Археологија

Курс:
Античка епиграфика-општи курс
У оквиру предмета: Античка епиграфика
Предавачи: др Светлана Ломаванредни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Појам античке епиграфике. Латинска епиграфика. Предмет, историјат и значај епиграфике као науке. Епиграфске публикације. Форма и садржај латинских натписа. Однос епиграфике према другим научним дисциплинама (историја, археологија, филологија, право, палеографија итд.). Упознавање са главним категоријама латинских натписа и принципима њиховог издавања. Читање и тумачење одабраних текстова.
Циљ изучавања курса: Студенти треба да стекну основна знања иѕ латинске епиграфике: да могу препознати тип споменика, категорију натписа, врсту писма; да науче основне скраћенице и сигле; да могу прочитати и превести натпис. Коначни циљ је да на конкретном примеру покажу да су савладали принципе издавања епиграфског текста (разрешење скраћеница, реституција оштећеног текста), да текст преведу и дају коментар његовог садржаја. Предвиђена је и посета лапидарију београдског Народног музеја да би се студенти упознали са практичном страном епиграфског метода.
Предуслови за полагање: Положен испит из латинског језика. Положен испит из историје Рима. Пасивно знање енглеског језика, евентуално француског,немачког, италијанског.
Облици наставе: Комбинација предавања и вежби.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе и учествовање у раду на часу, писмена вежба на крају сваког семестра.
Начин оцењивања рада и резултата: Писмена вежба на крају сваког семестра.
План курса:

1. недеља
вежбе - Предмет, историјат и значај епиграфике
Епиграфска култура: монументални латински натписи као културно-историјски феномен. Предмет латинске епиграфике. Историјат науке и епиграфски метод. Корпуси натписа, епиграфске збирке и серије. Натписи као историјски извор.

2. недеља
вежбе - Облици писма и категорије натписа
Латински алфабет и врсте писма. Категорије натписа: натписи на монументалним споменицима (tituli), документи (acta), разноврсни текстови писани на тврдом материјалу (глина,опеке,метал,зид,воштане таблице; ostraca, instrumentum domesticum). Уређење текста на монументалним каменим споменицима, скраћенице, сигле.

3. недеља
вежбе - Елементи заједнички различитим категоријама натписа (I): именска формула.
Именска формула као одредница друштвеног статуса: cives Romani, peregrini, liberti, servi. Номенклатура римских грађана: tria nomina, филијација,tribus, origo. Датирање натписа према именској формули.

4. недеља
вежбе - Вотивни натписи. Основни принципи издавања текста
Разрешење скраћеница и сигли; лигатуре; реституција оштећеног текста. Вежбање на примерима најједноставнијих вотивних натписа.

5. недеља
вежбе - Епитафи
Именска формула жена. Типови римских надгробних споменика. Формулар најједноставнијих надгробних натписа.

6. недеља
вежбе - Номенклатура и правни статус
Наслеђивање имена (легитимна и ванбрачна деца). Адопција. Полионимија. Романизација именске формуле.

7. недеља
вежбе - Servi et liberti. Familia Caesaris.
Именска формула робова и ослобођеника. Патронат. Место робова и ослобођеника у друштвеној хијерархији.

8. недеља
вежбе - Легионари
Војска у провинцијама. Limes. Први гарнизон у Мезији. Легијски логори и дедуктивне колоније. Натписи на међашима (Далмација). Датирања натписа.

9. недеља
вежбе - Помоћне трупе (auxilia)
Примери са натписа из Горње Мезије: гарнизони у Равни и на Космају.

10. недеља
вежбе - Натпис у историјском контексту
Каријера Клаудија Максима из Филипа и Трајанови ратови против Децебала.

11. недеља
вежбе - Градови у провинцијама
Легални и административни статус насеља у провинцијама. Урбанизација на примеру горњомезијских градова: Scupi, Singidunum, Viminacium. Civitates peregrinae; vici; municipia, coloniae.

12. недеља
вежбе - Локална управа у градовима.
Читање и тумачење натписа из горњомезијских градова.

13. недеља
вежбе - Графити
Избор натписа из Помпеја.

14. недеља
вежбе - Писмена вежба.
Од студената се тражи да на основу фотографије једног од епиграфских споменика који су тумачени на протеклим часовима одреде тип споменика и врсту натписа, рестутуишу текст, преведу га и дају епиграфски, језички и садржински коментар.

15. недеља
вежбе - Разговор о резултатима.

16. недеља
вежбе - Елементи заједнички различитим категоријама натписа (II): ordo equester.
Улога витешког сталежа у војсци и државној управи у доба принципата. Ступњеви у витешкој каријери. Социјална покретљивост: центурионат као могући пут у витешки сталеж.

17. недеља
вежбе - Елементи заједнички различитим категоријама натписа (III): ordo senatorius.
Сенатори као владајући слој у држави. Почасни натписи са примерима сенаторске каријере.

18. недеља
вежбе - Locus virtutibus patefactus: примери мешовитих каријера.
Каријера Хелвија Пертинакса: од сина ослобођеника до римског цара.

19. недеља
вежбе - Титулатура римских царева.
Развој царске титулатуре од Августа до Севера. Грађевински натписи. Натпис на славолуку Септимија Севера на римском форуму. Damnatio memoriae.

20. недеља
вежбе - Миљокази.
Систем римских комуникација и итинерари. Via Egnatia. Царска титулатура на миљоказима.

21. недеља
вежбе - Римски цареви на Ђердапу.
Изградња римског пута кроз Ђердап и царске табуле.

22. недеља
вежбе - Царска породица
Династијска политика римских царева у натписима. Пример Августа и Септимија Севера.

23. недеља
вежбе - Натпис у археолошком контексту.
Praetorium у Келну.

24. недеља
вежбе - Acta 1.
Senatus consultum Claudianum (оratio Claudii) de iure honorum Gallis dando.

25. недеља
вежбе - Acta 2.
Diplomata militaria.

26. недеља
вежбе - Позноантичко доба: крај епиграфске културе.
Хришћанска и позноантичка епиграфика на примерима натписа из Илирика.

27. недеља
вежбе - Посета лапидарију.

28. недеља
вежбе - Писмена вежба.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Обавезна литература
R. Bloch, Latinska epigrafika, Beograd 1971.
П. Петровић, Палеографија латинских натписа у Горњој Мезији, Београд 1975.
The Oxford Classical Dictionary, Oxford 1996. [одредница: Epigraphy, Latin]
L.J.F. Keppie, Understanding Roman Inscriptions, London 2001.
IMS ( = Inscriptions de la Mésie Supérieure): M. Mirković / S. Dušanić, IMS I, Beograd 1976; P. Petrović, IMS IV, Beograd 1979; B. Dragojević-Josifovska, IMS VI, Beograd 1982; M. Mirković, IMS II, Beograd 1986; P. Petrović, IMS III/2, 1995.
ILIug = A. et J. Šašel, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMIII et MCMLXX repertae et editae sunt (= Situla 5, 1963; 19, 1978; 25, 1986).
Општа допунска литература
R. Cagnat, Cours d'épigraphie latine, Paris 1914.
I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, Milano 1968.
E. Meyer, Einführung in die lateinische Epigraphik, Darmstadt 1973.
G. Susini, The Roman Stonecutter, Oxford 1973.
A.E. and J.S. Gordon, Album of dated Latin Inscriptions, Berkeley 1958-1965.
ILS = H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin 1892-1916.
ILCV = E. Diel, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Berlin/Dublin/Zürich 1925-1967.
F. Bérard et alii, Guide de l'épigraphiste, Paris 2000.
↑↑↑