Филозофија

Основне академске студије филозофије (2021)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани филозоф
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Основне академске студије филозофије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештина неопходних за професионални рад филозофа у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија филозофије су: стицање темељних знања из историје филозофије, логике, методологије, епистемологије, етике и естетике; упознавање основних појмова, проблема, метода, теорија и традиција филозофије; стицање способности самосталног постављања и анализе филозофских аргумената и проблема; оспособљавање да се филозофски увиди доводе у везу са контекстима и проблемима индивидуалне и друштвене праксе; упознавање са актуелним тенденцијама, различитим правцима и струјањима у филозофији; развијање академских и професионалних вештина студената неопходних за студирање, професионално деловање и континуирано стручно усавршавање.
Kурикулум основних академских студија филозофије је структуиран тако да студент током осам семестара похађа наставу из следећих обавезних научно-стручних предмета (Историја филозофије 1а, Историја филозофије 1б, Логика, Историја филозофије 2а, Историја филозофије 2б, Историја филозофије 3а, Историја филозофије 3б, Историја филозофије 4а, Историја филозофије 4б), теоријско-методолошких предмета (Увод у филозофију и критичко мишљење, Теорија сазнања 1, Теорија сазнања 2, Општа методологија 1, Општа методологија 2. У студијски програм основних академских студија филозофије уврштени су су и академско-општеобразовни предмети груписани на три изборне позиције: Страни језик 1, Страни језик 2 и Изборни нефилозофски предмет у трајању по два семестра. Студијски програм у сваком семестру предвиђа опредељивање студената за један изборни предмет из категорије стручно-апликативних предмета.

Компетенције: Опште и предметно-специфичне компетенције студената: Студенти ће по завршетку основних студија стећи темељно знање из историје филозофије, логике, филозофије наука, епистемологије, етике и естетике. Широко познавање историје филозофије даје образовање највишег квалитета, али то знање ће бити додатно појачано логичко-методолошким делом курикулума што ће свршеним студентима основних студија омогућити лако сналажење у разним областима филозофије науке. Трећи део курикулума су теорије вредности (етика, естетика, филозофија политике и права, итд.) које ће омогућити добро сналажење у разним областима живота у којима се захтева добра вредносна оријентација.

Опис исхода учења: Поред оспособљености за различите послове високог нивоа сложености, филозофи ће бити у стању да своја знања, као предавачи, преносе на друге и, као друштвени научници, даље развијају у разним областима друштвене теорије.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Историја филозофије 1pdf 1 2 + 4 7
Увод у филозофију и критичко мишљењеpdf 1 2 + 2 7
Логикаpdf 1, 2 2 + 4 12
Изборни 1 (бира се 1 од 3)
Увод у метафизикуpdf 1 2 + 2 7
Увод у филозофију религијеpdf 1 2 + 2 7
Историја српске филозофијеpdf 1 2 + 2 7
Страни језик 1 (ФС, СО) (бира се 1 од 6)
Енглески језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Обавезни предмети
Историја филозофије 2pdf 2 4 + 2 7
Увод у етикуpdf 2 2 + 2 7
Изборни 2 (бира се 1 од 3)
Увод у филозофију политикеpdf 2 2 + 2 7
Хеленистичка филозофијаpdf 2 2 + 2 7
Увод у филозофију вредностиpdf 2 2 + 2 7
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Естетика 1pdf 3 4 + 2 7
Историја филозофије 3pdf 3 2 + 4 7
Теорија сазнања 1pdf 3 2 + 4 7
Страни језик 2 (ФС, СО) (бира се 1 од 6)
Енглески језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Шпански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Француски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Италијански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Немачки језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Руски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Изборни 3 (бира се 1 од 4)
Психологија за наставникеpdf 3 2 + 2 6
Математикаpdf 3, 4 2 + 2 12
Филозофија и књижевностpdf 3 2 + 2 6
Увод у социологију 1pdf 3 2 + 2 6
Обавезни предмети
Естетика 2pdf 4 4 + 2 7
Историја филозофије 4pdf 4 2 + 4 7
Теорија сазнања 2pdf 4 2 + 4 7
Изборни 4 (бира се 1 од 5)
Основе педагогије са дидактикомpdf 4 2 + 2 6
Филозофија економијеpdf 4 2 + 2 6
Теорија рационалног избораpdf 4 2 + 2 6
Проблем личног идентитетаpdf 4 2 + 2 6
Увод у социологију 2pdf 4 2 + 2 6
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Историја филозофије 5pdf 5 2 + 2 7
Увод у филозофију наукеpdf 5 2 + 2 5
Филозофија политикеpdf 5 2 + 2 6
Етикаpdf 5, 6 4 + 2 12
Изборни 5 (бира се 1 од 5)
Неке теме из Квајнове филозофијеpdf 5 2 + 2 6
Филозофија математикеpdf 5 2 + 2 6
Витгенштајнова филозофијаpdf 5 2 + 2 6
Савремене теорије правдеpdf 5 2 + 2 6
Примењена етикаpdf 5 2 + 2 6
Обавезни предмети
Историја филозофије 6pdf 6 4 + 2 7
Филозофија наука 1pdf 6 2 + 2 5
Филозофија језикаpdf 6 2 + 2 6
Изборни 6 (бира се 1 од 6)
Еволуција и моралpdf 6 2 + 2 6
Наука и рационалностpdf 6 2 + 2 6
Хјумова филозофијаpdf 6 2 + 2 6
Проблем слободе вољеpdf 6 2 + 2 6
Филозофија и психоанализаpdf 6 2 + 2 6
Педагошка праксаpdf 6 0 + 0 6
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Историја филозофије 7pdf 7 4 + 2 6
Филозофија духаpdf 7 2 + 2 6
Филозофија наука 2pdf 7 4 + 2 6
Стручна пракса 7 0 + 0 3
Изборни 7 (бира се 1 од 6)
Правци савремене филозофијеpdf 7 2 + 2 6
Логички емпиризамpdf 7 2 + 2 6
Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1pdf 7 2 + 2 9
Прагматизам и постпрагматизамpdf 7 2 + 2 6
Хајдегерова филозофијаpdf 7 2 + 2 6
Одабрани проблеми филозофије физикеpdf 7 2 + 2 6
Обавезни предмети
Историја филозофије 8pdf 8 4 + 2 6
Дипломски курс 8 0 + 0 3
Истраживачки рад 8 6 + 0 3
Завршни рад 8 0 + 0 15
Изборни 8 (бира се 1 од 5)
Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2pdf 8 2 + 2 9
Поједине теме из филозофије наукеpdf 8 2 + 2 6
Проблеми савремене естетикеpdf 8 2 + 2 6
Савремене етичке теоријеpdf 8 2 + 2 6
Педагошка пракса 8 0 + 0 6

 

↑↑↑