Филозофија

Докторске студије филозофије (2009/2010)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - филозофија
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области филозофије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за филозофију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ докторских студија филозофије јесте оспособљавање за теоријски, истраживачки и практични рад у области филозофије, за праћење савремених токова и критичко сагледавање промена у теорији и пракси филозофије, компетентно процењивање њихових ефеката и значаја за развој филозофске делатности и стицање највишег степена академског образовања – научног назива доктора наука у области филозофије. Циљеви докторских студија филозофије су: * стицање темељног знања из основних области филозофије; * оспособљеност за самостално организовање и остваривање истраживачког рада у области филозофије, као и за самосталан истраживачки рад у другим сродним научним областима; * развијање креативне способности и оспособљавање за самостално решавање теоријских и практичних проблема у области филозофије; * развијање истраживачке радозналости, научне отворености, критичког става према теоријским увидима и истраживачким резултатима, развијање спремности за сталним; преиспитивањем могућности и домета филозофије и њеног научног саморазумевoња, као и упорности у трагању за истином; * оспособљавање за укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте; * развијање академских и професионалних вештина неопходних за развој и популаризацију филозофије.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Програм се одвија кроз изучавање низа специфичних теоријских, методолошких и практичних филозофских проблема и приступа, заступљених како у традиционалној тако и у савременој филозофији. Програм обухвата 5 позиција изборних предмета који се реализују у првом, другом и трећем семестру, студијски истраживачки рад од трећег до шестог семестра и израду докторске дисертације. Студијски програм докторских студија филозофије структуиран је тако да студент током сваког од прва три семестра похађа наставу из изборних предмета. На почетку студија, у зависности од интересовања, студент се опредељује које ће предмете похађати (у првом и другом семестру бира један предмет од 20 ЕСПБ и један предмет од 10 ЕСПБ, а у трећем семестру се опредељује за један предмет од 20 ЕСПБ и самостални истраживачки рад. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета са других студијских група Филозофског факултета или других факултета, уз претходну сагласност ментора. Четврти, пети и шести семестар намењени су изради докторске дисертације. Наставна активност студента изражена кроз часове студијског истраживачког рада (СИР) подразумева редовне консултације са ментором, током које се студент оспособљава за примену стечених знања и методолошких вештина у самосталном научно-истраживачком раду, успешно решавање уочених и дефинисаних научних проблема, самостално писање научних чланака и израду докторске дисертације. Начин извођења студија – бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом преноса бодова: Зависно од броја часова предавања, обима литературе и других наставних активности, број ЕСПБ по предмету је 10 или 20. Три изборна предмета носе по 20 ЕСПБ (у првом, другом и трећем семестру), а два изборна предмета која се реализују у првом и другом семестру по 10 ЕСПБ. Студијски истрaживачки рад у функцији израде тезе укупно 40 ЕСПБ, а сама израда и одбрана докторске дисертације 60 ЕСПБ. Изборни предмети на првој години докторских студија: Филозофија и посебне науке, Морална епистемологија, Дух, језик и сазнање, Историја етике, Дефинисање и тумачење уметничког дела, Естетички квалитети и естетичка вредност, Историја филозофских идеја, Филозофска логика и језик, Општа методологија, Једна област примењене етике, Рационалност и демократија, Традиционална и савремена метафизика, Супструктуралне логике, Нормативна етике, Филозофија науке, Филозофска логика и сазнање, Херменеутичка естетика, Филозофија и психоанализа. Изборни предмети на другој години докторских студија: Мета-етика, Теорија дедукције, Филозофија духа. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Завршавањем докторских студија из филозофије, кандидати ће стећи темељно знање из основних области филозофије и, одбраном докторског рада, добити диплому доктора филозофије. Они ће тако бити оспособљени за самосталан истраживачки рад у области филозофије, али и за самосталан рад у другим сродним научним областима, као и у другим делатностима (рад у одговарајућим научним институтима, школама, култури, администрацији, издаваштву, итд.)
ПРВА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Изборна листа предмета од 20 ЕСПБ (40 ЕСПБ)
Морална епистемологија 1 10 + 0 20
Одабране теме из античке филозофије 1 10 + 0 20
Одабране теме из средњовековне филозофије 1 10 + 0 20
Филозофија и посебне науке 1 10 + 0 20
Дух, језик и сазнање 2 10 + 0 20
Историја етике 2 10 + 0 20
Изборна листа предмета од 10 ЕСПБ (20 ЕСПБ)
Дефинисање и тумачење уметничког дела 1 5 + 0 10
Естетички квалитети и естетичка вредност 1 5 + 0 10
Историја филозофских идеја 1 5 + 0 10
Филозофија логике I 1 5 + 0 10
Филозофија научног истраживања 1 5 + 0 10
Рационалност и демократија 1 5 + 0 10
Филозофска логика и језик 1 5 + 0 10
Једна област примењене етике 2 5 + 0 10
Традиционална и савремена метафизика 2 5 + 0 10
Филозофија и психоанализа 2 5 + 0 10
Филозофија науке 2 5 + 0 10
Филозофска логика и сазнање 2 5 + 0 10
Херменеутичка естетика 2 5 + 0 10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Изборна листа предмета од 20 ЕСПБ (20 ЕСПБ)
Теорија дедукције 3 10 + 0 20
Филозофија духа 3 10 + 0 20
Филозофија логике II 3 5 + 0 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 3, 4 0 + 20 20
Израда дисертације 4 0 + 0 20
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 5, 6 0 + 20 20
Израда дисертације 5, 6 0 + 0 40

 

↑↑↑