CON - O Centru

Центар за образовање наставника

Кратка историја ЦОНа

Педагошко, психолошко и методичко образовање студената - будућих наставника има дугу традицију на Филозофском факултету. Катедра Гимназијске педагогике основана је још 1892. године, када је професор Војислав Бакић изабран за професора ове катедре, а зачеци педагошког, психолошког и методичког образовања на Факултету јављају се и раније. Као засебна наставна јединица Филозофског факултета, Центар за педагошко, психолошко и методичко образовање студената је формиран 1971. године. Године 2008. овај центар мења назив и постаје Центар за образовање наставника (ЦОН).

Од настанка Центра као посебне јединице Факултета његови управници су били: др Никола Поткоњак, др Вера Смиљанић, др Александра Марјановић, др Лидија Вучић, др Владета Тешић, др Ненад Хавелка, др Живорад Цветковић, др Ксенија Радош, др Љубомир Коцић, др Сулејман Хрњица, др Мирјана Пешић и др Вера Рајовић.

ЦОН данас

Центар за образовање наставника обезбеђује различите могућности за развој наставничких компетенција: кроз изборне предмете на основним и мастер студијама различитих студијских група Филозофског факултета, кроз целовити мастер програм за образовање наставника предметне наставе и кроз програм образовања током читавог живота. Ови програми садрже предмете из области педагошких, психолошких и методичких дисциплина и школске праксе и омогућавају иницијално образовање наставника које одговара законским условима који се постављају пред будуће наставнике у Србији. У развоју програма руководили смо се савременим теоријским и истраживачким сазнањима у вези са професијом наставник и образовањем наставника, сазнањима о образовању наставника у европском контексту и сазнањима о одликама образовног контекста у Србији. Програми негују интердисциплинарни приступ образовању наставника предметне наставе и настоје да омогуће развијање компетентних наставника, спремних да самостално обављају свој посао, али и да  преиспитују образовну праксу и развијају је.

У реализацији програма које организује Центар за образовање наставника учествују, осим наставника Одељења за педагогију и андрагогију и  Одељења за психологију, и  наставници са других одељења Филозофског факултета, као и наставници других факултета Универзитета у Београду - Архитектонског, Медицинског и Шумарског факултета.

Управник Центра за образовање наставника je др Лидија Радуловић, ванредни професор.

Са ЦОНом и ЦОНовцима се можете упознати и кроз кратку изложбу људи, идеја, вредности и тренутака који чине ЦОН: https://padlet.com/dejanamutavdzin_fbg/olors52x5r3usmfj

Визија развоја ЦОНа

Настојимо да организујемо различите програме иницијалног образовања наставника предметне наставе, који омогућавају флексибилне путеве за развој компетентних наставника. Програме ЦОН-а развијамо ослањајући се на теоријска и истраживачка сазнања из релевантних наука, потребе које произилазе из образовне праксе, као и на континуирану евалуацију програма које већ реализујемо.

У томе значајну улогу имају дискусије о намерама и вредностима којима се руководимо и преиспитивање концепција на којима се програми заснивају. У дијалог о овим питањима укључујемо различите актере: наставнике и сараднике, студенте и бивше студенте, представнике школа из праксе и релевантних просветних тела. Тежимо да стварамо средину у којој се сви учесници осећају сигурно да изразе своја мишљења и дилеме, откривају проблеме и настоје да их решавају. То видимо и као начи3н да се наши студенти – будући наставници развијају као  критички рефлексивни практичари који ће у будућности доприносити развоју школа као учећих заједница.

Такође нам је намера да у будућности развијамо нове програме за образовање наставника – програме континуираног професионалног развоја наставника и програме образовања за већи број наставника различитих предмета, што би захтевало и већи број наставника и сарадника ангажованих у ЦОН-у.

Наставници и сарадници ангажовани у ЦОНу, у сарадњи са научним институцијама и другим националним и међународним организацијама чије је поље деловања везано за образовање, настоје да истражују проблеме у вези са професијом наставник и образовањем наставника, доприносе развоју образовања наставника као истраживачке области и праксе и промовишу друштвени значај професије наставник и образовања наставника. Кроз континуирани дијалог и преиспитивање тежимо да градимо ЦОН као заједницу која се руководи идејом да образовање наставника може допринети развоју квалитетнијег и праведнијег образовања, као и друштва у целини.

 

↑↑↑