Археологија

Курс:
Археологија Палестине: епипалеолит - бронзано доба (осн.)
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Геофизичке особине и палеоеколошки услови на источном Леванту. Епипалеолит: комплекс ловаца-сакупљача. Седентаризам. Прекерамички неолит. Технолошке иновације, доместификација биљака и животиња. Формирање комплексних заједница. Керамички неолит. Култ, идеологија, симболизам. Халколит. Металургија, светилишта, трговина. Рана бронза I-IV: успон и колапс урбане културе.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања о културама Палестине, од почетка епипалеолита, ca. 18.000 г. п. н. е., до краја Ране бронзе IV, ca. 2000 г. п. н. е., уз развијање способности критичког преиспитивања података.
Предуслови за полагање: Без предуслова. Обавезна је израда теста - колоквијум, у 7 недељи курса.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2 часа недељно.
План курса:

1. недеља
предавање - Одлике рељефа, палеоклиматски и палеоеколошки услови. Хронолошка подела.
Географски оквир. Историјат рекогносцирања и ископавања. Еколошке нише. Палеоклиматске промене. Хронолошки след култура.

2. недеља
предавање - Епипалеолит југоисточног Леванта – Кебаран комплекс.
Дефиниција. Локалитети. Историјат истраживања. Економија. Геометријски Кебаран. Силексна индустрија.

3. недеља
предавање - Прва седентарна друштва - Натуфијен.
Историјат истраживања. Локалитети. Архитектура. Индустрија. Економија. Значај Натуфијена.

4. недеља
предавање - Прекерамички неолит А.
Терминологија. Историјат истраживања. Кхиамијан. Султанијан. Локалитети. Индустрија. Јерихонска кула. Економија неолита. Трговина.

5. недеља
предавање - Прекерамички неолит Б и Ц.
Тахунијан. Хијерархија локалитета. Архитектура. Индустрија. Пластика.

6. недеља
предавање - Керамички неолит: Јармукијен, Лодијен, Вади Раба.
Керамика као иновација. Локалитети. Индустрија. Фигуративна уметност. Економија. Сахрањивање.

7. недеља
предавање - Компаративно резимирање претходног, израда теста - колоквијум.
Најважнији закључци. Писање теста - колоквијум.

8. недеља
предавање - Халколит – регионалне карактеристике.
Хронологија. Географске и климатске специфичности. Локалитети. Индустрија. Економија.

9. недеља
предавање - Халколит – металургија.
Почеци металургије на Леванту. Налазишта руде. Проблем арсена. Локалитети. Остава из Нахал Мишмара. Инготи из Нахал Кане.

10. недеља
предавање - Халколит – светилишта, култ.
Религија халколита. Храмови. Фреске, пластика, осликавање облутака. Колапс халколитске културе.

11. недеља
предавање - Рана бронза I: нова културна стратегија.
Историјат истраживања. Порекло носилаца. Локалитети. Индустрија. Економија. Сахрањивање. Инострани контакти.

12. недеља
предавање - Рана бронза II и III: урбана култура.
Урбанизација. Најважнији урбани центри. Монументалне грађевине. Индустрија. Економија. Сахрањивање.

13. недеља
предавање - Рана бронза IV: колапс социо-економске структуре.
Насеља. Некрополе. Типови сахрањивања. Керамички репертоар. Уметничко занатство. Увод у Средњу бронзу.

14. недеља
предавање - Припрема за испит.
Закључна разматрања.

15. недеља
предавање - Испит
Полагање испита
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Mazar, A., 1990, Archaeology of the Land of the Bible 10.000-586 B.C.E. New York et al.: Doubleday [str. 35-173].
Valla, F. 1998 The First Settled Societies – Natufian (12.500 - 10.200 BP). Pp. 169-187 in The Archaeology of Society in the Holy Land, ed. T. E. Levy. London and Washington: Leicester University Pres
Banning, E. B. 1998 The Neolithic Period: Triumphs of Architecture, Agriculture and Art. Near Eastern Archaeology 61/4: 188-237.
Ben-Tor, A. ed. 1992 The Archaeology of Ancient Israel. New Haven and London: Yale University Press [str. 40-125].
Amiran, R. 1969 Ancient Pottery of the Holy Land. Jerusalem: Massada Press Ltd [str. 17-89].
Сава П. Тутунџић, 2007, Јужни Левант у халколитском периоду. Београд: Српско археолошко друштво.
Levy, T.E. 1986 The Chalcolithic Period. Biblical Archaeologist 49/2: 82-198.
Anđelković, B., 2002, Southern Canaan as an Egyptian Protodynastic Colony. Cahiers Caribéens d`Egyptologie 3-4: 75-92.
Stager, L. W., 1992, The Periodization of Palestine from Neolithic through Early Bronze Times. Pp. 22-41 in Chronologies in Old World Archaeology, ed. R.W.Ehrich. Chicago and London: UCP.
↑↑↑