Археологија

Курс:
Грци и други - колонизација, хеленизација (осн.)
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: археолошки и писани извори о односима античких Грка са другим културама, представљени у оквиру савремених антрополошких теорија о разлици, «слици другога», интеркултурном саобраћају, «доминантним» и «пратећим» културама
Циљ изучавања курса: истраживање односа грчке културе и њој савремених; базично овладавање интердисциплинарним приступом изучавању античких култура
Предуслови за полагање: положени испити из обавезних курсева Класична археологија Грчке – Историја дисциплине и Класична археологиоја Грчке – хронологија и стил
Облици наставе: предавања, дискусије, семинарски рад
План курса:

1. недеља
предавање - Teorijski okvir: koncept etniciteta, slika drugoga
-

2. недеља
предавање - Teorijski okvir: kulturni kontakti i uticaji
-

3. недеља
предавање - Razmena kao kulturni fenomen
-

4. недеља
предавање - Kolonizacija kao kulturni fenomen
-

5. недеља
семинар - Egipćani
-

6. недеља
семинар - Persijanci
-

7. недеља
семинар - Skiti
-

8. недеља
семинар - Kelti
-

9. недеља
семинар - Makedonci
-

10. недеља
семинар - Rimljani
-

11. недеља
семинар - Helenizam
-

12. недеља
семинар - Mitovi o drugima: Argonauti, Amazonke
-

13. недеља
семинар - Zaključni seminar
-

14. недеља
- - priprema ispita
-

15. недеља
- - ispit
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Babić, S. (2003) Poglavarstvo i polis – Starije gvozdeno doba centralno Balkana i grčki svet, Beograd: Balkanološki intitut
• Babić, S. (2008) Grci i drugi – Antička percepcija i percepcija antike, Beograd: Klio, 39 – 48.
• Boardman, J. (1980) The Greeks Overseas – Their Early Colonies and Trade, London: Thames & Hudson
• Lucy, S. J. (2005) Ethnic and Cultural Identity, The Archaeology of Identity (M. Diaz-Andreu, S. Lucy, S. Babić, D. Edwards), London, New York: Routledge, 86 – 109.
↑↑↑