Археологија

Курс:
Хералдика (осн.)
У оквиру предмета: Хералдика
Предавачи: др Александар Палавестраредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Изборни курс Хералдика намењен је студентима IV године археологије, као и студентима историје и историје уметности. Такође, може бити занимљив и користан студентима Академије за примењену и ликовну уметност. Хералдика је наука о грбовима и уметност обликовања грбовних слика. Настала је у западној Европи стицајем неколико потреба: а) распознавана ратника и учесника на турнима; б) ликовно симболичке идентификације феудалних породица и појединаца на штитовима, оружју одећи итд; истицања имовинско правних односа. Средњовековна Србија, под византијским утицајем, развила је хералдику тек од XIV века. Доласком Турака хералдика у Србији се, углавном, гаси. Обнављају је фиктивни (илирски) грбовници од краја XVI века, а после ослобађања од Турака добија званичну санкцију (XIX век).
Циљ изучавања курса: Упознавање студената археологије, историје и историје уметности с хералдиком као помоћном археолошком и историјском дисциплином, њеном историјом, правилима, као и националном и интернационалном хералдиком.
Предуслови за полагање: Неопходно је знање енглеског језика.
Облици наставе: Два часа предавања недељно уз power point презентације.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцењиваће се рад у току семестра, активност на часовима, а предвиђен је и тест на крају семестра.
План курса:

1. недеља
предавање - Општа хералдика
Шта је хералдика? Хералдика пре хералдике. Настанак хералдике и красташки ратови. Херолди.

2. недеља
предавање - Основни елементи грбова
Штит, кацига, челенка. Боје, метали и крзна. Поделе штита. Основни мотиви. Круне и коронети. Хералдичке параферналије. Заставе.

3. недеља
предавање - Хералдичка правила
Блазонирање, хералдичка терминологија и правила.

4. недеља
предавање - Армигери
Лична, породична, владарска, државна, црквена, територијална и корпоративна хералдика.

5. недеља
предавање - Српска средњовековна хералдика
Извори за српску средњовековну хералдику (печати, новац, накит, сликарство и пластика, текстил, портолани и грбовници). Византијска хералдика? Мотиви.

6. недеља
предавање - Двоглави орао
Двоглави орао. Хералдика Немањића. Средњовековне представе двоглавог орла. Оријент, Медитеран, Визанитија и Србија. Новац, накит, печати, итд. Лазаревићи, Котроманићи, Бранковићи, Црнојевићи. Српски орао у западним изворима.

7. недеља
предавање - Крст и оцила
Порекло мотива крста с оцилима. Слова или оцила? Византија и средњовековна Србија. Рецепција крста и оцила на Западу. Династије и високо племство. Мрњавчевићи, Котроманићи, Бранковићи, Балшићи, Црнојевићи, Косаче, Јабланићи.

8. недеља
предавање - Извори „илирске” хералдике
Старији извори за династичке грбове из илирске хералдике: печати, новац, споменици, документи, текстил. Прави и лажни наследници и њихова хералдика.

9. недеља
предавање - Грбовници и „илирска” хералдика
Грб цара Душана и Уроша из илирских грбовника. Ред светог Стефана (из других грбовника). Грбови српских и »словинских« земаља: Рашка, Босна, Македонија, Примордија итд. Стематографије: Витезовић, Жефаровић. Прича о вепровој глави. Старовлашки орао се надмеће с двоглавим.

10. недеља
предавање - Плодови „илирске” хералдике
Илирска хералдика као извор обновљену српску, територијалну и породичну хералдику. Српски грбови ван Србије: Венеција, Аустрија, Мађарска, Русија. Војничко (и поморско) племство и њихови грбови. Деривати илирске хералдике у територијалној и корпоративној хералдици јужнословенских земаља.

11. недеља
предавање - Црквена хералдика
Опште одлике еклезијастичке хералдике. Наслеђе средњег века и «илирске херладике». Крст и оцила у хералдици Српске православне цркве. Орао, Црква и наслеђе светородне династије.

12. недеља
предавање - Хералдика обновљене Србије и Црне Горе
Територијална хералдика. Крст и оцила у илирској хералдици: грб Србије. Стематографија. Устаничке заставе и печати. Први грб обновљене Србије. Бели орао у Стематографијама. Двоглави орао у I и II српском устанку. Дискретни орао Кнежевине Србије. Орао у народној уметности Срба.

13. недеља
предавање - На орловим грудима
Грб Краљевине Србије, Краљевине СХС и Југославије. Орао у рату и избеглиштву. СР Југославија и Србија и Црна Гора.

14. недеља
предавање - Провера знања

15. недеља
предавање - Завршна разматрања и дискусија.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Драгомир Ацовић, Хералдика и Срби, Београд, 2008 (стр. 13-216; 564-675)
Александар Палавестра, Илирски грбовници и други хералдички радови, Београд 2010. (стр.53-110)
Д. Спасић, А. Палавестра, Д. Мрђеновић, Родословне таблице и грбови српских династија и властеле, Београд 1991. (друго издање - текстови о грбовима).
Александар Соловјев, Историја српског грба и други хералдички радови, приредио и коментаре написао Александар Палавестра, Београд 2000. (стр 21-119)
А. Ивић, Стари српски печати и грбови, Нови Сад 1910.
P. Anđelić, Srednjovjekovni pečati iz Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1971.
Општа допунска литература
Драгомир Ацовић, Хералдика и Срби, Београд, 2008.
O. Neubecker, Heraldry, Sources, Symbols and Meaninig, London 1988.
Stephen Slater, The Illustrated Book of Heraldry, London 2006.
C. Fox Davies, A complete Guide to Heraldry, London 1985.
С. Новаковић, Хералдички обичаји у Срба у примени и књижевности, Историја и традиција. Београд 1982.
С. Ћирковић, Допуне и објашњења, у Стојан Новаковић, Историја и традиција, Београд 1982.
М. Поповић, Хералдички симболи на београдским јавним здањима, Београд 1997.
↑↑↑