Филозофија

Основне академске студије филозофије (2006)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани филозоф
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Услови су дефинисани чланом 72 и 73 Статута Филозофског факултета
Начин избора предмета из других студијских програма: Студенти бирају предмете из других студијских програма у оквиру Изборног нефилозофског предмета (3. и 4. семестар)
Циљ: Основне академске студије филозофије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештина неопходних за професионални рад филозофа у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија филозофије су: * стицање темељних знања из историје филозофије, логике, методологије, епистемологије, етике и естетике; * упознавање основних појмова, проблема, метода, теорија и традиција филозофије; * стицање способности самосталног постављања и анализе филозофских аргумената и проблема; * оспособљавање да се филозофски увиди доводе у везу са контекстима и проблемима индивидуалне и друштвене праксе; * упознавање са актуелним тенденцијама, различитим правцима и струјањима у филозофији; * развијање академских и професионалних вештина студената неопходних за студирање, професионално деловање и континуирано стручно усавршавање.

Компетенције: Студенти ће по завршетку основних студија стећи темељно знање из историје филозофије, логике, методологије, епистемологије, етике и естетике. Широко познавање историје филозофије даје образовање највишег квалитета, али то знање ће бити додатно појачано логичко-методолошким делом курикулума што ће свршеним студентима основних студија омогућити лако сналажење у разним областима филозофије науке. Трећи део курикулума су теорије вредности (етика, естетика, филозофија политике и права, итд.) које ће омогућити добро сналажење у разним областима живота у којима се захтева добра вредносна оријентација.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Увод у филозофију и критичко мишљење 1 2 + 2 7
Историја филозофије Ia (Античка филозофија - I део) 1 2 + 4 7
Историја филозофије Ib (Античка филозофија - II део) 2 4 + 2 7
Увод у етику 2 2 + 2 7
Логика 1, 2 2 + 4 14
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 2 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 2 6
Изборни филозофски I (6 ЕСПБ)
Увод у метафизику 1 2 + 2 6
Увод у филозофију религије 1 2 + 2 6
Изборни филозофски II (6 ЕСПБ)
Увод у проблеме политике 2 2 + 2 6
Хеленистичка филозофија (Антички скептицизам) 2 2 + 2 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Историја филозофије IIa (Средњовековна и модерна филозофија) 3 2 + 4 7
Естетика I 3 4 + 2 7
Теорија сазнања I 3 2 + 4 7
Естетика II 4 4 + 2 7
Теорија сазнања II 4 2 + 4 7
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 2 + 2 8
Француски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Немачки језик 2 3, 4 2 + 2 8
Руски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Италијански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Шпански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Изборни нефилозофски (10 ЕСПБ)
Грчки језик 3, 4 2 + 2 10
Латински језик 3, 4 2 + 2 10
Општа психологија са психологијом личности 3, 4 2 + 2 10
Физика 3, 4 2 + 2 10
Математика 3, 4 2 + 2 10
Историја 3, 4 2 + 2 10
Социологија 3, 4 2 + 2 10
Историја уметности 3, 4 2 + 2 10
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Општа методологија I 5 2 + 4 6
Историја филозофије IIIa (Филозофија XIX века - I део) 5 2 + 4 7
Филозофија политике 5 2 + 2 5
Општа методологија II 6 2 + 4 6
Историја филозофије IIIb (Филозофија XIX века - II део) 6 2 + 4 7
Филозофија језика 6 2 + 2 5
Етика 5, 6 2 + 4 14
Изборни филозофски III (5 ЕСПБ)
Ранохришћанска и средњовековна филозофија 5 2 + 2 5
Ренесансна филозофија 5 2 + 2 5
Филозофија и књижевност 5 2 + 2 5
Декартова филозофија 5 2 + 2 5
Кантова филозофија 5 2 + 2 5
Хјумова филозофија 5 2 + 2 5
Модерна филозофија 5 2 + 2 5
Изборни филозофски IV (5 ЕСПБ)
Примењена етика 6 2 + 2 5
Филозофија права 6 2 + 2 5
Савремене теорије правде 6 2 + 2 5
Наука и рационалност 6 2 + 2 5
Теорија делања 6 2 + 2 5
Теорија рационалног избора 6 2 + 2 5
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Историја филозофије IVa (Савремена аналитичка филозофија) 7 4 + 2 7
Филозофија науке 7 4 + 2 7
Филозофија духа 7 2 + 4 7
Историја филозофије IVb (Савремена континентална филозофија) 8 2 + 4 7
Изборни филозофски V (6 ЕСПБ)
Критичка теорија друштва 7 2 + 4 6
Француски структурализам и постструктурализам 7 2 + 4 6
Логички емпиризам 7 2 + 4 6
Прагматизам и постпрагматизам 7 2 + 4 6
Витгенштајнова филозофија 7 2 + 4 6
Квајнова филозофија 7 2 + 4 6
Хегелова филозофија 7 2 + 4 6
Правци савремене филозофије 7 2 + 4 6
Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 7 2 + 2 + 2* 9
Изборни филозофски VI (6 ЕСПБ)
Проблеми савремене естетике 8 2 + 4 6
Филозофија језика и метафизика 8 2 + 4 6
Филозофија математике 8 2 + 4 6
Савремена питања филозофије политике 8 2 + 4 6
Метафизика 8 2 + 4 6
Савремене етичке теорије 8 2 + 4 6
Проблеми савремене филозофије 8 2 + 4 6
Поједине теме из филозофије науке 8 2 + 4 6
Методика наставе филозофије 8 2 + 2 6
Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2 8 2 + 2 + 2* 9
Завршни семинар 8 2 + 4 6
Завршни рад 8 0 + 8 14
Додатне информације:
Завршни рад
-рад из једног од обавезних или изборних филозофских предмета
-одбрана завршног рада
Изборни предмети
Студенти су обавезни да се определе за један од понуђених предмета у оквиру сваког изборног предмета.
Изборна група предмета која не улази у систем од 240 ЕСПБ бодова
Студентима се препоручује да се определе за изборну групу педагошких предмета уколико, после студија филозофије, желе да раде у настави у школама.
Након завршене друге године студенти се могу определити за Студије британске културе или други страни језик у оквиру изборне групе предмета на Катедри за стране језике.
* Предмети Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2 имају и практични део.

↑↑↑