Kabinet za strane jezike

Кабинет за стране језике

Кабинет за стране језике Филозофског факултета основан је 1961. године, када се од тадашњег Филозофског факултета одвојио Филолошки факултет.

Филозофски факултет је одувек сагледавао значај изучавања страних језика како за потребе студирања тако и за бављење стручним и научним радом. По свом ангажованом односу према учењу и настави страних језика, као и по броју и избору страних језика који се на њему изучавају, Филозофски факултет се може сматрати предводником међу нефилолошким факултетима Универзитета у Београду.

Кабинет за стране језике организује наставу из енглеског, руског, француског, немачког, италијанског и шпанског језика као језика струке. Страни језик је на Филозофском факултету увек био обавезан предмет на свим oдељењима, тако да сви студенти уче један од поменутих језика, уз могућност да, као изборни предмет, изучавају неки од осталих понуђених језика.

Страни језик се изучава четири семестра, са фондом од два часа у прва два, и фондом од четири часа у трећем и четвртом семестру.

Програм наставе страних језика као језика струке конципиран је тако да омогућава остваривање основног циља, а то је оспособљавање студената да користе страни језик у специфичне сврхе, тачније да овладају вештином читања са разумевањем ради праћења научне и стручне литературе, прикупљања релевантних информација, вештином усменог и писменог изражавања у виду бележака, извештаја, резимеа, итд. и вештином превођења стручних текстова за сопствене потребе. Изучавање страног језика струке подразумева овладавање структуром језика, стилским одликама општенаучног језика и језиком ужих научних области: филозофије, социологије, психологије, педагогије, андрагогије, историје, историје уметносати, антропологије и етнологије, археологије и класичних наука. Програм подразумева и оспособљавање студената за коришћење референтне литературе (речника, терминолошких лексикона и енциклопедија итд.).

У сарадњи са Британским саветом Филозофски факултет је 1995. године увео Студије британске културе као факултативан, а затим 1997. и као изборни предмет. Од 2009. постoje двa изборнa предметa: Увoд у студије британске културе и Студије британске културе којe могу да бирају студенти свих oдељења који су на Филозофском факултету положили испите из Енглеског језика 1 и Енглеског језика 2 са најмањом оценом 8 (осам). Ови једнoсеместрaлни предмети се изучаваjу на трeћoj или четвртој години студијa са недељним фондом од два часа. Наставу изводи доцент др Светлана Стојић.

Општи циљеви наставе Студија британске културе обухватају изучавање специфичног културног контекста неопходног не само за употребу језика и стицање комуникативне компетенције, већ и за развој истраживачких и критичких способности студената. Садржај наставе је мултидисциплинарно и компаративно проучавање културе савремене Британије.

 

↑↑↑