Studentski parlament - Opšte informacije

О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ

Студентски парламент Универзитета у Београду – Филозофског факултета је представничко тело свих студената Филозофског факултета. Студентски парламент је орган који делује самостално, чији је рад јаван и који заступа и штити права и интересе свих студената Филозофског факултета и разматра питања и активности у интересу свих студената Филозофског факултета.

Чланове Студентског парламента чине студенти Филозофског факултета које сваке друге године, тајним и непосредним гласањем, бирају студенти Филозофског факултета..

Филозофски факултет има студента продекана, који обавља послове координације између Студентског парламента и других органа Филозофског факултета.

Студентски парламент има председника, заменика председника и секретара. Наведени органи омогућавају ефективан рад Студентског парламента, старајући се о организовању и вођењу седница Студентског парламента, законитости рада Студентског парламента, вођењу правно-административних послова Студентског парламента и сл.

Ради остваривања циљева Студентског парламента, у складу са овлашћењима које Студентски парламент има, рад Студентског парламента је подељен на следеће области:
1. настава;
2. наука;
3. финансије;
4. ваннаставне активности;
5. информисање;
6. унапређење родне равноправности;
7. етичка питања.

За сваку од наведених области Студентски парламент бира једног потпредседника.

Председништво Студентског парламента има улогу извршног органа у области целокупног рада Студентског парламента, односно, у областима које нису обухваћене само једном од горе наведених области, а које чине студент продекан и председник, заменик председника, секретар и потпредседници Студентског парламента..

Поред председништва, Студентски парламент има и потпредседништва за сваку од области за коју се бира потпредседник Студентског парламента. Потпредседништво покреће иницијативе и спроводи одлуке Студентског парламента у области рада потпредседништва.

Рад Студентског парламента се ближе уређује, пре свега, Пословником о раду Студентског парламента..

 

↑↑↑