Археологија

Курс:
Археологија насеља и утврђења у пуном и позном средњем веку (осн.)
Предавачи: др Дејан Радичевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Предавања о расположивој грађи са појединих налазишта, њихово рашчлањивање и тумачење; вежбе из методологије њиховог истраживања и документовања; повезивање са теренским радом.
Циљ изучавања курса: Стицање знања потребног за истраживање градова – утврђења и насеља на територији Србије и околних области од 9./10. до краја 17. столећа.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања по два часа недељно током семестра.
План курса:

1. недеља
предавање - Насеља и утврђења 9-11. века у српском Подунављу
Литература: М.Јанковић, Средњовековно насеље на Великом Градцу у 10 -11. веку, Београд 1981. Ђ.Јанковић, Словенски град у: Гамзиград, касноантички царски дворац, каталог изложбе, Београд 1983, 142-160.

2. недеља
предавање - Градина на Јелици и Градина у Врсеницама
Литература: М. Милинковић, Градина на Јелици. Рановизантијски град и средњовековно насеље, Београд 2010, 203-206. M. Popović-V. Bikić, Vrsenice, Kasnoantičko i srpsko ranosrednjovekovno utvrđenje, Beograd 2009.

3. недеља
предавање - Градина изнад Пазаришта
Литература: M.Popović, Tvrđava Ras, Beograd 1999.

4. недеља
предавање - Мачванска Митровица.
Литература: Д. Минић, Средњовековно насеље у Мачванској Митровици, Sirmium 11, Београд 1980.

5. недеља
предавање - Београд и Браничево – утврђења комнинске епохе
Литература: M. Поповић, Београдска тврђава, друго допуњено издање, Београд 2006, 55-72. М.Поповић – В.Иванишевић, Град Браничево у средњем веку, Старинар 39, Београд 1988, 125-179.

6. недеља
предавање - Маглич
Литература: М.Поповић, Маглички замак, Београд 2012.

7. недеља
предавање - Ново Брдо
Литература: В. Јовановић, Ново Брдо средњовековни град, у Ново Брдо, Београд 2004, 10-161.

8. недеља
предавање - Крушевац и Сталаћ
Литература: М. Поповић, Утврђења Моравске Србије, у Свети кнез Лазар, Споменица о шестој стогодишњици косовског боја 1389-1989, Београд 1989, 71-87. Д. Минић и О. Вукадин, Средњовековни Сталаћ, Београд 2007.

9. недеља
предавање - Београд
Литература: M. Поповић, Београдска тврђава, друго допуњено издање, Београд 2006, 73-164.

10. недеља
предавање - Смедерево
Литература: М. Цуњак, Смедеревска тврђава, новија истраживања, друго допуњено издање, Смедерево 2011, 7-109.

11. недеља
предавање - Трговиште и приморски градови средњовековне Србије
Литература: Г.Милошевић, Становање у средњовековној Србији, Београд 1997, 87-102.

12. недеља
предавање - Утврђења 12-15.века на територији Војводине
Литература: D. Radičević, Medieval fortifications in Dupljaja and Grebenac, PROCEEDINGS of the Regional Conference „Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: Curent State and Long Term Strategy“, Vršac, Serbia, 17–19 Novembar 2011, ed. Ivana Pantović, Vršac 2012, 85-88, 218. Ш. Нађ, Тврђава Бач, Рад војвођанских музеја 10, Нови Сад 1961, 89-113. М. Брмболић, Вршачки замак, Београд 2009, 11-114.
↑↑↑