Филозофија

Основне академске студије филозофије (2009/2010)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани филозоф
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Прелазак се остварује у складу са одредбама Статута Факултета. Студент треба да има одговарајући број положених испита који одговарају испитима овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСПБ бодова, или да положи недостајуће испите за упис у одређену годину студија.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент бира предмете из других студијских програма у складу са одредбама Правилника о изборним предметима Факултета.
Циљ: Основне академске студије филозофије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештина неопходних за професионални рад филозофа у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија филозофије су: * стицање темељних знања из историје филозофије, логике, методологије, епистемологије, етике и естетике; * упознавање основних појмова, проблема, метода, теорија и традиција филозофије; * стицање способности самосталног постављања и анализе филозофских аргумената и проблема; * оспособљавање да се филозофски увиди доводе у везу са контекстима и проблемима индивидуалне и друштвене праксе; * упознавање са актуелним тенденцијама, различитим правцима и струјањима у филозофији; * развијање академских и професионалних вештина студената неопходних за студирање, професионално деловање и континуирано стручно усавршавање.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем. Студијски програм основних академских студија филозофије је структуиран тако да студент током осам семестара похађа наставу из следећих обавезних научно-стручних предмета (Историја филозофије 1а, Историја филозофије 1б, Логика, Историја филозофије 2а, Историја филозофије 2б, Историја филозофије 3а, Историја филозофије 3б, Историја филозофије 4а, Историја филозофије 4б), теоријско-методолошких предмета (Увод у филозофију и критичко мишљење, Теорија сазнања 1, Теорија сазнања 2, Општа методологија 1, Општа методологија 2). У студијски програм основних академских студија филозофије уврштени су су и академско-општеобразовни предмети груписани на три изборне позиције: Страни језик 1, Страни језик 2 и Изборни нефилозофски предмет у трајању по два семестра. Студијски програм у сваком семестру предвиђа опредељивање студената за један изборни предмет из категорије стручно-апликативних предмета. У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија Основне академске студије филозофије трају четири школске године, односно осам семестара. Бодовна вредност предмета исказана у складу са европским системом преноса бодова Број бодова додељених предметима креће се од 5 до 14 ЕСПБ, у зависности од процене оптерећења студената током савлађивања градива из одговарајућег предмета, као и фонда часова и трајања у семестрима. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ бодовима Израда и одбрана завршног рада: 14 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета Предуслови за упис појединих предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Студенти ће по завршетку основних студија стећи темељно знање из историје филозофије, логике, методологије, епистемологије, етике и естетике. Широко познавање историје филозофије даје образовање највишег квалитета, али то знање ће бити додатно појачано логичко-методолошким делом курикулума, што ће свршеним студентима основних студија омогућити лако сналажење у разним областима филозофије науке. Трећи део курикулума су теорије вредности (етика, естетика, филозофија политике и права, итд.) које ће омогућити добро сналажење у разним областима живота у којима се захтева добра вредносна оријентација.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Историја филозофије Ia (Античка филозофија - I део) 1 2 + 4 7
Увод у филозофију и критичко мишљење 1 2 + 2 7
Логика 1, 2 2 + 4 14
Историја филозофије Iб (Античка филозофија - II део) 2 4 + 2 7
Увод у етику 2 2 + 2 7
Изборни филозофски 1 (6 ЕСПБ)
Пресократска филозофија 1 2 + 2 6
Увод у метафизику 1 2 + 2 6
Увод у филозофију религије 1 2 + 2 6
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Изборни филозофски 2 (6 ЕСПБ)
Увод у проблеме политике 2 2 + 2 6
Хеленистичка филозофија (Антички скептицизам) 2 2 + 2 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Естетика I 3 4 + 2 7
Историја филозофије IIa (Средњовековна и модерна филозофија) 3 2 + 4 7
Теорија сазнања I 3 2 + 4 7
Естетика II 4 4 + 2 7
Историја филозофије IIб (Модерна филозофија) 4 2 + 4 7
Теорија сазнања II 4 2 + 4 7
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Изборни нефилозофски (10 ЕСПБ)
Психологија за наставнике 3 2 + 2 6
Увод у социологију 1 3 2 + 2 5
Математика 3, 4 2 + 2 10
Општа психологија са психологијом личности 3, 4 2 + 2 10
Основе педагогије са дидактиком 4 2 + 2 6
Увод у социологију 2 4 2 + 2 5
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Историја филозофије IIIa (Филозофија XIX века - I део) 5 2 + 2 7
Увод у филозофију науке 5 2 + 2 6
Филозофија политике 5 2 + 2 5
Етика 5, 6 2 + 2 14
Историја филозофије IIIб (Филозофија XIX века - II део) 6 2 + 2 7
Филозофија наука I 6 2 + 2 6
Филозофија језика 6 2 + 2 5
Изборни филозофски 3 (5 ЕСПБ)
Дедуктивне структуре 5 2 + 2 5
Декартова филозофија 5 2 + 2 5
Кантова филозофија 5 2 + 2 5
Модерна филозофија 5 2 + 2 5
Ранохришћанска и средњовековна филозофија 5 2 + 2 5
Ренесансна филозофија 5 2 + 2 5
Филозофија и књижевност 5 2 + 2 5
Филозофија простора 5 2 + 2 5
Хјумова филозофија 5 2 + 2 5
Изборни филозофски 4 (5 ЕСПБ)
Наука и рационалност 6 2 + 2 5
Примењена етика 6 2 + 2 5
Савремене теорије правде 6 2 + 2 5
Теорија делања 6 2 + 2 5
Теорија рационалног избора 6 2 + 2 5
Филозофија права 6 2 + 2 5
Филозофија психоанализе 6 2 + 2 5
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Историја филозофије IVa (Савремена аналитичка филозофија) 7 4 + 2 7
Филозофија духа 7 2 + 2 7
Филозофија наука II 7 4 + 2 7
Дипломски курс 8 2 + 0 6
Историја филозофије IVб (Савремена континентална филозофија) 8 4 + 2 7
Изборни филозофски 5 (6 ЕСПБ)
Квајнова филозофија 7 2 + 2 6
Критичка теорија друштва 7 2 + 2 6
Логички емпиризам 7 2 + 2 6
Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 7 2 + 2 + 2* 9
Правци савремене филозофије 7 2 + 2 6
Прагматизам и постпрагматизам 7 2 + 2 6
Француски структурализам и постструктурализам 7 2 + 2 6
Хајдегерова филозофија 7 2 + 2 6
Хегелова филозофија 7 2 + 2 6
Изборни филозофски 6 (6 ЕСПБ)
Витгенштајнова филозофија 8 2 + 2 6
Метафизика 8 2 + 2 6
Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2 8 2 + 2 + 2* 9
Наставничка пракса 8 0 + 0 6
Поједине теме из филозофије науке 8 2 + 2 6
Проблеми савремене естетике 8 2 + 2 6
Проблеми савремене филозофије 8 2 + 2 6
Савремена питања филозофије политике 8 2 + 2 6
Савремене етичке теорије 8 2 + 2 6
Филозофија језика и метафизика 8 2 + 2 6
Филозофија математике 8 2 + 2 6
Завршни рад 8 0 + 0 14

 * Предмети Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2 имају и практични део.

↑↑↑