Filozofija

Докторске студије филозофије (2014)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - филозофија
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области филозофије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за филозофију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ докторских студија филозофије јесте оспособљавање за теоријски, истраживачки и практични рад у области филозофије, за праћење савремених токова и критичко сагледавање промена у теорији и пракси филозофије, компетентно процењивање њихових ефеката и значаја за развој филозофске делатности и стицање највишег степена академског образовања – научног назива доктора наука у области филозофије. Циљеви докторских студија филозофије су: * стицање темељног знања из основних области филозофије; * оспособљеност за самостално организовање и остваривање истраживачког рада у области филозофије, као и за самосталан истраживачки рад у другим сродним научним областима; * развијање креативне способности и оспособљавање за самостално решавање теоријских и практичних проблема у области филозофије; * развијање истраживачке радозналости, научне отворености, критичког става према теоријским увидима и истраживачким резултатима, развијање спремности за сталним; преиспитивањем могућности и домета филозофије и њеног научног саморазумевoња, као и упорности у трагању за истином; * оспособљавање за укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте; * развијање академских и професионалних вештина неопходних за развој и популаризацију филозофије.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Програм се одвија кроз изучавање низа специфичних теоријских, методолошких и практичних филозофских проблема и приступа, заступљених како у традиционалној тако и у савременој филозофији. Програм обухвата 3 позиције изборних предмета који се реализују у првом, другом и трећем семестру, студијски истраживачки рад од првог до шестог семестра и израду докторске дисертације. Студијски програм докторских студија филозофије структуиран је тако да студент током сваког од прва три семестра похађа наставу из изборних предмета. На почетку студија, у зависности од интересовања, студент се опредељује које ће предмете похађати (у првом, другом и трећем семестру бира по два предмета). После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе. Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета са других студијских група Филозофског факултета или других факултета, уз претходну сагласност ментора. Четврти, пети и шести семестар намењени су изради докторске дисертације. Наставна активност студента изражена кроз часове студијског истраживачког рада (СИР) подразумева редовне консултације са ментором, током које се студент оспособљава за примену стечених знања и методолошких вештина у самосталном научно-истраживачком раду, успешно решавање уочених и дефинисаних научних проблема, самостално писање научних чланака и израду докторске дисертације. Начин извођења студија – бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом преноса бодова: Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Завршавањем докторских студија из филозофије, кандидати ће стећи темељно знање из основних области филозофије и, одбраном докторског рада, добити диплому доктора филозофије. Они ће тако бити оспособљени за самосталан истраживачки рад у области филозофије, али и за самосталан рад у другим сродним научним областима, као и у другим делатностима (рад у одговарајућим научним институтима, школама, култури, администрацији, издаваштву, итд.)
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборна листа предмета 1 (20 ЕСПБ)
Дефинисање и тумачење уметничког дела 1 5 + 0 10
Естетички квалитети и естетичка вредност 1 5 + 0 10
Морална епистемологија 1 5 + 0 10
Одабране теме из античке филозофије 1 5 + 0 10
Одабране теме из средњовековне филозофије 1 5 + 0 10
Филозофија научног истраживања 1 5 + 0 10
Рационалност и демократија 1 5 + 0 10
Филозофија логике I 1 5 + 0 10
Филозофија и психоанализа 1 5 + 0 10
Филозофска логика и језик 1 5 + 0 10
Изборна листа предмета 2 (20 ЕСПБ)
Историја филозофских идеја 2 5 + 0 10
Одабране теме из нововековне филозофије 2 5 + 0 10
Филозофија и посебне науке 2 5 + 0 10
Дух, језик и сазнање 2 5 + 0 10
Филозофска логика и сазнање 2 5 + 0 10
Историја етике 2 5 + 0 10
Једна област примењене етике 2 5 + 0 10
Мета-онтологија 2 5 + 0 10
Модална епистемологија 2 5 + 0 10
Теорија дедукције 2 5 + 0 10
Традиционална и савремена метафизика 2 5 + 0 10
Филозофија науке 2 5 + 0 10
Филозофија когниције 2 5 + 0 10
Филозофија теорије скупова 2 5 + 0 10
Херменеутичка естетика 2 5 + 0 10
СИР 1,2   10
Израда пријаве дисертације 1,2   10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборна листа предмета 3 (20 ЕСПБ)
Супструктуралне логике 3 5 + 0 10
Филозофија духа 3 5 + 0 10
Филозофија логике II 3 5 + 0 10
Филозофија простора и времена 3 5 + 0 10
Филозофија психологије и филозофија образовања 3 5 + 0 10
Филозофија религије 3 5 + 0 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3   10
СИР 3,4   10
Израда дисертације 1 4   20
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Израда дисертације 2 5,6   20
СИР 5,6   20
Одбрана докторске дисертације 5,6   20

 

↑↑↑