Археологија

Студије материјалне културе палеолитa, мезолитa и неолитa
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Садржај предмета: На курсу ће бити представљени основни принципи, методи и технике анализе археолошког материјала из палеолита, мезолита и неолита. Након упознавања са теоријским и методолошким аспектима обраде материјала, полазници ће, кроз практичан рад и писање семинарског рада моћи да савладају све етапе у анализи, презентацији и интерпретацији покретних археолошких налаза из најранијих праисторијских периода.
Циљ изучавања предмета: а) Стицање теоријских и практичних знања која омогућавају анализу археолошког материјала из раних праисторијских периода (палеолит, мезолит, неолит) б) Развијање смисла за интердисциплинарна истраживања в) Овладавање литературом и подацима из литературе. г) Овладавање техником писања научног рада д) Учешће у дискусијама о појединим питањима
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Предавања, семинари, вежбе.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, презентација рада на часу, израда семинарског рада.
Постојећи курсеви:
↑↑↑