Filozofija

Основне академске студије филозофије (2014)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани филозоф
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Основне академске студије филозофије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештина неопходних за професионални рад филозофа у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија филозофије су: - стицање темељних знања из историје филозофије, логике, методологије, епистемологије, етике и естетике; - упознавање основних појмова, проблема, метода, теорија и традиција филозофије; - стицање способности самосталног постављања и анализе филозофских аргумената и проблема; - оспособљавање да се филозофски увиди доводе у везу са контекстима и проблемима индивидуалне и друштвене праксе; - упознавање са актуелним тенденцијама, различитим правцима и струјањима у филозофији; - развијање академских и професионалних вештина студената неопходних за студирање, професионално деловање и континуирано стручно усавршавање.
Kурикулум основних академских студија филозофије је структуиран тако да студент током осам семестара похађа наставу из следећих обавезних научно-стручних предмета (Историја филозофије 1а, Историја филозофије 1б, Логика, Историја филозофије 2а, Историја филозофије 2б, Историја филозофије 3а, Историја филозофије 3б, Историја филозофије 4а, Историја филозофије 4б), теоријско-методолошких предмета (Увод у филозофију и критичко мишљење, Теорија сазнања 1, Теорија сазнања 2, Општа методологија 1, Општа методологија 2. У студијски програм основних академских студија филозофије уврштени су су и академско-општеобразовни предмети груписани на три изборне позиције: Страни језик 1, Страни језик 2 и Изборни нефилозофски предмет у трајању по два семестра. Студијски програм у сваком семестру предвиђа опредељивање студената за један изборни предмет из категорије стручно-апликативних предмета.

Компетенције: Опште и предметно-специфицне компетенције студената Студенти ће по завршетку основних студија стећи темељно знање из историје филозофије, логике, методологије, епистемологије, етике и естетике. Широко познавање историје филозофије даје образовање највишег квалитета, али то знање ће бити додатно појачано логичко-методолошким делом курикулума што ће свршеним студентима основних студија омогућити лако сналажење у разним областима филозофије науке. Трећи део курикулума су теорије вредности (етика, естетика, филозофија политике и права, итд.) које ће омогућити добро сналажење у разним областима живота у којима се захтева добра вредносна оријентација. Опис исхода учења Поред оспособљености за различите послове високог нивоа сложености, филозофи ће бити у стању да своја знања, као предавачи, преносе на друге и, као друштвени научници, даље развијају у разним областима друштвене теорије.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (42 ЕСПБ)
Историја филозофије Ia (Античка филозофија - I део) 1 2 + 4 7
Увод у филозофију и критичко мишљење 1 2 + 2 7
Логика 1, 2 2 + 4 14
Историја филозофије Ib (Античка филозофија - II део) 2 4 + 2 7
Увод у етику 2 2 + 2 7
Изборни филозофски 1 ( 6 ЕСПБ)
Увод у метафизику 1 2 + 2 6
Увод у филозофију религије 1 2 + 2 6
Страни језик 1 ( 6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Изборни филозофски 2 ( 6 ЕСПБ)
Увод у проблеме политике 2 2 + 2 6
Хеленистичка филозофија 2 2 + 2 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (42 ЕСПБ)
Естетика I 3 4 + 2 7
Историја филозофије IIa (Средњовековна и модерна филозофија) 3 2 + 4 7
Теорија сазнања I 3 2 + 4 7
Естетика II 4 4 + 2 7
Историја филозофије IIb (Модерна филозофија) 4 2 + 4 7
Теорија сазнања II 4 2 + 4 7
Страни језик 2 ( 8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Изборни нефилозофски (10 ЕСПБ)
Психологија за наставнике 3 2 + 2 6
Увод у социологију 1 3 2 + 2 5
Математика 3, 4 2 + 2 10
Општа психологија са психологијом личности 3, 4 2 + 2 10
Основе педагогије са дидактиком (пс) 4 2 + 2 6
Старогрчки језик 3, 4 2 + 2 10
Увод у социологију 2 4 2 + 2 5
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (50 ЕСПБ)
Историја филозофије IIIa (Филозофија XIX века - I део) 5 2 + 2 7
Увод у филозофију науке 5 2 + 2 6
Филозофија политике 5 2 + 2 5
Етика 5, 6 2 + 2 14
Историја филозофије IIIb (Филозофија XIX века - II део) 6 2 + 2 7
Филозофија наука I 6 2 + 2 6
Филозофија језика 6 2 + 2 5
Изборни филозофски 3 (5 ЕСПБ)
Декартова филозофија 5 2 + 2 5
Дедуктивне структуре 5 2 + 2 5
Кантова филозофија 5 2 + 2 5
Латинска филозофска лектира 1 5 2 + 2 5
Неоплатонистичка филозофија 5 2 + 2 5
Примењена етика 5 2 + 2 5
Ранохришћанска и средњовековна филозофија 5 2 + 2 5
Филозофија и књижевност 5 2 + 2 5
Филозофија простора 5 2 + 2 5
Хјумова филозофија 5 2 + 2 5
Изборни филозофски 4 (5 ЕСПБ)
Еволуциона етика 6 2 + 2 5
Латинска филозофска лектира 2 6 2 + 2 5
Наука и рационалност 6 2 + 2 5
Савремене теорије правде 6 2 + 2 5
Теорија делања 6 2 + 2 5
Теорија рационалног избора 6 2 + 2 5
Филозофија права 6 2 + 2 5
Теме из историје филозофије: Филозофија перцепције 6 2 + 2 5
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (48 ЕСПБ)
Историја филозофије IVa (Савремена аналитичка филозофија) 7 4 + 2 7
Филозофија духа 7 2 + 2 7
Филозофија наукa II 7 4 + 2 7
Историја филозофије IVb (Савремена континентална филозофија) 8 4 + 2 7
Дипломски курс 8 2 + 0 6
Завршни рад 8 0 + 0 14
Изборни филозофски 5 (6 ЕСПБ)
Квајнова филозофија 7 2 + 2 6
Крипкеова филозофија 7 2 + 2 6
Логички емпиризам 7 2 + 2 6
Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 7 2 + 2 9
Правци савремене филозофије 7 2 + 2 6
Прагматизам и постпрагматизам 7 2 + 2 6
Хајдегерова филозофија 7 2 + 2 6
Изборни филозофски 6 (6 ЕСПБ)
Витгенштајнова филозофија 8 2 + 2 6
Метафизика 8 2 + 2 6
Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2 8 2 + 2 9
Наставничка пракса 8 0 + 2 6
Поједине теме из филозофије науке 8 2 + 2 6
Проблеми савремене естетике 8 2 + 2 6
Проблеми савремене филозофије - Филозофија емоција 8 2 + 2 6
Проблеми филозофије и историје: објашњење и приповедање 8 2 + 2 6
Савремене етичке теорије 8 2 + 2 6
Филозофија језика и метафизика 8 2 + 2 6
Филозофија математике 8 2 + 2 6
Филозофска херменеутика 8 2 + 2 6

 

↑↑↑