Filozofija

Мастер академске студије филозофије (2014)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер филозоф
Услови уписа: Завршене основне академске студије филозофије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије филозофије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Циљ: Дипломске академске студије филозофије усмерене су на развијање општих и специфичних знања и вештина способних за самостално oбављање посла филозофа и оспособљавање за истраживачки рад у области филозофије. Циљеви дипломских академских студија филозофије су: - стицање темељних знања из свих области филозофије; - широко упознавање са историјом филозофије; - темељно упознавање логике и методологије; - оспособљавање за прецизно и лако сналажење у разним сферама знања; - упознавање са свим релеватним теоријама вредности: етика, естетика, филозофија политике и права, филозофија културе, филозофија религије; - оспособљавање за квалитетан приступ свим областима живота које захтевају добро познавање људских вредности и вредносних орјентација; - упознавање са савременим тенденцијама у развоју филозофских идеја; - oспособљавање за практичну примену стечених знања; - развијање креативних способности, академских и професионалних вештина неопходних за професионално деловање и даље усавршавање.
Студијски програм дипломских академских студија филозофије – мастер структуриран је тако да током два семестра студент похађа три једносеместрална предмета. Изборни предмети су груписани у четири изборне позиције, односно четири предмета имају статус тзв. главних предмета, у зависности од интересовања студената за различите области (историја филозофије, логика и методологија, етика и естетика). Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета из других студијских програма дипломских академских студија филозофије – мастер са других одељења Филозофског факултета или других факултета, уз претходну сагласност ментора. За израду и одбрану завршног рада предвиђено је 30 ЕСПБ.

Компетенције: Опште и предметно-специфицне компетенције студената Дипломирани студенти филозофије ће по завршетку дипломских студија – master стећи широко и темељно знање из свих кључних области филозофије. Широко познавање историје филозофије даје образовање највишег квалитета, темељно познавање логике и методологије, пре свега методологије наука,омогућава лако и прецизно сналажење у разним сферама знања, док упознавање са свим релевантним теоријама вредности (етика, естетика, филозофија политике и права, филозофија културе, филозофија религије, итд.) треба да омогући квалитетан приступ вредностима и оним областима живота који захтевају добро познавање људских вредности и вредносних оријентација. Опис исхода учења Диплома из филозофије пружа оспособљеност за веома широк спектар послова високог нивоа сложености, и да су дипломирани филозофи – master – оспобљени за самостални рад не само у предавачким делатностима у школама, већ и за високо сложене послове у култури, администрацији, издаваштву, итд.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни 1 (10 ЕСПБ)
Логика 1 5 + 2 10
Методе и технике наставног рада 1 2 + 2 6
Нормативна етика (мастер) 1 5 + 2 10
Нормативна политичка теорија 1 5 + 2 10
Проблеми естетике 1 5 + 2 10
Филозофија духа и когниције 1 5 + 2 10
Филозофски проблеми 1 5 + 2 10
Изборни 2 (10 ЕСПБ)
Историја естетике 1 5 + 2 10
Мета-етика 1 5 + 2 10
Методика праћења и оцењивања наставног рада 1 2 + 2 6
Методологија и филозофија науке 1 5 + 2 10
Савремене теорије демократије 1 5 + 2 10
Филозофија перцепције 1 5 + 2 10
Филозофска становишта 1 5 + 2 10
Увод у историју филозофије 1 5 + 2 10
Изборни 3 (10 ЕСПБ)
Примењена етика (мастер) 1 5 + 2 10
Смрт у античкој филозофији 1 5 + 2 10
Савремене метафизичке теме 1 5 + 2 10
Сазнајна вредност и сазнајна динамика 1 5 + 2 10
Теорија лепоте у класичној и модерној естетици 1 5 + 2 10
Филозофија психоанализе (мастер) 1 5 + 2 10
Филозофска логика и језик (мастер) 1 5 + 2 10
Филозофски скептицизам 1 5 + 2 10
Школска пракса 1 1 0 + 2 3
Завршни рад - мастер 2   30

 

↑↑↑