Filozofija

Мастер академске студије филозофије (2006)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер филозоф
Услови уписа: Завршене одговарајуће основне академске студије и услови утврђени Статутом Филозофског факултета
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Услови и поступак утврђени Статутом Филозофског факултета
Начин избора предмета из других студијских програма: Изборни предмети могу се полагати на другом одсеку Одељења за филозофију у договору са ментором; или на другом одељењу Филозофског факултета или другом факултету уз сагласност ментора
Циљ: Мастер академске студије филозофије усмерене су на развијање општих и специфичних знања и вештина за самостално oбављање посла филозофа и оспособљавање за истраживачки рад у области филозофије. Циљеви мастер академских студија филозофије су: * стицање темељних знања из свих области филозофије; * широко упознавање са историјом филозофије; * темељно упознавање логике и методологије; * оспособљавање за прецизно и лако сналажење у разним сферама знања; * упознавање са свим релевантним теоријама вредности: етика, естетика, филозофија политике и права, филозофија културе, филозофија религије; * оспособљавање за квалитетан приступ свим областима живота које захтевају добро познавање људских вредности и вредносних оријентација; * упознавање са савременим тенденцијама у развоју филозофских идеја; * oспособљавање за практичну примену стечених знања; * развијање креативних способности, академских и професионалних вештина неопходних за професионално деловање и даље усавршавање.

Компетенције: Студенти ће по завршетку мастер академских студија стећи широко и темељно знање из свих кључних области филозофије. Широко познавање историје филозофије даје образовање највишег квалитета, темељно познавање логике и методологије, пре свега методологије наука, омогућава лако и прецизно сналажење у разним сферама знања, док упознавање са свим релевантним теоријама вредности (етика, естетика, филозофија политике и права, филозофија културе, филозофија религије, итд.) треба да омогући квалитетан приступ вредностима и оним областима живота који захтевају добро познавање људских вредности и вредносних оријентација.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Смер за етику
Нормативна етика 1 2 + 0 10
Мета-етика 2 2 + 0 10
Смер за етику / изборни предмет (10 ЕСПБ)
Примењена етика 2 2 + 0 10
Смер за естетику
Проблеми естетике 1 2 + 0 10
Историја естетике 2 2 + 0 10
Смер за естетику / изборни предмет (10 ЕСПБ)
Теорија лепоте у класичној и модерној естетици 1 2 + 0 10
Смер за историју филозофије
Филозофска становишта 1 2 + 0 10
Филозофски проблеми 2 2 + 0 10
Смер за историју филозофије / изборни предмет (10 ЕСПБ)
Савремене метафизичке теме 2 2 + 0 10
Смер за логику и методологију
Логика 1 2 + 0 10
Методологија и филозофија науке 2 2 + 0 10
Смер за логику и методологију / изборни предмет (10 ЕСПБ)
Филозофски скептицизам 2 2 + 0 10
Сазнајна вредност и сазнајна динамика 2 2 + 0 10
Завршни рад     30

 

↑↑↑