Filozofija

Мастер академске студије филозофије (2021)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер филозоф
Услови уписа: Завршене основне академске студије филозофије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије филозофије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма дипломских академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за филозофију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Циљ: Дипломске академске студије филозофије усмерене су на развијање општих и специфичних знања и вештина способних за самостално oбављање посла филозофа и оспособљавање за истраживачки рад у области филозофије. Циљеви дипломских академских студија филозофије су: - стицање темељних знања из свих области филозофије; - широко упознавање са историјом филозофије; - темељно упознавање логике и методологије; - оспособљавање за прецизно и лако сналажење у разним сферама знања; - упознавање са свим релеватним теоријама вредности: етика, естетика, филозофија политике и права, филозофија културе, филозофија религије; - оспособљавање за квалитетан приступ свим областима живота које захтевају добро познавање људских вредности и вредносних орјентација; - упознавање са савременим тенденцијама у развоју филозофских идеја; - oспособљавање за практичну примену стечених знања; - развијање креативних способности, академских и професионалних вештина неопходних за професионално деловање и даље усавршавање.
Студијски програм дипломских академских студија филозофије – мастер структуриран је тако да током два семестра студент похађа пет једносеместрална предмета. Изборни предмети су груписани у пет изборних позиција. Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета из других студијских програма дипломских академских студија филозофије – мастер са других одељења Филозофског факултета или других факултета, уз претходну сагласност ментора. За израду и одбрану завршног рада и стручну праксу предвиђено је 30 ЕСПБ.

Компетенције: Опште и предметно-специфицне компетенције студената Дипломирани студенти филозофије ће по завршетку дипломских студија – master стећи широко и темељно знање из свих кључних области филозофије. Широко познавање историје филозофије даје образовање највишег квалитета, темељно познавање логике и методологије, пре свега методологије наука,омогућава лако и прецизно сналажење у разним сферама знања, док упознавање са свим релевантним теоријама вредности (етика, естетика, филозофија политике и права, филозофија културе, филозофија религије, итд.) треба да омогући квалитетан приступ вредностима и оним областима живота који захтевају добро познавање људских вредности и вредносних оријентација. Опис исхода учења Диплома из филозофије пружа оспособљеност за веома широк спектар послова високог нивоа сложености, и да су дипломирани филозофи – master – оспобљени за самостални рад не само у предавачким делатностима у школама, већ и за високо сложене послове у култури, администрацији, издаваштву, итд.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни 1 (бира се 1 од 5)
Логикаpdf 1 4 + 2 6
Интерактивна настава друштвено-хуманистичких предметаpdf 1 2 + 2 6
Нормативна етикаpdf 1 4 + 2 6
Филозофија духа и когницијеpdf 1 4 + 2 6
Једна област филозофије уметностиpdf 1 4 + 2 6
Изборни 2 (бира се 1 од 5)
Филозофија емоцијаpdf 1 4 + 2 6
Мета-етикаpdf 1 4 + 2 6
Теорија делањаpdf 1 4 + 2 6
Праћење и оцењивање у наставиpdf 1 2 + 2 6
Методологија и филозофија наукеpdf 1 4 + 2 6
Изборни 3 (бира се 1 од 5)
Савремене теорије демократијеpdf 1 4 + 2 6
Филозофија перцепцијеpdf 1 4 + 2 6
Филозофска становиштаpdf 1 4 + 2 6
Хедонизам у античкој филозофијиpdf 1 4 + 2 6
Сазнајна вредност и сазнајна динамика 1 4 + 2 6
Изборни 4 (бира се 1 од 5)
Савремене метафизичке темеpdf 1 4 + 2 6
Филозофија праваpdf 1 4 + 2 6
Теорија лепоте у класичној и модерној естетициpdf 1 4 + 2 6
Филозофска логика и језикpdf 1 4 + 2 6
Филозофски скептицизамpdf 1 4 + 2 6
Изборни 5 (бира се 1 од 5)
Нормативна политичка теоријаpdf 1 4 + 2 6
Антика и рани средњи век 1 4 + 2 6
Емпиризам (одабране теме)pdf 1 4 + 2 6
Латинска филозофска лектираpdf 1 4 + 2 6
Наставна пракса 1 0 + 0 6
Обавезни предмети
Завршни рад - мастер 2   17
Стручна пракса 2   3
Предмет завршног рада 2   10

 

↑↑↑