Археологија

Курс:
Археологија Блиског истока: рана развојна динамика и теоријски концепти (мастер)
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Археологија друштва, политичка хронологија и рана културна динамика југоисточног Леванта у ширем окружењу. Чиниоци и процеси друштвене комплексности. Примењивост теоријских концепата и формирање модела. Интеракција човека и природног окружења. Могућности повезивања са другим дисциплинама.
Циљ изучавања курса: Стицање проширених знања о раној културној динамици Блиског истока у светлу археолошких налаза, теорија, хипотеза и модела. Сагледавање потенцијала укупног тумачења, уз компаративну анализу, синтетичку и критичку обраду података.
Предуслови за полагање: Претходно стечена диплома археолога.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2 часа недељно. Метод рада прилагођен групи, у зависности од броја кандидата и њихових посебних потреба.
План курса:

1. недеља
предавање - Рани истраживачи и структура истраживања.
Структура археолошких истраживања југоисточног Леванта. Археологија и друштво.

2. недеља
предавање - Културни диверзитет.
Друштвена организација и животне стратегије. Формирање институционалне комплексности. Демографски трендови. Регионализација.

3. недеља
предавање - Процеси промена.
Иновације и технологија. Специјализација. Ресурси. Рана економија. Менаџмент ризика.

4. недеља
предавање - Културни остаци и њихово тумачење
Насеља. Некрополе. Концептуалне и регионалне разлике. Функционална анализа.

5. недеља
предавање - Производна транзиција, метали и металургија.
Специјализована знања. Порекло руде. Археометалургија. Интерпретација и симболика металних налаза. Продукциони центри и социјални контекст.

6. недеља
предавање - Фунерарни, социјални и биоантрополошки аспекти.
Биофизичко-антрополошки пресек некропола. Фунерарна архитектура. Социјални аспекти. Семиотика гробних прилога.

7. недеља
предавање - Синтетичко резимирање претходног
Синтетичко и критичко резимирање претходног. Дискусија.

8. недеља
предавање - Веровања, идеологија, симболизам, митологија.
Могућности тумачења археолошког податка. Симболички садржај декоративних елемената. Сезонски ритуали. Церемонијални аспекти. Јавна светилишта.

9. недеља
предавање - Примењена уметност и њен употребни контекст.
Употребни vs. култних предмета. Персонализација.

10. недеља
предавање - Еволуција урбаног друштва.
Циклуси урбанизације. Студија урбаног искуства. Урбана археологија. Организација насеља.

11. недеља
предавање - Перцепција параметара културног развоја
Показатељи и фазе културног развоја. Културна динамика.

12. недеља
предавање - Експанзиона динамика и моделовање
Међуоднос културних система. Развојни модели.

13. недеља
предавање - Актуелна истраживања и теоријски концепти
Резултати нових и могући правци будућих истраживања. Теоријски концепти.

14. недеља
предавање - Припрема за испит
Закључна разматрања.

15. недеља
предавање - Испит
Полагање испита.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Daniel, G. E., 1976, Hundred and Fifty Years of Archaeology. Harvard: Harvard University Press.
Pollock, S., and Bernbeck, R. (eds.), 2005, Archaeologies of the Middle East. Malden, MA: Blackwell.
Levy, T. E., (ed.) 1998, The Archaeology of Society in the Holy Land, ed. London and Washington: Leicester University Press.
Richard, S., and Dever, W. G. (eds.) 2003 Near Eastern Archaeology. Winona Lake: Eisenbrauns.
Levy, T. E., and van den Brink, E. C. M. (eds.) 2002 Egypt and the Levant: Interrelations from the 4th through the Early 3rd Millennium B. C. E. London and New York: Leicester University Press.
Herzog, Z., 1997, Archaeology of the City: Urban Planning in Ancient Israel and Its Social Implications. Tel Aviv: Emery and Claire Yass Archaeology Press.
Bard, K. A., 1994, From Farmers to Pharaohs: Mortuary Evidence for the Rise of Complex Society in Egypt. Sheffield: Sheffield Academic Press.
Hassan, F. A., 2000, Environmental Perception and Human Responses in History and Prehistory. Pp. 121-140 in The Way the Wind Blows: Climate, History, and Human Action, eds. R. J. McIntosh, J. A. Taint
Frankfort, H., 1978, Kingship and the Gods: A Study of Ancient Near East Religion as the Integration of Society and Nature. Chicago: The University of Chicago Press.
↑↑↑