Археологија

Курс:
Друштвени аспекти културних промена у раној праисторији (докт.)
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Курс се бави питањима друштвене и културне интеграције и друштвеним вредностима у раној праисторији. Биће размотрен низ питања: а) друштвене основе палеолитске уметности, б) друштвени аспекти културних промена на прелазу са средњег на горњи палеолит, в) друштвени фактори који су пратили прелаз са мезолита на неолит и г) друштвене и културне трансформације у неолиту.
Циљ изучавања курса: Сагледавање улоге друштвених фактора који су утицали на културне промене у раној праисторији.
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Предавања, семинари.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J. Cauvin 2000. The Birth of Gods and the Origins of Agriculture, Cambridge University Press, Cambridge
C. Gamble 1999. The Palaeolithic Societies of Europe, Cambridge University Press, Cambridge
J. Kuijt (ed.) 2000. Life in Neolithic Farming Communities - Social Organization, Identity and Differentiation, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
T. D. Price, J. A. Brown (eds.) 1985. Prehistoric Hunter-Gatherer – The Emergence of Cultural Complexity, Academic Press, Orlando
M. Zvelebil M. (ed.) 1986. Hunters in Transition - Mesolithic Societies of Temperate Eurasia and their Transition to Farming, Cambridge University Press, Cambridge
↑↑↑