Класичне науке

Мастер академске студије класичних наука (2014)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер класични филолог
Услови уписа: Завршене основне академске студије класичних наука (240 ЕСПБ) или завршене основне студије класичних наука у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Циљ: Употпуњавање основних и општих знања стечених на основним студијама класичних наука. Формирање стручњака у области класичних наука који ће бити оспособљен за самостално перманентно усавршавање и отворен за могућност научноистраживачког рада.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Програм дипломских академских студија класичних наука подразумева избор 5, односно 6 изборних од 19 понуђених изборних предмета. Студент бира између понуђених изборних предмета према својим интересовањима и у договору са ментором. Други семестар је предвиђен за студијски истраживачки рад и израду дипломског-мастер рада. Студијски истраживачки рад подразумева истраживање и упоређивање извора и одговарајуће научне литературе, самостално и уз консултације са ментором, а сa циљем припреме и израде дипломског-мастер рада. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија Дипломске академске студије класичних наука трају једну школску годину, односно два семестра и имају 60 ЕСПБ бодова. Бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ) Сви предмети имају исту бодовну вредност – по 6 ЕСПБ бодова. У другом семестру предвиђен је студијски истраживачки рад који носи 10 ЕСПБ и дипломски-мастер рад са 20 ЕСПБ. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ бодовима Студијски истраживачки рад носи 10 ЕСПБ, а дипломски-мастер рад 20 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су програмима предмета.

Компетенције: Опште и предметно-специфичне компетенције студената Дипломирани класични филолог–мастер поседује виши степен познавања класичних наука и посебно је упућен у неку од специјалности класичних наука чиме је оспособљен да са већом самосталношћу и компетентношћу ради како на пословима из матичне струке тако и на ширем пољу просвете, медија, културе (музеји, библиотеке, медијатеке, архиви, центри културе), издавачке делатности, публицистике и туризма. Опис исхода учења Класични филолог–мастер има могућност даљег научног усавршавања, специјализације у области којом се бавио, увида у античку културу кроз текстове и способност тумачења античких текстова и културних појава.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмети (30 ЕСПБ)
Античка и српска књижевност 1 2 + 2 6
Античко наслеђе 1 2 + 2 6
Византијска филологија 1 2 + 2 6
Грчка епиграфика класичног и хеленистичког периода 1 2 + 2 6
Епистолографија и стилистика 1 2 + 2 6
Институционална, културна и друштвена историја Римског царства 1 2 + 2 6
Историја античке књижевности 1 2 + 2 6
Историја класичних језика 1 2 + 2 6
Латинска и грчка стилистика 1 2 + 2 6
Методе и технике наставног рада 1 2 + 2 6
Методика праћења и оцењивања наставног рада 1 2 + 2 6
Новогрчки језик 1 2 + 2 6
Основи староиндијског језика 1 2 + 2 6
Практични увод у академско писање 1 2 + 2 6
Религије античког света 1 2 + 2 6
Реторика 1 2 + 2 6
Рим према Грцима и варварима 1 2 + 2 6
Римска војска у доба царства 1 2 + 2 6
Римска епиграфика 1 2 + 2 6
Римски нобилитет у периоду позне републике: политичке и друштвене промене 1 2 + 2 6
Старохришћанска књижевност 1 2 + 2 6
Теорија античке књижевности 1 2 + 2 6
Теорија историје 1 2 + 2 6
Увод у компаративну лингвистику 1 2 + 2 6
Хришћански латинитет 1 2 + 2 6
Школска пракса 1 1 0 + 2 3
Школска пракса 2 1 0 + 2 3
СИР 2   10
Завршни рад - мастер 2   20

 

↑↑↑