Filozofija

Докторске академске студије филозофије (2021)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - филозофија
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области филозофије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за филозофију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ докторских студија филозофије јесте оспособљавање за теоријски, истраживачки и практични рад у области филозофије, за праћење савремених токова и критичко сагледавање промена у теорији и пракси филозофије, компетентно процењивање њихових ефеката и значаја за развој филозофске делатности и стицање највишег степена академског образовања – научног назива доктора наука у области филозофије. Циљеви докторских студија филозофије су: * стицање темељног знања из основних области филозофије; * оспособљеност за самостално организовање и остваривање истраживачког рада у области филозофије, као и за самосталан истраживачки рад у другим сродним научним областима; * развијање креативне способности и оспособљавање за самостално решавање теоријских и практичних проблема у области филозофије; * развијање истраживачке радозналости, научне отворености, критичког става према теоријским увидима и истраживачким резултатима, развијање спремности за сталним; преиспитивањем могућности и домета филозофије и њеног научног саморазумевoња, као и упорности у трагању за истином; * оспособљавање за укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте; * развијање академских и професионалних вештина неопходних за развој и популаризацију филозофије.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем. Програм се одвија кроз изучавање низа специфичних теоријских, методолошких и практичних филозофских проблема и приступа, заступљених како у традиционалној тако и у савременој филозофији. Програм обухвата 5 позиција изборних предмета који се реализују у првом, другом и трећем семестру, студијски истраживачки рад од трећег до шестог семестра и израду докторске дисертације. Студијски програм докторских студија филозофије структуиран је тако да студент током сваког од прва три семестра похађа наставу из изборних предмета. На почетку студија, у зависности од интересовања, студент се опредељује које ће предмете похађати (у првом и другом семестру бирају се два предмета од 10 ЕСПБ, а у трећем семестру се бирају два предмета од 10 ЕСПБ и самостални истраживачки рад. Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета са других студијских група Филозофског факултета или других факултета, уз претходну сагласност ментора. Четврти, пети и шести семестар намењени су изради докторске дисертације. Наставна активност студента изражена кроз часове студијског истраживачког рада (СИР) подразумева редовне консултације са ментором, током које се студент оспособљава за примену стечених знања и методолошких вештина у самосталном научно-истраживачком раду, успешно решавање уочених и дефинисаних научних проблема, самостално писање научних чланака и израду докторске дисертације.Начин извођења студија – бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са европским системом преноса бодова. Студијски истарживачки рад у функцији израде тезе укупно 40 ЕСПБ, а сама израда и одбрана докторске дисертације 60 ЕСПБ. Изборни предмети на првој години докторских студија: Морално сазнање, Дух, језик и сазнање, Историја етике, Одабране теме из античке филозофије, Одабране теме из нововековне филозофије, Дефинисање и тумачење уметничког дела, Естетички квалитети и естетичка вредност, Филозофска логика и сазнање, Једна област примењене етике, Рационалност и демократија, Традиционална и савремена метафизика, Филозофија научног истраживања, Филозофска логика и сазнање, Херменеутичка естетика, Метаонтологија, Модална епистемологија. Изборни предмети на другој години докторских студија: Филозофија духа, Филозофија религије, Филозофија психологије и филозофије образовања. Бодовна вредност докторске дисертације. Укупна бодовна вредност – укључујући студијски истарживачки рад у функцији израде тезе – 100 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета. Предуслови за упис појединих предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Завршавањем докторских студија из филозофије, кандидати ће стећи темељно знање из основних области филозофије и, одбраном докторског рада, добити диплому доктора филозофије. Они ће тако бити оспособљени за самосталан истраживачки рад у области филозофије, али и за самосталан рад у другим сродним научним областима, као и у другим делатностима (рад у одговарајућим научним институтима, школама, култури, администрацији, издаваштву, итд.)
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборна листа предмета 1 (бира се 2 од 8)
Дефинисање и тумачење уметничког делаpdf 1 5 + 0 10
Естетички квалитети и естетичка вредностpdf 1 5 + 0 10
Морал и сазнањеpdf 1 5 + 0 10
Одабране теме из античке филозофијеpdf 1 5 + 0 10
Филозофија научног истраживањаpdf 1 5 + 0 10
Рационалност и демократијаpdf 1 5 + 0 10
Логикаpdf 1 5 + 0 10
Латинска филозофска традицијаpdf 1 5 + 0 10
Израда пријаве дисертације 1 1   5
СИР 1 1 0+10 5
Изборна листа предмета 2 (бира се 2 од 8)
Одабране теме из нововековне филозофијеpdf 2 5 + 0 10
Дух, језик и сазнањеpdf 2 5 + 0 10
Филозофска логика и сазнањеpdf 2 5 + 0 10
Модална епистемологијаpdf 2 5 + 0 10
Традиционална и савремена метафизикаpdf 2 5 + 0 10
Изабрани проблеми филозофије наукеpdf 2 5 + 0 10
Филозофија когницијеpdf 2 5 + 0 10
Филозофија логике pdf 2 5 + 0 10
Израда пријаве дисертације 2 2   5
СИР 2 2 0+10 5
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборна листа предмета 3 (бира се 2 од 8)
Филозофија духаpdf 3 5 + 0 10
Са логичког становишта - неке теме из филозофске логикеpdf 3 5 + 0 10
Метаонтологијаpdf 3 5 + 0 10
Једна област примењене етикеpdf 3 5 + 0 10
Филозофија психологије и филозофија образовањаpdf 3 5 + 0 10
Филозофија религијеpdf 3 5 + 0 10
Херменеутичка естетикаpdf 3 5 + 0 10
Одабрани проблеми примењене филозофијеpdf 3 5 + 0 10
СИР 3 3 0+15 5
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3   10
СИР 4 4 20+0 5
Израда дисертације 1 4   20
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
СИР 5 5 0+20 10
Одбрана докторске дисертације 5   10
Израда дисертације 2 5   10
СИР 6 6 0+20 10
Израда дисертације 3 6   10
Одбрана докторске дисертације 6   10

 

↑↑↑