Археологија

Античка епиграфика
Предавачи: др Светлана Ломаванредни професор у пензији
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: Појам античке епиграфике. Предмет, историјат и значај епиграфике као науке. Епиграфске публикације. Форма и садржај натписа. Однос епиграфике према другим научним дисциплинама (историја, археологија, филологија, право, палеографија итд.). Упознавање са главним категоријама натписа и принципима њиховог издавања. Читање и тумачење одабраних текстова.
Циљ изучавања предмета: Савладавање основних принципа издавања натписа. Студенти се оспособљавају за читање, реституцију и тумачење епиграфских текстова.
Предуслови за полагање: Положен испит из латинског језика и елементарно познавање грчког језика. Положен испит из историје Рима. Пасивно знање енглеског језика, евентуално француског,немачког, италијанског.
Облици наставе: Комбинација предавања и вежби.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, учествовање у раду на часу, писмена вежба на крају сваког семестра.
Постојећи курсеви:
↑↑↑