Класичне науке

Докторске студије класичних наука (2007)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - класичне науке
Услови уписа: Завршене мастер студије класичних наука или магистарске студије (по старом систему). Завршене мастер или магистарске студије на некој другој групи Филозофског факултета или на неком другом факултету, уз полагање диференцијалних испита које одреди Одељење за класичне науке. Просечна оцена од најмање осам (8) на основним академским и мастер студијама. Најмање пет научних радова објављених у часописима од националног или међународног значаја. Магистри могу директно да упишу трећи семестар докторских студија.
Начин избора предмета из других студијских програма: У договору са ментором.
Циљ: Циљ програма докторских судија на Одељењу за класичне науке је да кандидати продубе знања из ужих области, да усаврше методе истраживања, покажу креативност у приступу темама које су одабрали за докторску дисертацију, да се упознају са најновијим резултатима науке којом се баве, да развију способност одабира и критичког процењивања релевантне литературе, да и сами дају допринос развоју науке, да се оспособе да резултате својих истраживања представе јасно и прегледно – укратко да се развију у компетентне стручњаке за поједине уже области класичне филологије, и буду оспособљени за даље перманентно усавршавање и самостални истраживачки рад.

Компетенције: По завршетку докторских студија класични филолог је специјализован за неку од ужих области ове науке те је у складу с тим оспособљен да се даље бави научноистраживачким радом, пре свега на универзитетима, у институтима и другим научним институцијама учествујући у одговарајућим научним пројектима. С обзиром на искуство и дубље познавање своје струке способан је да се компетентно бави превођењем и коментарисањем античких текстова и њиховом презентацијом широј јавности. Очекује се такође да своје научноистраживачко искуство пренесе на млађе генерације као наставник на неком од факултета. Најзад, ширина ове струке омогућује уклапање у интердисциплинарне пројекте и учешће у раду најразличитијих институција чија се делатност односи на језик или културу антике и средњег века (музеји, архиви, библиотеке, издавачка делатност итд.).
Студијски програм Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Хеленска и римска књижевност 1 1 + 1 10
Латински језички варијетети преткласичног и класичног периода 1 1 + 1 10
Византијска учена књижевност 1 2 + 0 10
Античка књижевна традиција 2 1 + 1 10
Латински језички варијетети покласичног и позног периода 2 1 + 1 10
Рано хришћанство на Балкану 2 2 + 0 10
Византијска народна књижевност 2 2 + 0 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3 0 + 0 10
Израда докторске дисертације 1 4 0 + 0 30
Израда докторске дисертације 2 5 0 + 0 30
Финална израда и предаја докторске дисертације 6 0 + 0 15
Одбрана докторске дисертације 6 0 + 0 15
Изборни предмети
Антички мотиви у савременој српској драми 1 1 + 1 10
Латински језик у контексту билингвизма 1 1 + 1 10
Античка и српска реторика 2 1 + 1 10
Латинска версификација 2 1 + 1 10
Језички регистри у римској сатири 2 1 + 1 10
Античка драма и театар 3 1 + 1 10
Вулгарни латинитет 3 1 + 1 10
Језичке и стилистичке карактеристике Цицеронових писама 3 1 + 1 10
Историја старохришћанске књижевности 3 1 + 1 10
Књижевност ране Византије 3 2 + 0 10

 

↑↑↑