Класичне науке

Основне академске студије класичних наука (2006)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани класични филолог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Полагање одговарајућих испита неопходних за упис на студије класичних наука.
Начин избора предмета из других студијских програма: Са листе понуђених изборних предмета по избору студента.
Циљ: Стицање знања о Антици јесте основни или најопштији циљ ових студија. Први предуслов који то омогућује је добро познавање оба класична језика. Са друге стране античке текстове (књижевне и некњижевне) није могуће разумети без познавања “окружења“ у коме су настали што изискује проучавање многих додатних наука и дисциплина које се односе на Антику. Познавање ових аспеката класичне филологије и оспособљеност да се њиховом интерактивном применом протумачи антички текст је један од циљева ових студија. Циљ овог програма је, пре свега, оспособљавање студената за превођење текстова са грчког и латинског језика, за писање пропратних коментара и уводних студија који ће читаоцу омогућити да боље разуме античког аутора и текст. Класични филолози запошљавају се у највећем броју у школама као професори латинског и грчког језика (у том случају током студија полажу испите из психологије, педагогије и методике наставе класичних језика). Један од циљева овог програма је, дакле, и оспособљавање студената за будући педагошки рад. Класични филолози могу се бавити и другим наукама које се односе на период антике: лингвистиком, епиграфиком, историјом старог века, теоријом књижевности, нумизматиком итд. Програм ових студија омогућује студенту да се већ током основних студија заинтересује за неку од њих и да се избором на четвртој години за њу делимично специјализује. Такође, познавање латинског и грчког језика и књижевности омогућује студије медиевистике, западноевропске или византијске, као и изучавање других дисциплина: опште и компаративне лингвистике, упоредне књижевности, новије историје (барем до половине 19. века) итд. Најзад, темељито проучавање наше националне књижевности, школства, културних институција итд. незамисливо је без познавања њихових античких узора. Формирати студента који ће имати потребу за перманентним учењем, за све обухватнијим и продубљенијим познавањем античког човека и његовог живота и који ће уз то стећи отвореност за нове приступе и методе у тим проучавањима, као и способност да их примени, требало би такође да буде један од главних циљева ових студија.

Компетенције: Класични филолог оспособљен је да проучава класичне језике, античку културу, њено наслеђе и друге старе културе у компаративној перспективи. Могу предавати класичне језике у школама, радити на универзитетима и у институтима ширег спектра (историјски, археолошки, епиграфски, византолошки, етимолошки...).
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Увод у класичне науке 1, 2 2 + 0 8
Историја Грчке 1, 2 2 + 2 10
Грчки језик I 1, 2 2 + 4 12
Латински језик I 1, 2 2 + 4 12
Преглед античке књижевности 1, 2 2 + 4 12
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 2 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 2 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Археологија римског периода 3 2 + 2 3
Класична археологија Грчке - хронологија и стил 4 2 + 2 3
Грчки језик II 3, 4 2 + 4 14
Латински језик II 3, 4 2 + 4 14
Историја Рима 3, 4 2 + 2 10
Културна историја Византије 3, 4 2 + 0 8
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 2 + 2 8
Француски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Немачки језик 2 3, 4 2 + 2 8
Руски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Италијански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Шпански језик 2 3, 4 2 + 2 8
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Методика наставе класичних језика 5, 6 2 + 0 10
Историјска граматика грчког језика I 5, 6 2 + 4 14
Историјска граматика латинског језика I 5, 6 2 + 4 14
Новогрчки језик I 5, 6 2 + 2 10
Византијска филологија I 5, 6 2 + 2 12
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Историја римске књижевности 7, 8 4 + 4 14
Историја хеленске књижевности 7, 8 4 + 4 14
Изборни предмети ( ЕСПБ)
Студент бира три изборна предмета. Два морају бити са матичног, а један може бити са других одељења.
Interpretatio graeca; interpretatio romana; interpretatio orientalis 7 2 + 2 4
Уметност у римским провинцијама централног Балкана 7 2 + 2 4
Римска урбанизација 7 2 + 2 4
Археологија и писани извори 8 2 + 2 4
Почеци циркулације новца на централнобалканском простору 8 2 + 2 4
Балканске провинције империје - завичаји римских царева 8 2 + 2 4
Римска освајања на Балкану 8 2 + 2 4
Иконографија на античком новцу 8 2 + 2 4
Организација и развој римског лимеса 8 2 + 2 4
Историјска граматика грчког језика II 7, 8 2 + 2 8
Историјска граматика латинског језика II 7, 8 2 + 2 8
Античка реторика 7, 8 2 + 2 8
Рецепција античке књижевности 7, 8 2 + 2 8
Теорија античке књижевности 7, 8 2 + 2 8
Византијска филологија II 7, 8 2 + 2 8
Новогрчки језик II 7, 8 2 + 2 8
Историја религија 7, 8 2 + 2 8
Античка филозофија 7, 8 2 + 2 8
Основи латинског стила 7, 8 2 + 2 8
Античка епиграфика 7, 8 2 + 2 8
Културна историја средњег века 7, 8 2 + 2 8
Историја Византије 7, 8 2 + 2 8
Историја старог века 7, 8 2 + 2 8
Познолатинска филологија 7, 8 2 + 2 8
Рано хришћанство на Балкану 7, 8 2 + 2 8
Завршни рад 8 + 8
Додатне информације:
Посебне обавезе
- Тест из Увода у класичне науке на крају I и II семестра и један домаћи рад.
- Колоквијуми (два по семестру) из Прегледа античке књижевности на I години и Грчког и Латинског језика на I и II години студија.
- Домаћи радови из Историје Грчке и Историје Рима; колоквијум.
- Семинарски радови из Историје хеленске књижевности и Историје римске књижевности на IV години.
- Семинарски рад из Византијске филологије I.
- Колоквијум из Историјске граматике грчког језика I (у виду теста, на крају VI семестра).
- Колоквијум из Историјске граматике латинског језика I (самостално припремљен превод текста у виду домаћег рада, полаже се усмено на крају VI семестра).
Изборни предмети
На IV години, од три обавезана изборна предмета, студенти морају изабрати најмање два са матичног Одељења. Један преостали двосеместрални испит може се заменити за два једносеместрална испита са другог одељења, који носе 4 бода по семестру или један двосеместрални, који носи 8 бодова.
Додатна обавештења
- Студенти немају обавезу, али им се, у случају да имају намеру да се баве наставничким послом, препоручује да положе изборне испите из Психологије и Педагогије.
- Студенти могу слушати и полагати испите из више страних језика у договору са предавачима из Кабинета за стране језике. Препоручује им се похађање курса из Немачког језика.
Завршни рад
- Тему завршног рада студент узима из области изборних предмета за које се определио са матичног Одељења. Рад се брани усмено.
↑↑↑