Класичне науке

Докторске студије класичних наука (2014)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - класичне науке
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области класичних наука (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за класичне науке на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ студија класичних наука јесте стицање знања о антици и пре свега латинског и старогрчког језика, познавање свих аспеката живота античког човека и његове културе, као и способност препознавања трагова антике у савременом свету.Исход процеса учења: Оспособљеност да се на основу познавања класичних језика разуме и преведе латински или грчки текст и да се препознају основне цивилизацијске особености античке културе. Компетенције за самосталан рад у настави.Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: На четири године основних студија класичних наука студенти слушају и полажу укупно 28 предмета (на првој години 6, на другој 7, на трећој 7 и на четвртој 8). — На прве две године студенти слушају интензивне двосеместралне курсеве латинског и грчког језика (по 6 часова недељно; уз предавања из граматике читају се и тумаче оригинални текстови античких аутора, од лакших ка тежима). Студије на прве две године обухватају и предмете који студенте уводе у основе античке цивилизације и класичне филологије. — На трећој години продубљују се знања из оба језика (проучава се њихов историјски развој, језички нивои, стилистичке одлике појединих писаца у зависности од књижевног рода итд. такође по 6 часова недељно). Настављају се и студије античке књижевности; студенти се уводе и у византијску и новогрчку филологију. — На четвртој години предвиђена су два обавезна предмета (хеленска и римска књижевност) и стручна пракса, а остала 32 ЕСПБ бодова прикупља се од понуђених 16 изборних предмета (укључујући предмете из других програма). — У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године.Бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ): Зависно од броја часова предавања и вежби, обима стручне литературе и других наставних активности које су студенти у обавези да испуне број ЕСП бодова варира од 4 до 12.Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Основне академске студије класичних наука организоване су по семестрима, трају осам семестара, односно четири године. Студије класичне филологије (пре свега настава оба класична језика) подразумевају много вежби, сталну усмену и писмену проверу напредовања студената, њихове редовне и темељите припреме за сваки час, и перманентну комуникацију са наставником, укључујући редовне консултације ван часова
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Докторске студије класичних наука трају шест семестара. У прва три семестра студент по сопственом избору и у договору са ментором бира изборне предмете од понуђених 14. Избор предмета усклађује се са темом коју студент планира да одабере за своју докторску дисертацију. На крају трећег семестра процењује се подобност теме докторске дисертације за коју се студент определио. Самостални истраживачки рад у највећој мери води ментор кандидата, помажући му у избору примарне и секундарне литературе релевантне за израду тезе. Осим у оквиру наставе, сарадња ментора и кандидата одвија се кроз консултације. Изради дисертације посвећена су последња три семестра. Начин извођења студија и бодовна вредност предмета Сви предмети су изборни и носе по 10 ЕСПБ. Студијски истраживачки рад носи 45 ЕСПБ, пријава дисертације 15 ЕСПБ, израда дисертације 40 ЕСПБ, а одбрана дисертације 20 ЕСПБ. Бодовна вредност докторске дисертације Студијски истраживачки рад носи 45 ЕСПБ, пријава дисертације 15 ЕСПБ, израда дисертације 40 ЕСПБ, а одбрана дисертације 20 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета Предуслови за упис појединих предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу националног оквира квалификација.Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената: Класични филолог оспособљен је да проучава и тумачи књижевне и некњижевне текстове на класичним језицима, античку културу, њено наслеђе, као и друге старе културе у историјској и компаративној перспективи.Опис исхода учења: Класични филолог биће у стању да примени своја знања и вештине на изучавање класичних језика и превођење с њих, на класичну књижевност и њену потоњу традицију, и, шире, на духовну и материјалну културу у историјској перспективи; да се стручно ангажује на популаризовању класичне баштине у домену публицистике, масовних медија, туризма и културне политике.Основне студије класичних наука пружаће и основу за даље усавршавање на широком пољу историјских, књижевних и лингвистичких студија.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмети 1 (20 ЕСПБ)
Варијетети грчког и латинског језика 1 5 + 0 10
Књижевност ране Византије 1 5 + 0 10
Упоредна историја религија 1 5 + 0 10
Хеленска и римска књижевност: проблеми изучавања 1 5 + 0 10
Изборни предмети 2 (20 ЕСПБ)
Византијска учена књижевност 2 5 + 0 10
Класични језици у ширем историјско компаративном контексту 2 5 + 0 10
Књижевна критика у антици 2 5 + 0 10
Рецепција античке књижевности 2 5 + 0 10
СИР 1,2   10
Израда пријаве дисертације 1,2   10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмети 3 (20 ЕСПБ)
Античка и светска књижевност: компаративни аспекти 3 5 + 0 10
Античко наслеђе у српској књижевности и култури 3 5 + 0 10
Византијска народна књижевност 3 5 + 0 10
Класични језици у контакту 3 5 + 0 10
Проблеми превођења са класичних језика 3 5 + 0 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3   10
СИР 3,4   20
Израда дисертације 4   10
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Израда дисертације 5   20
СИР 5,6   20
Одбрана докторске дисертације 6   20

 

↑↑↑