширем пољу просвете, медија, културе (музеји, библиотеке, медијатеке, архиви, центри културе), издавачке делатности, публицистике и туризма.
↑↑↑