Класичне науке

Мастер академске студије класичних наука (2006)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер класични филолог
Услови уписа: Завршене основне студије класичних наука или полагање диференцијалних, односно квалификационих испита.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Евентуално полагање диференцијалних испита према процени ментора.
Начин избора предмета из других студијских програма: У договору са ментором и предметним наставником.
Циљ: Употпуњавање основних и општих знања стечених на основним студијама класичних наука кроз увођење нових приступа и специјализовање за једну од области класичних наука. Формирање стручњака у области класичних наука који ће бити оспособљен за самостално перманентно усавршавање и отворен за могућност научноистраживачког рада.

Компетенције: Мастер класични филолог поседује виши степен познавања класичних наука и посебно је упућен у неку од специјалности класичних наука, чиме је оспособљен да са већом самосталношћу и компетентношћу ради како на пословима из матичне струке тако и на ширем пољу просвете, медија, културе (музеји, библиотеке, медијатеке, архиви, центри културе), издавачке делатности, публицистике и туризма.
Студијски програм Сем П+В ЕСПБ
Грецистички смер
Методологија научног рада 1, 2 2 + 0 8
Историја грчког језика 1, 2 2 + 2 8
Индоевропеистички смер
Методологија научног рада 1, 2 2 + 0 8
Основи староиндијског језика 1, 2 2 + 2 8
Књижевно-историјски смер
Методологија научног рада 1, 2 2 + 0 8
Историја грчко-римске књижевности 1, 2 2 + 2 8
Културно-историјски смер-Византијске студије
Методологија научног рада 1, 2 2 + 0 8
Античко наслеђе 1, 2 2 + 0 8
Културно-историјски смер-Познолатинске студије
Методологија научног рада 1, 2 2 + 0 8
Хришћански и позни латинитет 1, 2 2 + 2 8
Латинистички смер
Методологија научног рада 1, 2 2 + 0 8
Историја латинског језика 1, 2 2 + 2 8
Палеобалканистички смер
Методологија научног рада 1, 2 2 + 0 8
Реликтни језици југоисточне Европе и Мале Азије 1, 2 2 + 2 8
Страни језик
Енглески језик 1, 2 2 + 2 8
Италијански језик 1, 2 2 + 2 8
Немачки језик 1, 2 2 + 2 8
Руски језик 1, 2 2 + 2 8
Француски језик 1, 2 2 + 2 8
Шпански језик 1, 2 2 + 2 8
Изборни предмети
Антропологија религије 1, 2 2 + 2 8
Општа историја уметности средњег века 1 1, 2 2 + 2 8
Средњолатинска филологија 1, 2 2 + 2 8
Старословенски језик 1, 2 2 + 2 8
Теорија античке књижевности 1, 2 2 + 2 8
Општа историја уметности старог века 1, 2 2 + 2 8
Античка епиграфика 1, 2 2 + 2 8
Античко наслеђе 1, 2 2 + 2 8
Стилистика старогрчког језика 1, 2 2 + 2 8
Латинска стилистика 1, 2 2 + 2 8
Италски дијалекти 1, 2 2 + 2 8
Основи романске лингвистике 1, 2 2 + 2 8
Историја религијa и компаративна митологија 1, 2 2 + 2 8
Старохришћанска књижевност 1, 2 2 + 2 8
Историја раног хришћанства 1, 2 2 + 2 8
Културна историја позне антике 1, 2 2 + 2 8
Античко предање у књижевности 1, 2 2 + 2 8
Епистолографија и стилистика 1, 2 2 + 2 8
Реторика 1, 2 2 + 2 8
Византијска филологија 1, 2 2 + 2 8
Новогрчки језик 1, 2 2 + 2 8
Основи латинског стила 1, 2 2 + 2 8
Историја старог Истока 1, 2 2 + 2 8
Завршни рад 1, 2   20
Додатне информације:
Трајање студија
Master студије трају 2 семестра.
Обавезни предмети
На сваком од седам смерова настава обухвата по пет предмета, од чега су три обавезна, а два изборна. Обавезни предмети заједнички свим смеровима су Страни језик и Методологија научног рада. Препоручљиво је да се страни језик изабере у договору са ментором.
Изборни предмети
Студенти узимају ДВА изборна предмета У ДОГОВОРУ СА МЕНТОРОМ. У обзир долазе сви обавезни предмети са других смерова дипломских - master студија из класичних наука или било који предмет, поред већ наведених у табели, који се слуша и полаже на Филозофском факултету на основним или дипломским - master студијама.
↑↑↑