Филозофија

Докторске студије филозофије (2007)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - филозофија
Услови уписа: Услови утврђени статутом Универзитета и Факултета
Начин избора предмета из других студијских програма: Докторанди могу изабрати изборне предмете са других одељења Филозофског факултета или других факултета уз сагласност ментора.
Циљ: Циљ докторских студија филозофије јесте оспособљавање за теоријски, истраживачки и практични рад у области филозофије, за праћење савремених токова и критичко сагледавање промена у теорији и пракси филозофије, компетентно процењивање њихових ефеката и значаја за развој филозофске делатности и стицање највишег степена академског образовања – научног назива доктора наука у области филозофије. Циљеви докторских студија филозофије су: * стицање темељног знања из основних области филозофије; * оспособљеност за самостално организовање и остваривање истраживачког рада у области филозофије, као и за самосталан истраживачки рад у другим сродним научним областима; * развијање креативне способности и оспособљавање за самостално решавање теоријских и практичних проблема у области филозофије; * развијање истраживачке радозналости, научне отворености, критичког става према теоријским увидима и истраживачким резултатима, развијање спремности за сталним; преиспитивањем могућности и домета филозофије и њеног научног саморазумевoња, као и упорности у трагању за истином; * оспособљавање за укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте; * развијање академских и професионалних вештина неопходних за развој и популаризацију филозофије.

Компетенције: Завршавањем докторских студија из филозофије, кандидати ће стећи темељно знање из основних области филозофије и, одбраном докторског рада, добити диплому доктора филозофије. Они ће тако бити оспособљени за самосталан истраживачки рад у области филозофије, али и за самосталан рад у другим сродним научним областима, као и у другим делатностима (рад у одговарајућим научним институтима, школама, култури, администрацији, издаваштву, итд.)
Студијски програм Сем П ЕСПБ
Изборни предмети
Студент обавезно бира бар два, а највише четири предмета са понуђене листе. За студенте филозофије предмети носе 20 ЕСПБ бодова због оптерећености курса прорадом релевантне литературе. За студенте докторских студија других одељења или других факултета предмети носе 10 ЕСПБ бодова јер студенти нису у обавези да раде прораду релевантне литературе.
Општа методологија 1/2/3 + 20
Филозофија духа 1/2/3 + 20
Теорија дедукције 1/2/3 + 20
Естетички квалитети и естетичка вредност 1/2/3 + 20
Дефинисање и тумачење уметничког дела 1/2/3 + 20
Метаетика 1/2/3 + 20
Нормативна етика 1/2/3 + 20
Дух, језик и сазнање 1/2/3 + 20
Традиционална и савремена метафизика 1/2/3 + 20
Филозофска логика и сазнање 1/2/3 + 20
Филозофска логика и језик 1/2/3 + 20
Једна област примењене етике 1/2/3 + 20
Историја етике 1/2/3 + 20
Морална епистемологија 1/2/3 + 20
Филозофија науке 1/2/3 + 20
Супструктуралне логике 1/2/3 + 20
Историја филозофских идеја 1/2/3 + 20
Филозофија и посебне науке 1/2/3 + 20
Рационалност и демократија 1/2/3 + 20
Одабране теме из античке филозофије 1 10 + 0 20
Одабране теме из средњовековне филозофије 1 10 + 0 20
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3 0 + 0 10
Израда докторске дисертације 1 4 0 + 0 30
Израда докторске дисертације 2 5 0 + 0 30
Финална израда и предаја докторске дисертације 6 0 + 0 15
Одбрана докторске дисертације 6 0 + 0 15

 

↑↑↑