Информатор о раду Факултета

ИНФОРМАТОР О РАДУ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Информатор о раду Универзитета у Београду Филозофског факултета сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС», бр. 120/04, 54/07 и 104/09) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа («Службени гласник РС», број 68/2010).

Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија информатора - одштампани текст - уз накнаду нужних трошкова штампања.

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овлашћено лице Факултета за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, је декан Факултета. Информатор је први пут објављен 19.04.2013. године и редовно се ажурира.

1. Основни подаци о факултету и информатору

2. Организациона структура Факултета

2.1. Орган управљања: Савет Факултета (објављено 25-12-2018 )

2.2. Орган пословођења Факултета: Декан Факултета (објављено 10-11-2018 )

2.3. Стручни органи

2.4. Студентски парламент Факултета

2.5. Организација Факултета

2.5.1. Наставно-научне јединице

2.5.1.1. Одељења

2.5.1.1.1. Одељенске библиотеке

2.5.1.1.2. Катедре

2.5.1.1.3. Семинари

2.5.2. Наставне јединице

2.5.3. Научне јединице (институти, центри)

2.5.4. Одељење заједничких служби (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.1. Одсек за правне, кадровске и административне послове (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.2. Одсек за финансијско-материјално пословање (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.3. Одсек за студентске послове (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.4. Рачунарско-документациони центар (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.5. Одсек за набавке (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.6. Одсек за техничке послове (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.7. Центар за издавачку делатност (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.8. Центар за међународну сарадњу и односе са јавношћу (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.9. Центар за статистичко праћење рада Факултета (објављено 25-06-2017 )

2.6. Наставно и ненаставно особље

3. Опис функција

4. Правила у вези са јавношћу рада (објављено 30-05-2017 )

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

6. Надлежност, овлашћења и обавезе факултета

7. Опис поступања у оквиру надлежности овлашћења и обавеза

8. Прописи које у свом раду примењује факултет

8.1. Правни акти Републике Србије

8.2. Правни акти Универзитета у Београду

8.3. Правни акти Факултета

8.4. Годишњи програм рада Факултета за 2016/2017. годину (објављено 30-05-2017 )

9. Услуге које Факултет пружа заинтересованим лицима

10. Поступак ради пружања услуга

11. Преглед података о пруженим услугама

12. Подаци о приходима и расходима

12.1. Извештај о финансијском пословању у 2016. години

12.2. Завршни рачун за 2015. годину

12.3.1. Финансијски план за 2017. годину

12.3.2. Финансијски план за 2018. годину

12.3.3. Финансијски план за 2019. годину

12.4. Обрасци финансијског плана за 2017. годину

12.5. Извештај о извршењу буџета за последњи квартал

13. Подаци о јавним набавкама

13.1. Извештај о извршењу плана набавки за 2014. годину

13.2. План јавних набавки за 2015. годину

13.3. Извештај о извршењу плана набавки за први, други, трећи и четврти квартал 2015. године

13.4. План јавних набавки за 2016. годину

13.5. Извештај о извршењу плана набавки за први и други квартал 2016. године

13.6. Извештај о извршењу плана набавки за трећи и четврти квартал 2016. године

13.7. План јавних набавки за 2017. годину (29-09-2017)

13.8. Извештај о извршењу плана набавки за први квартал 2017. године

13.9. Извештај о извршењу плана набавки за други квартал 2017. године

13.10. Извештај о извршењу плана набавки за трећи квартал 2017. године

13.11. Извештај о извршењу плана набавки за четврти квартал 2017. године

13.12. План јавних набавки за 2018. годину

13.13. Извештај о извршењу плана набавки за први квартал 2018. године

13.14 Извештај о извршењу плана набавки за други квартал 2018. године

13.15 Извештај о извршењу плана набавки за трећи квартал 2018. године

13.16. Извештај о извршењу плана набавки за четврти квартал 2018. године

13.17. План јавних набавки за 2018. годину, измене и допуне плана

13.18. План јавних набавки за 2019. годину

13.19. Извештај о извршењу плана набавки за први квартал 2019. године

13.20 Извештај о извршењу плана набавки за други квартал 2019. године

13.21. Извештај о извршењу плана набавки за трећи квартал 2019. године

13.22. Извештај о извршењу плана набавки за четврти квартал 2019. године

13.23 План јавних набавки за 2019. годину, измене и допуне плана

13.24 План јавних набавки за 2019. годину, измене и допуне плана 2

13.25. План јавних набавки за 2019. годину, измене и допуне плана 3

13.26 План јавних набавки за 2020. годину

13.27 План јавних набавки за 2020. годину, измене и допуне плана

13.28 План јавних набавки за 2020. годину, измене и допуне плана 2

13.29. Извештај о извршењу плана набавки за први квартал 2020. године

13.30. Извештај о извршењу плана набавки за други квартал 2020. године

13.31. Извештај о извршењу плана набавки за трећи квартал 2020. године

13.32. Извештај о извршењу плана набавки за четврти квартал 2020. године

13.33. Извештај о набавкама од 1.7.до 31.12.2020. године.

13.34. План јавних набавки за 2021. годину

13.36. План набавки за 2021 годину

13.35. План јавних набавки за 2021. годину, измене и допуне плана 2

14. Подаци о државној помоћи

15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

16. Подаци о средствима рада

17. Чување носача информација

18. Врсте информација у поседу

19. Врсте информација којима факултет омогућава приступ

20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

20.1. Подношење захтева

20.2. Одлучивање по захтеву

20.3. Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

↑↑↑