Филозофија

Мастер академске студије филозофије (2009/2010)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер филозоф
Услови уписа: завршене основне академске студије филозофије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије филозофије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма мастер академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за филозофију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: У договору са ментором студент може изабрати предмете из других студијских програма, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Мастер академске студије филозофије усмерене су на развијање општих и специфичних знања и вештина за самостално oбављање посла филозофа и оспособљавање за истраживачки рад у области филозофије. Циљеви мастер академских студија филозофије су: * стицање темељних знања из свих области филозофије; * широко упознавање са историјом филозофије; * темељно упознавање логике и методологије; * оспособљавање за прецизно и лако сналажење у разним сферама знања; * упознавање са свим релеватним теоријама вредности: етика, естетика, филозофија политике и права, филозофија културе, филозофија религије; * оспособљавање за квалитетан приступ свим областима живота које захтевају добро познавање људских вредности и вредносних оријентација; * упознавање са савременим тенденцијама у развоју филозофских идеја; * oспособљавање за практичну примену стечених знања; * развијање креативних способности, академских и професионалних вештина неопходних за професионално деловање и даље усавршавање.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм мастер академских студија филозофије структуриран је тако да током два семестра студент похађа три једносеместрална предмета. Изборни предмети су груписани у четири изборне позиције, односно четири предмета имају статус тзв. Главних предмета, у зависности од интересовања студената за различите области (историја филозофије, логика и методологија, етика и естетика). (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета из других студијских програма мастер академских студија са других одељења Филозофског факултета или других факултета, уз претходну сагласност ментора. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Предавања, вежбе и консултативна настава у току 2 семестра. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Eвропским системом преноса бодова. Сви предмети носе 10 ЕСПБ. Студент је у обавези да положи 3 предмета и стекне 30 ЕСПБ. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ: За израду и одбрану завршног рада предвиђено је 30 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Студенти ће по завршетку мастер академских студија стећи широко и темељно знање из свих кључних области филозофије. Широко познавање историје филозофије даје образовање највишег квалитета, темељно познавање логике и методологије, пре свега методологије наука, омогућава лако и прецизно сналажење у разним сферама знања, док упознавање са свим релевантним теоријама вредности (етика, естетика, филозофија политике и права, филозофија културе, филозофија религије, итд.) треба да омогући квалитетан приступ вредностима и оним областима живота који захтевају добро познавање људских вредности и вредносних оријентација.
↑↑↑