Информатор о раду Факултета

ИНФОРМАТОР О РАДУ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Информатор о раду Универзитета у Београду Филозофског факултета сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС», бр. 120/04, 54/07 и 104/09) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа («Службени гласник РС», број 68/2010).

Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија информатора - одштампани текст - уз накнаду нужних трошкова штампања.

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овлашћено лице Факултета за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, је декан Факултета. Информатор је први пут објављен 19.04.2013. године и редовно се ажурира.

1. Основни подаци о факултету и информатору

2. Организациона структура Факултета

2.1. Орган управљања: Савет Факултета (објављено 20-12-2015 )

2.2. Орган пословођења Факултета: Декан Факултета (објављено 30-05-2017 )

2.3. Стручни органи

2.4. Студентски парламент Факултета

2.5. Организација Факултета

2.5.1. Наставно-научне јединице

2.5.1.1. Одељења

2.5.1.1.1. Одељенске библиотеке

2.5.1.1.2. Катедре

2.5.1.1.3. Семинари

2.5.2. Наставне јединице

2.5.3. Научне јединице (институти, центри)

2.5.4. Одељење заједничких служби (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.1. Одсек за правне, кадровске и административне послове (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.2. Одсек за финансијско-материјално пословање (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.3. Одсек за студентске послове (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.4. Рачунарско-документациони центар (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.5. Одсек за набавке (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.6. Одсек за техничке послове (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.7. Центар за издавачку делатност (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.8. Центар за међународну сарадњу и односе са јавношћу (објављено 25-06-2017 )

2.5.4.9. Центар за статистичко праћење рада Факултета (објављено 25-06-2017 )

2.6. Наставно и ненаставно особље

3. Опис функција

4. Правила у вези са јавношћу рада (објављено 30-05-2017 )

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

6. Надлежност, овлашћења и обавезе факултета

7. Опис поступања у оквиру надлежности овлашћења и обавеза

8. Прописи које у свом раду примењује факултет

8.1. Правни акти Републике Србије

8.2. Правни акти Универзитета у Београду

8.3. Правни акти Факултета

8.4. Годишњи програм рада Факултета за 2016/2017. годину (објављено 30-05-2017 )

9. Услуге које Факултет пружа заинтересованим лицима

10. Поступак ради пружања услуга

11. Преглед података о пруженим услугама

12. Подаци о приходима и расходима

12.1. Извештај о финансијском пословању у 2016. години

12.2. Завршни рачун за 2015. годину

12.3. Финансијски план за 2017. годину

12.4. Обрасци финансијског плана за 2017. годину

12.5. Извештај о извршењу буџета за последњи квартал

13. Подаци о јавним набавкама

13.1. Извештај о извршењу плана набавки за 2014. годину

13.2. План јавних набавки за 2015. годину

13.3. Извештај о извршењу плана набавки за први, други, трећи и четврти квартал 2015. године

13.4. План јавних набавки за 2016. годину

13.5. Извештај о извршењу плана набавки за први и други квартал 2016. године

13.6. Извештај о извршењу плана набавки за трећи и четврти квартал 2016. године

13.7. План јавних набавки за 2017. годину (29-09-2017)

13.8. Извештај о извршењу плана набавки за први квартал 2017. године

13.9. Извештај о извршењу плана набавки за четврти квартал 2017. године

13.10. План јавних набавки за 2018. годину

13.11 Извештај о извршењу плана набавки за други квартал 2018. године

13.12 Извештај о извршењу плана набавки за трећи квартал 2018. године

13.13. План јавних набавки за 2018. годину, измене и допуне плана

13.14. Извештај о извршењу плана набавки за четврти квартал 2018. године

13.15. План јавних набавки за 2019. годину

14. Подаци о државној помоћи

15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

16. Подаци о средствима рада

17. Чување носача информација

18. Врсте информација у поседу

19. Врсте информација којима факултет омогућава приступ

20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

20.1. Подношење захтева

20.2. Одлучивање по захтеву

20.3. Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

↑↑↑